Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel31. oktober 2022Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

DK-støtte til energiintensive virksomheder godkendt

Kommissionen har godkendt en dansk ordning for lån med rentetilskud på 3,4 mia. EUR (25,2 mia. DKK) til støtte for virksomheder i forbindelse med Ruslands krig mod Ukraine.

Approved

Ordningen blev godkendt i henhold til de midlertidige kriserammebestemmelser for statsstøtte, der blev vedtaget af Kommissionen den 23. marts 2022 og ændret den 20. juli 2022 og den 28. oktober 2022 på grundlag af artikel 107, stk. 3, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("TEUF"), idet det anerkendes, at EU's økonomi er udsat for en alvorlig forstyrrelse.

De danske foranstaltninger til likviditetsstøtte

Danmark anmeldte i henhold til de midlertidige kriserammebestemmelser Kommissionen en ordning for lån med rentetilskud på 3,4 mia. EUR (25,2 mia. DKK) for at yde likviditetsstøtte til virksomheder i forbindelse med Ruslands krig mod Ukraine.

Ordningen for lån med rentetilskud, som vil blive forvaltet af Erhvervsstyrelsen, består af to forskellige foranstaltninger: i) henstand med betaling af regninger for elektricitet, gas og fjernvarme for alle typer virksomheder, som administreres af energileverandører, og ii) støtte til et samlet budget på 29 mio. EUR (215 mio. DKK) til energileverandører til dækning af deres administrationsomkostninger i forbindelse med henstand med betaling af energiregninger.

Under den første foranstaltning dækker det individuelle lånebeløb pr. lille og mellemstor virksomhed ("SMV") og stor virksomhed likviditetsbehovet i henholdsvis 12 måneder og 6 måneder efter tildelingen af støtten. Energiselskaberne anslår likviditetsbehovet på grundlag af de udskudte betalinger, som de støtteberettigede modtagere anmoder om. Det individuelle støttebeløb pr. støttemodtager må ikke overstige i) 2 mio. EUR (15 mio. DKK) for el- og gasregninger og ii) 500 000 EUR (3,75 mio. DKK) for fjernvarmeregninger.

Under den anden foranstaltning er energiforsyningsselskaberne berettigede til at modtage et individuelt støttebeløb svarende til 15 % af deres gennemsnitlige samlede årsomsætning i de seneste tre afsluttede regnskabsperioder med et loft på højst 134 500 EUR (1 mio. DKK).

Kommissionen har konstateret, at den danske ordning for lån med rentetilskud er i overensstemmelse med betingelserne i de midlertidige kriserammebestemmelser. Navnlig i) overstiger lånenes løbetid ikke seks år, ii) vedrører lån, der ydes under foranstaltningen, kun behovet for driftskapital, iii) overholder de årlige rentesatser de minimumssatser, der er fastsat i de midlertidige kriserammebestemmelser, iv) overholder det maksimale lånebeløb pr. modtager betingelserne i de midlertidige kriserammebestemmelser og v) ydes lånene med rentetilskud senest den 31. december 2023.

I forbindelse med ordningen for lån med rentetilskud anmeldte Danmark en særskilt støtteforanstaltning (SA.104475) med et samlet budget på 1,3 mio. EUR (10 mio. DKK). Foranstaltningen er åben for små og mellemstore energiselskaber, der leverer fjernvarme. Den offentlige støtte består af begrænsede støttebeløb i form af direkte tilskud til dækning af deres administrationsomkostninger i forbindelse med forvaltningen af ordningen for betalingshenstand. Det maksimale støttebeløb pr. støttemodtager må ikke overstige 13 440 EUR (100 000 DKK).

Kommissionen har konstateret, at denne særskilte ordning er i overensstemmelse med betingelserne i de midlertidige kriserammebestemmelser. Navnlig i) må støtten ikke overstige 2 mio. EUR pr. virksomhed og ii) vil lånene blive ydet senest den 31. december 2023.

Kommissionen konkluderer derfor, at de danske ordninger er nødvendige med henblik på at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi, og at den står i rimeligt forhold dertil i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF og betingelserne i de midlertidige kriserammebestemmelser.

På dette grundlag har Kommissionen godkendt støtteforanstaltningerne i henhold til EU's statsstøtteregler.

Den fulde pressemeddelelse

Detaljer

Publikationsdato
31. oktober 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark