Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel30. marts 2020Repræsentationen i Danmark5 min læsetid

DK-garantiordning for eksporterende SMV'er godkendt

Kommissionen har fastslået, at en dansk likviditetsgarantiordning på 1 mia. DKK for små og mellemstore virksomheder (SMV'er), der er ramt af coronavirusudbruddet, er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler.

Ordningen, som SMV'er med en vis mængde eksportaktiviteter kan få adgang til, blev godkendt inden for rammerne af de midlertidige rammebestemmelser for statslige foranstaltninger til støtte for økonomien i forbindelse med covid-19-udbruddet, som Kommissionen vedtog den 19. marts 2020.

Ledende næstformand for Kommissionen, Margrethe Vestager, der er ansvarlig for konkurrencepolitikken, udtaler: "Denne danske garantiordning på 1 mia. DKK eller ca. 130 mio. EUR vil støtte SMV'er med en vis mængde eksportaktiviteter i disse vanskelige tider. Vi arbejder fortsat tæt sammen med medlemsstaterne for at finde brugbare løsninger til at afbøde de økonomiske konsekvenser af coronavirusudbruddet i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler."

Den danske støtteforanstaltning

Danmark har givet Kommissionen meddelelse om en likviditetsgarantiordning på 1 mia. DKK (ca. 130 mio. EUR) til støtte for visse kategorier af SMV, der er ramt af coronavirusudbruddet, i henhold til de midlertidige rammebestemmelser.

Støtten i form af statsgarantier for lån og kreditter vil være tilgængelig for SMV'er, hvis eksport udgør mindst 10 % af deres årlige indtægter, såfremt de oplever eller forventer et fald i indtægterne på mindst 30 % i forhold til situationen før udbruddet af coronavirus i Danmark. Støtten vil også være tilgængelig for de pågældende virksomheders underleverandører, hvis disse selv er SMV'er. Garantierne vil støtte långivningen til disse SMV'er, men vil ikke tage form af eksportstøtte, som er betinget af eksport.

Ordningen tager sigte på at begrænse den risiko, der er forbundet med at yde driftslån til de virksomheder, som er hårdest ramt af de økonomiske følger af coronavirusudbruddet, og således sikre, at de kan videreføre deres aktiviteter.

Kommissionen har fastslået, at den danske foranstaltning er i overensstemmelse med betingelserne i de midlertidige rammebestemmelser. Den omfatter navnlig garantier for driftslån inden for en vis beløbsramme og med begrænset løbetid. Den begrænser også statens risiko til højst 80 %. Dermed sikres det, at støtten hurtigt stilles til rådighed på gunstige vilkår og begrænses til dem, der har brug for det i denne hidtil usete situation. For at nå dette mål omfatter foranstaltningerne også mindsteløn og garantier for at sikre, at støtten effektivt kanaliseres af bankerne eller af andre finansielle institutioner til de modtagere, der har behov for det.

Kommissionen har konkluderet, at den danske garantiordning for eksporterende SMV'er vil bidrage til at afbøde de økonomiske følger af coronavirusudbruddet i Danmark. Foranstaltningerne er nødvendige og hensigtsmæssige for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi og står i rimeligt forhold dertil i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF og betingelserne i de midlertidige rammebestemmelser.

På dette grundlag har Kommissionen godkendt foranstaltningerne i henhold til EU's statsstøtteregler.

Baggrund

Kommissionen har vedtaget midlertidige rammebestemmelser, således at medlemsstaterne fuldt ud kan udnytte den fleksibilitet, der er indbygget i statsstøttereglerne, med henblik på at støtte økonomien i forbindelse med coronavirusudbruddet. I henhold til de midlertidige rammebestemmelser kan medlemsstaterne yde fem former for støtte:

i) Direkte tilskud, selektive skattefordele og forskud: Medlemsstaterne vil få mulighed for at indføre ordninger, via hvilke der kan ydes op til 800 000 EUR i støtte til de enkelte virksomheder for at afhjælpe deres akutte likviditetsbehov.

ii) Statsgarantier for lån ydet af banker til virksomheder: Medlemsstaterne vil kunne stille statsgarantier for at sikre, at bankerne fortsat yder lån til de forretningskunder, der har behov herfor. Disse statsgarantier kan dække lån, der skal hjælpe virksomhederne med at dække umiddelbare kapital- og investeringsbehov.

iii) Statsstøttede offentlige lån til virksomheder: Medlemsstaterne vil kunne yde lån med gunstige rentesatser til virksomheder. Disse lån kan hjælpe virksomhederne med at dække umiddelbare kapital- og investeringsbehov.

iv) Garantier til banker, der kanaliserer statsstøtte ud i realøkonomien: Nogle medlemsstater planlægger at tage udgangspunkt i bankernes eksisterende udlånskapacitet og anvende den til at kanalisere støtte over til virksomheder — navnlig små og mellemstore virksomheder. Rammebestemmelserne gør det klart, at en sådan støtte betragtes som direkte støtte til bankernes kunder, ikke til bankerne selv, og udstikker retningslinjer for, hvordan der kan sikres en minimal konkurrencefordrejning bankerne imellem.

v) Kortfristet eksportkreditforsikring: Rammebestemmelserne indførte yderligere fleksibilitet med hensyn til, hvordan det kan påvises, at der i visse lande består ekstraordinære risici, således at staten kan yde kortfristet eksportkreditforsikring, når der er behov for det. Den 27. marts udvidede Kommissionen denne fleksibilitet yderligere: Efter en offentlig hastehøring besluttede Kommissionen at ændre bilaget til meddelelsen om kortfristet eksportkreditforsikring for midlertidigt at fjerne alle lande fra listen over lande, hvor der består "ordinære risici". Dette vil give flere adgang til offentlig kortfristet eksportkreditforsikring i lyset af den aktuelle krise i forbindelse med coronavirusudbruddet. Efter ændringen vil offentlige forsikringsselskaber i princippet kunne træde til og yde kortfristet eksportkreditforsikring, uden at den enkelte medlemsstat behøver at påvise, at det pågældende land midlertidigt betragtes som et land, hvor der består "ekstraordinære risici". Denne ændring vil gælde indtil den 31. december 2020 og vil muligvis blive revideret inden da.

De midlertidige rammebestemmelser vil være i kraft indtil udgangen af december 2020. Med henblik på retssikkerheden vil Kommissionen inden denne dato foretage en vurdering af, om der er behov for at forlænge rammebestemmelsernes gyldighed.

De midlertidige rammebestemmelser supplerer de mange andre mulige tiltag, medlemsstaterne allerede kan sætte i værk for at afbøde de socioøkonomiske konsekvenser af coronavirusudbruddet i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. Den 13. marts 2020 vedtog Kommissionen en meddelelse om en koordineret økonomisk reaktion på covid-19-udbruddet, hvori der redegøres for disse mulige tiltag. F.eks. kan medlemsstaterne foretage generelt gældende ændringer til gavn for virksomhederne (såsom udskydelse af betaling af skatter og afgifter eller støtte til tvungen nedsat arbejdstid på tværs af alle sektorer), hvilket falder uden for statsstøttereglerne. De kan også yde kompensation til virksomheder for tab som følge og direkte forårsaget af coronavirusudbruddet.

Detaljer

Publikationsdato
30. marts 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark