Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel15. maj 2020Repræsentationen i Danmark7 min læsetid

DK-garantiordning, der skal stabilisere markedet for erhvervskreditforsikring godkendt

Kommissionen har i henhold til EU's statsstøtteregler godkendt en dansk garantiordning til støtte for markedet for erhvervskreditforsikring i forbindelse med udbruddet af coronavirus.

Ledende næstformand for Kommissionen, Margrethe Vestager, der er ansvarlig for konkurrencepolitikken, udtaler: "Den danske garantiordning skal bidrage til at sikre, at alle virksomheder fortsat kan tegne erhvervskreditforsikringer for at sikre deres samhandel. Dette vil beskytte deres likviditetsbehov og hjælpe dem til at fortsætte deres aktiviteter i disse vanskelige tider. Vi arbejder fortsat tæt sammen med medlemsstaterne for at sikre, at nationale støtteforanstaltninger kan iværksættes på en koordineret og effektiv måde i overensstemmelse med EU's regler."

Den danske støtteforanstaltning

Danmark har anmeldt en statsgarantiordning til Kommissionen, der har til formål at støtte forsikring af handel mellem selskaber, der er berørt af coronavirusudbruddet.

Erhvervskreditforsikring beskytter virksomheder, der leverer varer og tjenesteydelser mod risikoen for manglende betaling fra deres kunder. I betragtning af de økonomiske konsekvenser af coronavirusudbruddet, er risikoen for, at forsikringsselskaberne ikke er villige til at yde denne slags forsikring, blevet større. Den danske ordning sikrer, at alle virksomheder fortsat kan tegne erhvervskreditforsikringer, så køberne ikke behøver betale for varer eller tjenesteydelser på forhånd, hvilket betyder, at virksomhedernes umiddelbare likviditetsbehov reduceres.

Kommissionen har vurderet foranstaltningen i henhold til EU's statsstøtteregler, særlig artikel 107, stk. 3, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), som giver Kommissionen mulighed for at godkende statsstøtteforanstaltninger, der iværksættes af medlemsstaterne for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i deres økonomi.

Kommissionen har konkluderet, at den ordning, Danmark har anmeldt, er forenelig med principperne i EU-traktaten og er målrettet mod at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i den danske økonomi. Navnlig gælder det, at i) kreditforsikringsselskaberne har forpligtet sig over for Danmark til at opretholde det nuværende beskyttelsesniveau på trods af de økonomiske vanskeligheder, som selskaberne oplever på grund af coronavirusudbruddet, ii) garantien er begrænset til dækning af erhvervskreditter, der udstedes indtil årets udgang, iii) ordningen er åben for alle kreditforsikringsselskaber i Danmark, iv) garantiordningen sikrer risikodeling mellem forsikringsselskaberne og staten op til ca. 670 mio. EUR (5 mia. DKK) og omfatter et yderligere sikkerhedsnet på op til ca. 4 mia. EUR (30 mia. DKK), og v) garantigebyret giver den danske stat et tilstrækkeligt afkast.

Kommissionen har derfor konkluderet, at foranstaltningen vil bidrage til at afbøde de økonomiske følger af coronavirusudbruddet i Danmark. Den er nødvendig og hensigtsmæssig for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi og står i rimeligt forhold dertil i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF og de generelle principper i de midlertidige rammebestemmelser vedtaget af Kommissionen den 19. marts 2020, som ændret den 3. april 2020 og den 8. maj 2020.

På dette grundlag har Kommissionen godkendt foranstaltningerne i henhold til EU's statsstøtteregler.

Baggrund

I tilfælde af en særligt alvorlig økonomisk situation som den, alle medlemsstaterne og Det Forenede Kongerige i øjeblikket står over for som følge af coronavirusudbruddet, giver EU's statsstøtteregler medlemsstaterne mulighed for at yde støtte for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i deres økonomi. Dette er fastsat i artikel 107, stk. 3, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Kommissionen har den 19. marts 2020 vedtaget midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte, således at medlemsstaterne fuldt ud kan udnytte den fleksibilitet, der er indbygget i statsstøttereglerne, til at støtte økonomien i forbindelse med coronavirusudbruddet. Medlemsstaterne kan i henhold til de midlertidige rammebestemmelser, som ændret den 3. april 2020 og den 8. maj 2020, yde følgende former for støtte:

i) Direkte tilskud, kapitaltilførsler, selektive skattefordele og forskud på op til 100 000 EUR til virksomheder, der er aktive inden for den primære landbrugssektor, 120 000 EUR til virksomheder, der er aktive inden for fiskeri- og akvakultursektoren, og 800 000 EUR til virksomheder, der er aktive inden for alle andre sektorer, for at imødekomme deres akutte likviditetsbehov. Medlemsstaterne kan også give rentefri lån på op til en nominel værdi på 800 000 EUR pr. virksomhed eller garantier på lån, der dækker 100 % af lånet, undtagen inden for den primære landbrugssektor og i fiskeri- og akvakultursektoren, hvor grænsen er henholdsvis 100 000 EUR og 120 000 EUR.

ii) Statsgarantier for lån til virksomheder for at sikre, at bankerne fortsat yder lån til de kunder, der har behov for dem. Disse statsgarantier må dække op til 90 % af lånene for at hjælpe virksomhederne med at dække umiddelbare kapital- og investeringsbehov.

iii) Statsstøttede offentlige lån (foranstillede og efterstillede lån) med gunstige rentesatser til virksomheder. Disse lån kan hjælpe virksomhederne med at dække umiddelbare kapital- og investeringsbehov.

iv) Garantier til banker, der kanaliserer statsstøtte ud i realøkonomien, idet det gøres klart, at en sådan støtte betragtes som direkte støtte til bankernes kunder, ikke til bankerne selv, og der udstikkes retningslinjer for, hvordan der kan sikres en minimal konkurrencefordrejning bankerne imellem.

v) Offentlig kortfristet eksportkreditforsikring til alle lande, uden at den pågældende medlemsstat skal dokumentere, at det pågældende land midlertidigt betragtes som et land, hvor der består "ekstraordinære risici".

vi) Støtte til coronavirusrelateret forskning og udvikling (F&U) for at imødegå den nuværende sundhedskrise i form af direkte tilskud, tilbagebetalingspligtige forskud eller skattefordele. Der kan ydes en bonus til grænseoverskridende samarbejdsprojekter mellem medlemsstaterne.

vii) Støtte til opførelse og opskalering af prøvningsfaciliteter for at udvikle og afprøve produkter (herunder vacciner, respiratorer og beskyttelsesbeklædning), der bidrager til bekæmpelsen af coronavirusudbruddet, frem til den første industrielle anvendelse. Støtten kan ydes i form af direkte tilskud, skattefordele, tilbagebetalingspligtige forskud og garantier til dækning af tab i forbindelse med investeringer. Virksomheder kan modtage en bonus, hvis deres investering støttes af mere end én medlemsstat, eller hvis investeringen afsluttes inden for to måneder efter støttetildelingen.

viii) Støtte til fremstilling af produkter af relevans for bekæmpelsen af coronavirusudbruddet i form af direkte tilskud, skattefordele, tilbagebetalingspligtige forskud og garantier til dækning af tab i forbindelse med investeringer. Virksomheder kan modtage en bonus, hvis deres investering støttes af mere end én medlemsstat, eller hvis investeringen afsluttes inden for to måneder efter støttetildelingen.

ix) Målrettet støtte i form af udsættelse af skatteindbetalinger og/eller suspension af socialsikringsbidrag til de sektorer, regioner eller typer af virksomheder, der er hårdest ramt af udbruddet.

x) Målrettet støtte i form af løntilskud til ansatte i virksomheder i de brancher eller regioner, der er hårdest ramt af coronavirusudbruddet, og som ellers ville være nødt til at afskedige personale.

xi) Målrettet rekapitaliseringsstøtte til ikkefinansielle virksomheder, hvis der ikke findes andre egnede løsninger. Der er indført sikkerhedsforanstaltninger, som skal forhindre urimelige konkurrencefordrejninger på det indre marked: betingelser vedrørende indgrebets nødvendighed, egnethed og omfang, betingelser vedrørende statens indtræden i de berørte virksomheder og for dens afkast, betingelser vedrørende statens udtræden af de berørte virksomheder, betingelser vedrørende ledelse, herunder forbud mod udbetaling af udbytte og lønlofter for den øverste ledelse, forbud mod krydssubsidiering og køb af andele og yderligere foranstaltninger til begrænsning af konkurrencefordrejninger samt krav om gennemsigtighed og rapportering.

De midlertidige rammebestemmelser giver medlemsstaterne mulighed for at kombinere alle støtteforanstaltningerne, undtagen lån og garantier for samme lån, og derudover må lofterne i rammebestemmelserne heller ikke overskrides. De giver også medlemsstaterne mulighed for at kombinere alle de støtteforanstaltninger, der er ydet i overensstemmelse med de midlertidige rammebestemmelser, med eksisterende muligheder for at yde de minimis-støtte på op til 25 000 EUR over tre regnskabsår til virksomheder, der er aktive inden for den primære landbrugssektor, 30 000 EUR over tre regnskabsår til virksomheder, der er aktive inden for fiskeri- og akvakultursektoren, og 200 000 EUR over tre regnskabsår til virksomheder, der er aktive inden for alle andre sektorer. Medlemsstaterne skal dog samtidig forpligte sig til at undgå uberettiget kumulering af støtteforanstaltninger til de samme virksomheder, så støtten begrænses til at dække virksomhedernes faktiske behov.

Endvidere supplerer de midlertidige rammebestemmelser de mange andre mulige tiltag, medlemsstaterne allerede kan sætte i værk for at afbøde de socioøkonomiske konsekvenser af coronavirusudbruddet i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. Den 13. marts 2020 vedtog Kommissionen en meddelelse om en koordineret økonomisk reaktion på covid-19-udbruddet, hvori der redegøres for disse mulige tiltag.

F.eks. kan medlemsstaterne foretage generelt gældende ændringer til gavn for virksomhederne (såsom udskydelse af betaling af skatter og afgifter eller støtte til tvungen nedsat arbejdstid på tværs af alle sektorer), hvilket falder uden for statsstøttereglerne. De kan også yde kompensation til virksomheder for tab som følge og direkte forårsaget af coronavirusudbruddet.

De midlertidige rammebestemmelser vil være i kraft indtil udgangen af december 2020. Da eventuelle solvensproblemer først opstår på et senere tidspunkt, efterhånden som denne krise udvikler sig, har Kommissionen imidlertid — udelukkende for rekapitaliseringsforanstaltninger — forlænget perioden indtil udgangen af juni 2021. Med henblik på retssikkerheden vil Kommissionen inden disse datoer foretage en vurdering af, om der er behov for at forlænge rammebestemmelsernes gyldighed.

Detaljer

Publikationsdato
15. maj 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark