Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel17. august 2020Repræsentationen i Danmark10 min læsetid

Dansk og svensk rekapitalisering af SAS på 1 mia. EUR godkendt

Kommissionen har godkendt danske og svenske planer om at bidrage med op til 11 mia. SEK (ca. 1 mia. EUR) til rekapitalisering af SAS.

Dansk og svensk rekapitalisering af SAS på 1 mia. EUR godkendt

Foranstaltningen blev godkendt i henhold til de midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte. Rekapitaliseringen indgår i en større rekapitaliseringspakke, som også indebærer betydelig deltagelse af private investorer, herunder konvertering af udestående private gældsposter til aktier.

Ledende næstformand for Kommissionen, Margrethe Vestager, der er ansvarlig for konkurrencepolitikken, udtaler: "SAS spiller en central rolle for de skandinaviske landes konnektivitet og økonomi. Som mange andre luftfartsselskaber er SAS blevet hårdt ramt af den igangværende krise. Med denne foranstaltning vil Danmark og Sverige bidrage med op til 1 mia. EUR til SAS' rekapitalisering og hjælpe luftfartsselskabet med at klare sig igennem den aktuelle krise. Samtidig vil medlemsstaterne opnå et tilstrækkeligt afkast for de risici, skatteyderne påtager sig, og støtten gives på klare betingelser, så konkurrencefordrejningen begrænses. Jeg glæder mig over, at private investorer deltager i planen, da det begrænser behovet for statsstøtte og bidrager til genopretningen af virksomheder, der er ramt af coronavirusudbruddet."

Den danske og svenske rekapitalisering

Danmark og Sverige har i henhold til de midlertidige rammebestemmelser anmeldt en statslig rekapitalisering af SAS på op til 11 mia. SEK (ca. 1 mia. EUR), heraf ca. 6 mia. SEK (ca. 583 mio. EUR) fra Danmark og 5 mia. SEK (ca. 486 mio. EUR) fra Sverige. De to medlemsstaters rekapitalisering omfatter:

 • ca. 2 mia. SEK (ca. 194 mio. EUR) egenkapitalinvestering gennem tegning af nye aktier, som deles mellem Danmark og Sverige
 • op til ca. 3 mia. SEK (ca. 292 mio. EUR) egenkapitalinvestering gennem tegning og emission af nye aktier på basis af tegningsretter, som deles mellem Danmark og Sverige og
 • 6 mia. SEK (ca. 583 mio. EUR) nyudstedte hybride statsgældsbeviser med karakteristika som et låneinstrument, der ikke kan konverteres til aktier, heraf 2,5 mia. SEK (ca. 243 mio. EUR) til Sverige og 3,5 mia. SEK (ca. 340 mio. EUR) til Danmark.

Efter rekapitaliseringen vil to 90 %-garanterede revolverende kreditfaciliteter, der tidligere er ydet af Danmark og Sverige og godkendt af Kommissionen den 15. april 2020 og den 24. april 2020,blive annulleret.

SAS er et stort luftfartsselskab med rutenet i Danmark, Sverige og Norge. Dets knudepunkt er Københavns Lufthavn, og det dækker under normale omstændigheder to tredjedele af luftfarten i Skandinavien. Det bidrager også til over 30 % af Danmarks og 25 % af Sveriges internationale trafik.

I andet kvartal 2020 led SAS betydelige tab på grund af coronavirusudbruddet og de rejserestriktioner, som Danmark, Sverige og andre lande måtte indføre for at begrænse udbredelsen af coronavirus. På trods af den statsstøtte, som Danmark og Sverige allerede har ydet virksomheden (sag SA.56795, SA.57061 og SA.56774), fortsætter det betydelige fald i efterspørgslen på rejser, og de foranstaltninger, der er gennemført for at begrænse spredningen af virusset, forværrer fortsat luftfartsselskabets økonomiske situation. Som følge heraf risikerer SAS i øjeblikket misligholdelse og insolvens.

Kommissionen finder, at den foranstaltning, som Danmark og Sverige har anmeldt, er i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF og betingelserne i de midlertidige rammebestemmelser. Navnlig for så vidt angår:

 • Betingelserne vedrørende indgrebets nødvendighed, egnethed og omfang: Foranstaltningen vil ikke overstige det minimum, der er nødvendigt for at sikre SAS' levedygtighed, og den vil alene have til formål at genoprette den kapitalposition, som selskabet havde inden coronavirusudbruddet. Ved vurderingen af rekapitaliseringsforanstaltningens proportionalitet har Kommissionen også taget hensyn til de øvrige statsstøtteforanstaltninger til fordel for virksomheden i forbindelse med udbruddet.
 • Betingelserne for staternes investering i selskabets kapital, deres afkast, samt staternes incitamenter til at afhænde selskabets kapital: Rekapitaliseringsstøtten vil forhindre SAS i at blive insolvent, hvilket ville få alvorlige konsekvenser for Danmarks og Sveriges beskæftigelse, konnektivitet og udenrigshandel. Danmark og Sverige vil modtage et passende afkast af investeringen, og yderligere mekanismer tilskynder SAS til at indfri staternes egenkapitalandele og de nye hybride statsgældsbeviser som følge af rekapitaliseringen. Danmark og Sverige har fremlagt en forretningsplan udarbejdet af SAS om indfrielse af rekapitaliseringsinstrumenterne senest i skatteåret 2025. De har også forpligtet sig til at udarbejde en troværdig afhændelsesstrategi, senest 12 måneder efter at støtten er ydet, medmindre deres statslige intervention da er bragt ned under 25 % af egenkapitalen. Hvis deres statslige intervention seks år efter tilførslen af rekapitaliseringsstøtten ikke er bragt ned under 15 % af SAS' samlede egenkapital, vil en omstruktureringsplan for SAS blive forelagt Kommissionen.
 • Betingelserne vedrørende ledelse: Indtil Sverige og Danmark har afhændet alle deres kapitalandele, er SAS og dets datterselskaber underlagt forbud mod udbytte og tilbagekøb af aktier, indtil mindst 75 % af rekapitaliseringen er indfriet, samt streng begrænsning af vederlaget til SAS' ledelse, herunder et forbud mod bonusbetalinger. Disse betingelser har til formål at skabe incitamenter til, at staterne afhænder deres kapitalandele, så snart den økonomiske situation tillader det.
 • Forbud mod krydssubsidiering og køb af andele: For at sikre, at SAS ikke uretmæssigt drager fordel af staternes rekapitaliseringsstøtte til skade for den sunde konkurrence i det indre marked, må selskabet ikke anvende støtten til at støtte økonomiske aktiviteter i integrerede virksomheder, der allerede var i økonomiske vanskeligheder den 31. december, indtil mindst 75 % af rekapitaliseringen er indfriet. Det forhindrer i princippet SAS i at erhverve en ejerandel på over 10 % i konkurrenter eller andre aktører i samme branche.
 • Offentlig åbenhed og rapportering: SAS skal offentliggøre oplysninger om anvendelsen af den modtagne støtte, herunder hvordan anvendelsen af støtten understøtter virksomhedens aktiviteter i overensstemmelse med EU's og medlemsstaternes forpligtelser inden for rammerne af den grønne og den digitale omstilling.

Kommissionen har konkluderet, at rekapitaliseringen vil bidrage til at afbøde de økonomiske følger af coronavirusudbruddet i Danmark og Sverige: Foranstaltningen har til formål at genoprette SAS' balance og likviditet i den usædvanlige situation, der følger af coronaviruspandemien, og samtidig opretholde de nødvendige garantier, der skal begrænse konkurrencefordrejningen. Den er nødvendig og hensigtsmæssig for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i de to medlemsstaters økonomi og står i rimeligt forhold til risikoen herfor i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF og de generelle principper i de midlertidige rammebestemmelser.

På dette grundlag har Kommissionen godkendt foranstaltningen i henhold til EU's statsstøtteregler.

Baggrund

Kommissionen har vedtaget midlertidige rammebestemmelser, således at medlemsstaterne fuldt ud kan udnytte den fleksibilitet, der er indbygget i statsstøttereglerne, til at støtte økonomien i forbindelse med coronavirusudbruddet. Medlemsstaterne kan i henhold til de midlertidige rammebestemmelser, som ændret den 3. april, den 8. maj og den 29. juni 2020, yde følgende former for støtte:

 • Direkte tilskud, kapitaltilførsler, selektive skattefordele og forskud på op til 100 000 EUR til virksomheder i den primære landbrugssektor, 120 000 EUR til virksomheder i fiskeri- og akvakultursektoren og 800 000 EUR til virksomheder i alle andre sektorer, for at imødekomme deres akutte likviditetsbehov. Medlemsstaterne kan også give rentefri lån på op til en nominel værdi på 800 000 EUR pr. virksomhed eller garantier på lån, der dækker 100 % af lånet, undtagen inden for den primære landbrugssektor og i fiskeri- og akvakultursektoren, hvor grænsen er henholdsvis 100 000 EUR og 120 000 EUR.
 • Statsgarantier på lån, som optages af virksomheder, for at sikre, at bankerne fortsat yder lån til kunder, som har brug for dem, kan dække op til 90 % af lånene for at hjælpe virksomhederne med at dække umiddelbare kapital- og investeringsbehov.
 • Statsstøttede offentlige lån til virksomheder (foranstillede og efterstillede lån) med gunstige rentesatser til kan hjælpe virksomhederne med at dække umiddelbare kapital- og investeringsbehov.
 • Garantier til banker, der kanaliserer statsstøtte ud i realøkonomien, idet det gøres klart, at en sådan støtte betragtes som direkte støtte til bankernes kunder, ikke til bankerne selv, og der udstikkes retningslinjer for, hvordan der kan sikres en minimal konkurrencefordrejning bankerne imellem.
 • Offentlig kortfristet eksportkreditforsikring til alle lande, uden at den pågældende medlemsstat skal dokumentere, at det pågældende land midlertidigt betragtes som et land, hvor der består "ekstraordinære risici".
 • Støtte til coronavirusrelateret forskning og udvikling (F&U) for at imødegå den nuværende sundhedskrise i form af direkte tilskud, tilbagebetalingspligtige forskud eller skattefordele, hvis der er tale om samarbejdsprojekter på tværs af grænser mellem medlemsstater.
 • Støtte til opførelse og opskalering af prøvningsfaciliteter for at udvikle og afprøve produkter (herunder vacciner, respiratorer og beskyttelsesbeklædning), der bidrager til bekæmpelsen af coronavirusudbruddet, frem til den første industrielle anvendelse kan ydes i form af direkte tilskud, skatte fordele, tilbagebetalingspligtige forskud og garantier til dækning af tab. Virksomheder kan modtage en bonus, hvis deres investering støttes af mere end én medlemsstat, eller hvis investeringen afsluttes inden for to måneder efter støttetildelingen.
 • Støtte til fremstilling af produkter, der er relevante for bekæmpelsen af coronavirusudbruddet kan ydes i form af direkte tilskud, skattefordele, tilbagebetalingspligtige forskud og garantier til dækning af tab. Virksomheder kan modtage en bonus, hvis deres investering støttes af mere end én medlemsstat, eller hvis investeringen afsluttes inden for to måneder efter støttetildelingen.
 • Målrettet støtte i form af udsættelse af skatteindbetalinger og/eller suspension af socialsikringsbidrag til de sektorer, regioner eller typer af virksomheder, der er hårdest ramt af udbruddet.
 • Målrettet støtte i form af løntilskud til ansatte i virksomheder i de brancher eller regioner, der er hårdest ramt af coronavirusudbruddet, og som ellers ville være nødt til at afskedige personale.
 • Målrettet rekapitaliseringsstøtte til ikkefinansielle selskaber, hvis der ikke findes nogen anden hensigtsmæssig løsning. Der er indført sikkerhedsforanstaltninger, som skal forhindre urimelige konkurrencefordrejninger på det indre marked: betingelser vedrørende indgrebets nødvendighed, egnethed og omfang, betingelser vedrørende statens indtræden i de berørte virksomheder og for dens afkast, betingelser vedrørende statens udtræden af de berørte virksomheder, betingelser vedrørende ledelse, herunder forbud mod udbetaling af udbytte og lønlofter for den øverste ledelse, forbud mod krydssubsidiering og køb af andele og yderligere foranstaltninger til begrænsning af konkurrencefordrejninger samt krav om gennemsigtighed og rapportering. Rekapitaliseringer, der ligger over grænsen på 250 mio. EUR, kræver særskilt anmeldelse og, hvis de foretages til gavn for virksomheder med en stærk markedsposition på mindst ét af de relevante markeder, hvorpå disse opererer, skal medlemsstaternes foreslå yderligere foranstaltninger for at bevare en effektiv konkurrence på de relevante markeder i form af strukturelle eller adfærdsmæssige tilsagn.

De midlertidige rammebestemmelser giver medlemsstaterne mulighed for at kombinere alle støtteforanstaltningerne, undtagen lån og garantier for samme lån, og derudover må lofterne i rammebestemmelserne heller ikke overskrides. De giver også medlemsstaterne mulighed for at kombinere alle de støtteforanstaltninger, der er ydet i overensstemmelse med de midlertidige rammebestemmelser, med eksisterende muligheder for at yde de minimis-støtte på op til 25 000 EUR over tre regnskabsår til virksomheder i den primære landbrugssektor, 30 000 EUR over tre regnskabsår til virksomheder i fiskeri- og akvakultursektoren og 200 000 EUR over tre regnskabsår til virksomheder i alle andre sektorer. Medlemsstaterne skal dog samtidig forpligte sig til at undgå uberettiget kumulering af støtteforanstaltninger til de samme virksomheder, så støtten begrænses til at dække virksomhedernes faktiske behov.

Endvidere supplerer de midlertidige rammebestemmelser de mange andre mulige tiltag, medlemsstaterne allerede kan sætte i værk for at afbøde de samfundsøkonomiske konsekvenser af coronavirusudbruddet i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. Den 13. marts 2020 vedtog Kommissionen en meddelelse om en koordineret økonomisk reaktion på covid-19-udbruddet, hvori der redegøres for disse mulige tiltag. F.eks. kan medlemsstaterne foretage generelt gældende ændringer til gavn for virksomhederne (såsom udskydelse af betaling af skatter og afgifter eller støtte til tvungen nedsat arbejdstid på tværs af alle sektorer), hvilket falder uden for statsstøttereglerne. De kan også yde kompensation til virksomheder for tab som følge og direkte forårsaget af coronavirusudbruddet.

De midlertidige rammebestemmelser vil være i kraft indtil udgangen af december 2020. Da eventuelle solvensproblemer først opstår på et senere tidspunkt, efterhånden som denne krise udvikler sig, har Kommissionen imidlertid — udelukkende for rekapitaliseringsforanstaltninger — forlænget perioden indtil udgangen af juni 2021. Med henblik på retssikkerheden vil Kommissionen inden disse datoer foretage en vurdering af, om der er behov for at forlænge rammebestemmelsernes gyldighed.

Den ikkefortrolige version af afgørelsen vil kunne findes under sagsnummer SA.57543 og SA.58342 i statsstøtteregistret på Kommissionens websted for konkurrence, når eventuelle spørgsmål om fortrolighed er afklaret. Nye offentliggørelser af statsstøtteafgørelser på internettet og i Den Europæiske Unions Tidende kan findes via State Aid Weekly e-News

Yderligere oplysninger om de midlertidige rammebestemmelser og andre foranstaltninger, som Kommissionen har truffet for at imødegå de økonomiske følger af coronaviruspandemien, findes her.

Detaljer

Publikationsdato
17. august 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark