Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel23. oktober 2018Repræsentationen i Danmark

Det med nærheds- og proportionalitets-princippet...

Kommissionen's plan for styrkelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet i EU's politiske beslutning.Valget til Europa-Parlamentet nærmer sig, og på baggrund af debatten om Europas fremtid har Kommissionen fremlagt sine planer for de...

thumbs-up_hemera_thinkstock-web.jpg

Det er Kommissionens mål at koncentrere sine begrænsede ressourcer om færre aktiviteter og opfylde sine politiske prioriteter mere effektivt. I dagens meddelelse om, hvordan man kan styrke proportionalitets- og nærhedsprincippet i EU's beslutningstagning, tages der også højde for anbefalingerne fra taskforcen om nærhedsprincippet, proportionalitetsprincippet og "mindre, men mere effektivt".

Kommissionen fremlægger i dag en plan for den videre integration af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet i sit fremtidige arbejde, og hvordan den kan styrke disse principper yderligere i EU's beslutningsproces. Kommissionen vil f.eks. indarbejde det "nærhedsskema", som foreslås af taskforcen, i alle sine konsekvensanalyser og begrundelser. Skemaet er et værktøj til at styre analyser af overholdelsen af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet på en struktureret måde. Kommissionen vil også gøre det nemmere for nationale parlamenter at overholde fristerne for fremsendelse af udtalelser om lovgivningsforslag, og den vil undersøge, hvordan den bedre kan indsamle og rapportere om lokale og regionale myndigheders synspunkter i sine offentlige høringer. Refit-platformen, som har til opgave at vurdere den reguleringsmæssige byrde forbundet med gældende EU-lovgivning, bør også reorganiseres for at øge regionale myndigheders deltagelse. Samtidig bør platformens fokus udvides, således at den ud over at foretage vurderinger af den reguleringsmæssige byrde også ser på nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. Kommissionen vil navnlig sikre, at der foretages en systematisk evaluering af relevante delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter.

På det østrigske formandskabs konference i Bregenz i november vil andre institutioner give deres tilsagn med hensyn til gennemførelsen af taskforcens anbefalinger. Kommissionens forslag i forbindelse med konferencen i Bregenz omfatter følgende elementer:

  • Alle relevante institutioner bør tilkendegive, om de vil anvende "nærhedsskemaet"
  • Europa-Parlamentet og Rådet bør indvillige i at undersøge konsekvenserne med hensyn til nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet i deres ændringsforslag til Kommissionens forslag
  • Efter gentagne anmodninger fra de nationale parlamenter bør Europa-Parlamentet og Rådet indvillige i at fratrække de nationale parlamenters ferieperiode over jul og nytår fra fristen på 8 uger for afgivelse af udtalelser om forslag til EU-lovgivning
  • Europa-Parlamentet og Rådet bør forbedre gennemsigtigheden af deres procedurer (f.eks. trilogerne) for at øge inddragelsen af lokale og regionale myndigheder. De bør også inddrage de lokale og regionale myndigheder i lovgivningsproceduren
  • Regionsudvalget bør øge bevidstheden blandt sine medlemmer om mulighederne for at bidrage til EU's politiske beslutningsproces, og det bør etablere et knudepunkt til at kanalisere dette input mere effektivt ind i den institutionelle proces
  • De nationale myndigheder bør undersøge, hvordan man kan inddrage de lokale og regionale myndigheder mere effektivt i lovgivningsproceduren.

Baggrund

Nærhedsprincippet anvendes for at identificere, hvilket niveau politikker bedst kan udarbejdes og gennemføres på. EU bør kun handle, hvor det er nødvendigt, og hvor det giver klare fordele i forhold til foranstaltninger truffet på nationalt, regionalt eller lokalt niveau. Proportionalitetsprincippet fokuserer på de finansielle og administrative konsekvenser af den foreslåede lovgivning. Enhver sådan virkning skal minimeres og stå i et rimeligt forhold til de politiske mål. For Kommissionen betyder dette, at den skal gennemføre sine ambitiøse politikker på den enkleste og billigste måde og undgå unødvendigt bureaukrati.

Juncker-Kommissionen har gjort evidensbaseret politisk beslutningstagning og bedre regulering til helt centrale elementer i sit arbejde. Den har foreslået slanke årlige arbejdsprogrammer og fokuseret på ti politiske prioriteter. Som led i debatten om Europas fremtid, som blev indledt med kommissionsformand Jean-Claude Junckers hvidbog i marts 2017, har Kommissionen kigget nærmere på spørgsmålet om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. Jean-Claude Juncker oprettede en særlig taskforce om nærhedsprincippet, proportionalitetsprincippet og "mindre, men mere effektivt" for at se mere kritisk på alle politikområder og sikre, at EU kun handler, når det skaber merværdi.

Taskforcen bestod af medlemmer fra Regionsudvalget og de nationale parlamenter. Den undersøgte den rolle, som nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet spiller i EU-institutionernes arbejde, lokale og regionale myndigheders rolle i EU's politiske beslutningsproces og spørgsmålet om, hvorvidt ansvaret for politikområder eller kompetencer kan gives tilbage til medlemsstaterne. Under Frans Timmermans' formandskab og med bidrag fra mange interessenter udarbejdede taskforcen på blot seks måneder et omfattende og fokuseret svar på disse spørgsmål.

Kommissionen har tilsluttet sig taskforcens analyse om, at der behov for at styrke anvendelsen af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet som en del af den bredere dagsorden for bedre regulering. Kommissionen foretager i øjeblikket en evaluering af sine politikker om bedre regulering, hvis konklusioner vil blive fremlagt i første halvdel af 2019.

Detaljer

Publikationsdato
23. oktober 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark