Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan6. december 2023Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionen's møde onsdag den 6. december 2023 handler bl.a. om dyrevelfærd, EU-borgernes rettigheder og kampen mod had

Weekly college meeting of the von der Leyen Commission, 06/12/2023

 

Dagsorden:

SAMORDNING AF POLITIKKER / VÆRDIER OG GENNEMSIGTIGHED / FREMME AF VORES EUROPÆISKE LEVEVIS / RETLIGE ANLIGGENDER / LIGESTILLING    

DEN EUROPÆISKE GRØNNE PAGT / VÆRDIER OG GENNEMSIGTIGHED / SUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED

Dyrevelfærdspakken
(Bliver fremlagt torsdag den 7. december 2023)

  • Meddelelse fra Kommissionen om det europæiske borgerinitiativ: "Et pelsfrit Europa"        
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1255/97 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1/2005        
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om hundes og kattes velfærd og om sporbarhed        

INTERINSTITUTIONELLE FORBINDELSER OG FREMSYN    

  • Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Partnerskabsrådet, der er nedsat ved handels- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side for så vidt angår midlertidige produktspecifikke regler for elektriske akkumulatorer og elektriske køretøjer - Pressemeddelelse...      

UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK / VÆRDIER OG GENNEMSIGTIGHED / RETLIGE ANLIGGENDER

Pakken om unionsborgerskab

  • Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2015/637 om koordinations- og samarbejdsforanstaltninger for at lette konsulær beskyttelse af ikkerepræsenterede unionsborgere i tredjelande og direktiv (EU) 2019/997 om indførelse af et EU-nødpas        
  • Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget i henhold til artikel 25 i TEUF 25 i TEUF om fremskridt hen imod et effektivt unionsborgerskab 2020-2023        

Eventuelt        

  • Seneste udvikling i eksterne forbindelser        
  • Kommissionens afgørelse om anmodningen om registrering af det europæiske borgerinitiativ med titlen "Europæisk cannabisinitiativ" (resultatet af Kommissionens foreløbige vurdering)        

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
6. december 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark