Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel9. marts 2021Repræsentationen i Danmark

Digitalt kompas 2030

Margrethe Vestager og Thierry Breton fremlagde tirsdag den 9. marts 2021 Kommissionens digitale kompas 2030 om den europæiske vej i det digitale årti...

Digitalt kompas 2030

Dermed har Kommissionen fremlagt en vision, målsætninger og vejen frem til en vellykket digital omstilling af Europa inden 2030. Dette er afgørende for at opnå omstillingen til en klimaneutral, cirkulær og modstandsdygtig økonomi. EU's ambition er at være digitalt suveræn i en åben og sammenkoblet verden og at føre digitale politikker, der sætter mennesker og virksomheder i stand til at gribe ind i en menneskecentreret, bæredygtig og mere fremgangsrig digital fremtid. Dette omfatter håndtering af sårbarheder og ressourceafhængighed samt fremskyndelse af investeringer.

Europas digitale kompas

Kommissionen foreslår et digitalt kompas, der skal omsætte EU's digitale ambitioner for 2030 til konkrete vilkår. Visionen består af fire hovedpunkter:

1) Borgere med gode digitale færdigheder og højtuddannede fagfolk på det digitale område: Senest i 2030 skal mindst 80 % af alle voksne have grundlæggende digitale færdigheder, og der skal være 20 mio. IKT-specialister i beskæftigelse i EU — andelen af kvinder blandt disse specialister skal derudover øges.

2) Sikre, velfungerende og bæredygtige digitale infrastrukturer: Inden 2030 skal alle husstande i EU have gigabitkonnektivitet, og alle befolkede områder skal være dækket af 5G. Produktionen af avancerede og bæredygtige halvledere i Europa skal udgøre 20 % af verdensproduktionen. Der skal oprettes 10 000 klimaneutrale, særdeles sikre databehandlingsknudepunkter i EU, og Europa skal have sin første kvantecomputer.

3) Digital omstilling af virksomheder: Senest i 2030 skal tre ud af fire virksomheder anvende cloudtjenester, big data og kunstig intelligens. Over 90 % af SMV'er skal tage grundlæggende digitale teknologier i brug, og antallet af enhjørningevirksomheder i EU skal fordobles.

4) Digitalisering af offentlige tjenester: Inden 2030 skal alle centrale offentlige tjenester være tilgængelige online. Alle borgere skal have adgang til deres elektroniske patientjournaler, og 80 % af borgerne bør anvende elektronisk identifikation.

Kompasset fastlægger en solid fælles forvaltningsstruktur med medlemsstaterne baseret på et overvågningssystem med årlig rapportering i form af trafiklysindikatorer. Målene vil blive nedfældet i et politisk program, der skal aftales med Europa-Parlamentet og Rådet.

Multinationale projekter

For bedre at afhjælpe manglerne i EU's kritiske kapaciteter vil Kommissionen fremme en hurtig lancering af multinationale projekter, der kombinerer investeringer fra EU-budgettet, medlemsstaterne og industrien, med udgangspunkt i genopretnings- og resiliensfaciliteten og anden EU-finansiering. I deres genopretnings- og resiliensplaner har medlemsstaterne forpligtet sig til at afsætte mindst 20 % til det digitale område. Eksempler på disse multinationale projekter kan være en paneuropæisk sammenkoblet databehandlingsinfrastruktur, udformning og udbredelse af den næste generation af pålidelige processorer med lavt energiforbrug eller opkoblede offentlige forvaltninger.

Digitale rettigheder og principper for europæerne

EU's rettigheder og værdier er kernen i den EU's menneskecentrerede vej til digitaliseringen. De bør afspejles fuldt ud i onlinemiljøet på samme måde som i den virkelige verden. Derfor foreslår Kommissionen, at der udvikles en ramme for digitale principper, såsom universel adgang til konnektivitet af høj kvalitet, oplæring i tilstrækkelige digitale færdigheder, offentlige tjenester samt fair og ikkediskriminerende onlinetjenester og overordnet sikring af, at de samme rettigheder, der gælder offline, kan udøves fuldt ud online. Disse principper vil blive drøftet i en vidtfavnende samfundsdebat og vil kunne nedfældes i en højtidelig interinstitutionel erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Den vil bygge videre på og supplere den europæiske søjle for sociale rettigheder. Endelig foreslår Kommissionen, at man via en årlig Eurobarometerundersøgelse overvåger, om europæerne føler, at deres digitale rettigheder overholdes.

Et digitalt Europa i verden

Den digitale omstilling medfører globale udfordringer. EU vil arbejde for at fremme sin positive og menneskecentrerede digitale dagsorden hos internationale organisationer og gennem stærke internationale digitale partnerskaber. Ved at kombinere EU's interne investeringer med de betydelige midler, der er til rådighed under de nye instrumenter for eksternt samarbejde, vil EU kunne arbejde sammen med partnere rundt om i verden om at nå fælles globale mål. Kommissionen har allerede foreslået at oprette et nyt handels- og teknologiråd mellem EU og USA. Dagens meddelelse fremhæver betydningen af at investere i forbedret konnektivitet med EU's eksterne partnere, f.eks. gennem oprettelse af en fond for digital konnektivitet.

Detaljer

Publikationsdato
9. marts 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark