Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan18. april 2023Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 18. april 2023 der bl.a. handler om cybersikkerhed, digitale færdigheder og uddannelse samt krisestyring og indskudsforsikring i banker

Weekly meeting of the von der Leyen Commission, 18/04/2023


 

Dagsorden:
 

ET EUROPA KLAR TIL DEN DIGITALE TIDSALDER / FREMME AF VORES EUROPÆISKE LEVEVIS / DET INDRE MARKED

Cyberpakken - Læs mere...

 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2019/881 for så vidt angår administrerede sikkerhedstjenester        
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af foranstaltninger til styrkelse af Unionens solidaritet og kapacitet til at opdage, forberede sig på og reagere på cybersikkerhedstrusler og -hændelser        
 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Fremme af talentmassen inden for cybersikkerhed for at øge EU's konkurrenceevne, vækst og modstandsdygtighed ("akademiet for færdigheder inden for cybersikkerhed")   

ET EUROPA KLAR TIL DEN DIGITALE TIDSALDER / FREMME AF VORES EUROPÆISKE LEVEVIS / KULTUR, UDDANNELSE OG UNGE

Pakken om digitale færdigheder og uddannelse - Læs mere...

 • Forslag til Rådets henstilling om vigtige forudsætninger for vellykket digital uddannelse        
 • Forslag til Rådets henstilling om forbedrede digitale færdigheder inden for uddannelse       

EN ØKONOMI, DER TJENER ALLE / FINANSIELLE TJENESTER / RETLIGE ANLIGGENDER

Krisestyring og indskudsforsikring i banker - Læs mere...

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om revisionen af rammerne for krisestyring og indskudsforsikring med henblik på at fuldføre bankunionen        
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 806/2014 for så vidt angår foranstaltninger til tidlig indgriben, betingelser for en afvikling og en afviklingsfond        
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/59/EU for så vidt angår foranstaltninger til tidlig indgriben, betingelser for en afvikling og afviklingsfinansiering        
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/49/EU om indskudsgarantiordninger for så vidt angår omfanget af indskudsbeskyttelse, anvendelse af indskudsgarantiordninger, grænseoverskridende samarbejde og gennemsigtighed        
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/59/EU og forordning (EU) nr. 806/2014 for så vidt angår visse aspekter af minimumskravene for minimumskrav til kapitalgrundlag og nedskrivningsegnede passiver        
 • Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om den fælles tilsynsmekanisme oprettet i medfør af forordning (EU) nr. 1024/2013

Eventuelt        

 • Seneste udvikling i eksterne forbindelser        
 • Status for eksport af landbrugsfødevarer fra Ukraine til/gennem Den Europæiske Union        
 • Kommissionens gennemførelsesafgørelse om anmodningen om registrering af det europæiske borgerinitiativ "Forbindelse af alle europæiske hovedstæder og folk gennem højhastighedsjernbaner" i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/788 - Læs mere...

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
18. april 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark