Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel21. marts 2018Repræsentationen i Danmark5 min læsetid

Degital-beskatning

Kommissionen har foreslået nye foranstaltninger, der skal sikre, at digital forretningsvirksomhed beskattes på en retfærdig og vækstvenlig måde i EU. Disse foranstaltninger vil gøre EU verdensførende i udformning af skatteregler, der egner sig til...

tax_hemera_thinkstock_web.jpg

Digitale virksomheder, som f.eks. sociale medier, samarbejdsplatforme og leverandører af onlineindhold, har de senere år oplevet en opblomstring, der har bidraget betydeligt til den økonomiske vækst i EU. Men de gældende skatteregler blev ikke lavet med henblik på denne type virksomheder, der er globale, virtuelle og kun i begrænset omfang eller slet ikke er fysisk til stede. Der er tale om en dramatisk forandring: I dag er 9 af verdens 20 største virksomheder (målt på markedsværdi) digitale sammenlignet med 1 ud af 20 for 10 år siden. Udfordringen består i at få mest muligt ud af denne tendens og samtidig sikre, at digitale virksomheder betaler en retfærdig skatteandel. Hvis vi ikke kan finde denne balance, opstår der en reel risiko for medlemsstaternes offentlige indtægter: Digitale virksomheder har nemlig i øjeblikket en gennemsnitlig effektiv skatteprocent, der svarer til halvdelen af, hvad de traditionelle virksomheder betaler i EU.

De forslag, der er fremlagt i dag, fremsættes på et tidspunkt, hvor medlemsstaterne efterlyser permanente og varige løsninger, f.eks. på mødet mellem EU's ledere i oktober 2017, der kan sikre, at de får en retfærdig andel af skatteindtægterne fra onlineaktiviteter. De gældende skatteregler tager ikke højde for overskud, der genereres gennem lukrative aktiviteter såsom salg af brugergenererede data og indhold. Derfor er medlemsstaterne nu begyndt at tage hurtige, ensidige løsninger til beskatning af digitale aktiviteter i brug, og det skaber et juridisk minefelt og usikkerhed hos virksomhederne. En koordineret tilgang er den eneste måde, hvorpå det kan sikres, at den digitale økonomi beskattes på en retfærdig, vækstvenlig og bæredygtig måde.

Kommissionen har i dag fremlagt to forskellige lovforslag, der vil føre til mere retfærdig beskatning af digitale aktiviteter i EU:

  • Det første forslag har til formål at reformere reglerne for selskabsskat, således at overskud registreres og beskattes der, hvor virksomhederne har væsentlig interaktion med brugere via digitale kanaler. Dette forslag er Kommissionens foretrukne løsning på lang sigt.
  • Det andet forslag har til formål at efterkomme adskillige medlemsstaters ønske om en midlertidig skat, som favner de vigtigste af de digitale aktiviteter, der på nuværende tidspunkt helt undgår beskatning i EU.

Denne pakke fastlægger en samlet EU-tilgang til et system for beskatning af digitale aktiviteter, der støtter det digitale indre marked, og som vil indgå i de internationale drøftelser om, hvordan man løser dette problem på globalt plan.

Forslag nr. 1: En samlet reform af EU's regler om selskabsskat på digitale aktiviteter

Dette forslag vil gøre det muligt for medlemsstaterne at beskatte overskud, der genereres på deres område, også selv om den berørte virksomhed ikke er fysisk tilstede der. De nye regler vil sikre, at onlinevirksomheder bidrager til de offentlige finanser på lige linje med traditionelle, fysiske virksomheder.

En digital platform vil blive anset for at have en skattepligtig "digital tilstedeværelse" eller et virtuelt fast driftssted i en medlemsstat, hvis den opfylder ét af følgende kriterier:

- virksomheden har en årlig indtjening i medlemsstaten, der overstiger 7 mio. EUR

- virksomheden har mere end 100 000 brugere i medlemsstaten i en given skatteperiode

- der indgås mere end 3 000 forretningskontrakter på digitale tjenester mellem virksomheden og brugere i en given skatteperiode.

De nye regler vil også ændre den måde, hvorpå overskud henføres til medlemsstater, således at det bedre afspejles, hvordan virksomheder skaber værdi online: f.eks. i henhold til hvor brugeren befinder sig på det tidspunkt, denne anvender en given digital tjeneste.

I sidste instans vil det nye system sikre en reel sammenhæng mellem den jurisdiktion, hvor overskuddet fra digitale aktiviteter genereres, og den jurisdiktion, hvor dette overskud beskattes. Foranstaltningen kan med tiden indarbejdes i anvendelsesområdet for det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag (FKSSG), der er Kommissionens allerede fremlagte initiativ til fordeling af overskuddet fra multinationale koncerner på en måde, der bedre afspejler, hvor værdien skabes.

Forslag nr. 2: En midlertidig skat på visse indtægter fra digitale aktiviteter

Denne midlertidige skat sikrer, at de aktiviteter, der på nuværende tidspunkt reelt ikke beskattes, med det samme vil generere indtægter til medlemsstaterne. Forslaget vil også være med til at forhindre ensidige foranstaltninger til beskatning af digitale aktiviteter i visse medlemsstater, som kan udvikle sig til et kludetæppe af nationale ordninger, der kan skade det indre marked.

Til forskel fra den samlede EU-reform af de underliggende skatteregler vil denne indirekte skat finde anvendelse på indtægter genereret fra visse digitale aktiviteter, der på nuværende tidspunkt slet ikke beskattes. Denne skat vil kun finde anvendelse som en midlertidig løsning, indtil den samlede løsning, som bør omfatte indbyggede mekanismer, der kan afbøde muligheden for dobbeltbeskatning, er blevet gennemført.

Skatten vil finde anvendelse på indtægter, der genereres fra aktiviteter, hvor brugeren spiller en stor rolle i forbindelse med værdiskabelsen, og som er de sværeste at beskatte under de gældende skatteregler, f.eks. indtægter der:

- genereres fra salg af onlinereklameplads

- genereres fra digitale formidlingsaktiviteter, der gør det muligt for brugere at interagere med andre brugere, og som faciliterer salg af varer og tjenesteydelser mellem dem

- genereres fra salg af data, der er genereret ved hjælp af oplysninger, som brugerne har indgivet.

Skatten inddrives af den medlemsstat, som brugerne befinder sig i, og finder kun anvendelse på virksomheder, der har en samlet årlig indtjening på verdensplan på 750 mio. EUR og i EU på 50 mio. EUR. Det vil sikre, at mindre nystartede virksomheder og vækstvirksomheder ikke bebyrdes. Det skønnes, at der kan blive tale om 5 mia. EUR i indtægter om året for medlemsstaterne, hvis skatten fastsættes til 3 %.

De næste skridt

Forslagene fremsendes til vedtagelse i Rådet og til høring i Europa-Parlamentet. EU vil også fortsat aktivt bidrage til de globale drøftelser i G20/OECD om beskatning af den digitale økonomi og arbejde for ambitiøse internationale løsninger.

Detaljer

Publikationsdato
21. marts 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark