Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel5. september 2023Repræsentationen i Danmark

Data om ulvebestanden i EU

Kommissionen opfordrer lokalsamfund, videnskabsfolk og alle interesserede parter til at indsende ajourførte data om ulvebestanden og deres virkninger.

Ulve

Ulvens tilbagevenden til EU's regioner, hvor den har været fraværende i lang tid, fører i stigende grad til konflikter med lokale landbrugs- og jagtsamfund, navnlig hvor foranstaltninger til forebyggelse af angreb på husdyr ikke gennemføres i vid udstrækning.

Kommissionsformand Ursula von der Leyen udtaler: "Koncentrationen af ulveområder i visse europæiske regioner er blevet en reel fare for husdyr og potentielt også for mennesker. Jeg opfordrer indtrængende de lokale og nationale myndigheder til at træffe foranstaltninger, hvor det er nødvendigt. Den nuværende EU-lovgivning gør det nemlig allerede muligt for dem at gøre det. "

Kommissionen indleder en ny fase i sit arbejde med at tackle udfordringerne i forbindelse med ulvens tilbagevenden.

Kommissionen opfordrer lokalsamfund, videnskabsfolk og alle interesserede parter til senest den 22. september 2023 at indsende ajourførte data om ulvebestanden og deres virkninger. De opfordres til at bruge følgende e-mailadresse: EC-WOLF-DATA-COLLECTIONatec [dot] europa [dot] eu (EC-WOLF-DATA-COLLECTION[at]ec[dot]europa[dot]eu)

På grundlag af de indsamlede data vil Kommissionen træffe afgørelse om et forslag om, hvor det er relevant, at ændre ulvens beskyttelsesstatus i EU og ajourføre den retlige ramme for om nødvendigt at indføre yderligere fleksibilitet i lyset af denne arts udvikling.

Dette vil supplere de nuværende muligheder i henhold til EU-lovgivningen for lokale og nationale myndigheder for at træffe foranstaltninger, hvor det er nødvendigt, og betydelige EU-midler til disse foranstaltninger, som beskrevet i et fælles brev fra kommissær Sinkevičius og kommissær Wojciechowski til alle EU's landbrugs- og miljøministre i november 2021. Nogle foranstaltninger har vist sig at være effektive med hensyn til at forebygge eller væsentligt reducere risikoen for rovdyr, når de gennemføres korrekt og er skræddersyet til den specifikke sammenhæng, hvori de anvendes.

Kommissionens gennemgang af videnskabelige data om ulven i EU udgør en integreret del af den dybdegående analyse, som Kommissionen foretager som reaktion på Europa-Parlamentets beslutning af 24. november 2022. I april 2023 begyndte Kommissionen at indsamle data fra ekspertgrupper og centrale interessenter samt data indberettet af de nationale myndigheder i henhold til den eksisterende EU-lovgivning og internationale lovgivning. Disse data giver dog stadig ikke et fuldstændigt billede, der er tilstrækkeligt til, at Kommissionen kan udforme yderligere foranstaltninger, og Kommissionen udvider i dag denne høring.

Baggrund

Kommissionen er klar over, at ulvens tilbagevenden til EU's regioner, hvor den har været fraværende i lang tid, kan føre til konflikter med lokale landbrugs- og jagtsamfund, navnlig hvor foranstaltninger til forebyggelse af angreb på husdyr ikke gennemføres i vid udstrækning.

Som naturligt hjemmehørende art er ulven en integreret del af Europas naturarv og spiller en vigtig rolle i økosystemerne. I henhold til habitatdirektivet nyder de fleste ulvebestande i Europa streng beskyttelse med undtagelsesmuligheder. Denne ordning gennemfører kravene i den internationale Bernkonvention om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder, som EU og medlemsstaterne er parter i.

EU og regionale platforme for sameksistens giver interessenterne mulighed for at fremme metoder til at minimere konflikter mellem menneskelige interesser og tilstedeværelsen af store rovdyrarter ved at udveksle viden og ved at arbejde sammen på en åben, konstruktiv og gensidigt respektfuld måde. Endvidere kan medlemsstaterne i henhold til habitatdirektivet på visse betingelser fravige forbuddene i den strenge beskyttelsesordning, herunder for at beskytte socioøkonomiske interesser.

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
5. september 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark