Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel12. maj 2023Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

DK-støtte til ny eksport- og investeringsfond godkendt

Kommissionen har i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler godkendt danske foranstaltninger til oprettelse af Danmarks Eksport- og Investeringsfond ("fonden") med en samlet anslået værdi på over på 4 mia. EUR.

Approved

Fonden har til formål at støtte danske virksomheders økonomiske udvikling, konkurrenceevne, innovation og vækst.

Den danske foranstaltning

Danmark har meddelt Kommissionen, at det har til hensigt at oprette en eksport- og investeringsfond med en startkapital på op til 807 mio. EUR (6 mia. DKK). Fonden vil blive oprettet som en ny, fuldt statsejet enhed gennem sammenlægning af tre eksisterende statsejede enheder: Vækstfonden, EKF Danmarks Eksportkredit og Danmarks Grønne Investeringsfond.

Støtten ydes som følger: i) en tilførsel af aktiver på 3,3 mia. EUR (24,8 mia. DKK) fra de tre eksisterende statsejede enheder, ii) en kapitaltilførsel på op til 807 mio. EUR (6 mia. DKK), iii) statsgarantier til en værdi af ca. 1,3 mio. EUR (10 mio. DKK) om året og iv) fritagelse for selskabsskat til en anslået gennemsnitlig værdi på ca. 38,6 mio. EUR (287 mio. DKK) om året.

Fonden vil få til opgave at afhjælpe markedssvigt og fremme økonomiske udviklingsmuligheder og investeringsmuligheder. Den skal sikre adgang til finansiering på områder, hvor der ikke er tilstrækkelige midler tilgængelige på markedet. Fonden vil fokusere på at stille finansiering til rådighed for små og mellemstore virksomheder, navnlig inden for grøn og bæredygtig finansiering, hvilket allerede er en kerneopgave for de tre eksisterende enheder.

Kommissionens vurdering

Kommissionen har vurderet foranstaltningen i henhold til EU's statsstøtteregler, navnlig artikel 107, stk. 3, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, ifølge hvilken det er muligt at yde statsstøtte til fremme af udviklingen af visse erhvervsgrene eller økonomiske regioner.

Kommissionen har konstateret følgende:

  • Foranstaltningen fremmer udviklingen af visse økonomiske aktiviteter i en række sektorer, hvor det er vanskeligt at opnå tilstrækkelig finansiering på markedet.
  • Fordrejningen af konkurrencen og påvirkningen af samhandelen inden for EU holdes på det lavest mulige niveau. Foranstaltningen er navnlig nødvendig og hensigtsmæssig med hensyn til at forbedre adgangen til finansiering for sektorer eller virksomheder, der har vanskeligt ved at opnå tilstrækkelig finansiering fra markedet. Foranstaltningen er også forholdsmæssig, da fondens aktiviteter står i et rimeligt forhold til det tilstræbte mål, og fondens anslåede samlede balance stadig er forholdsvis lille i forhold til andre erhvervsfremmende institutter i EU.
  • Foranstaltningen har tilstrækkelige sikkerhedsgarantier til at undgå uforholdsmæssigt store negative virkninger på konkurrencen og samhandelen i EU. Navnlig vil fondens finansieringsaktiviteter være underlagt regler, der sikrer, at private investorer ikke fortrænges, hvis de er villige til at stille finansiering til rådighed for virksomheder. Kommissionen har godkendt fondens aktiviteter indtil den 30. april 2030. Enhver yderligere forlængelse skal anmeldes til og gennemgås af Kommissionen med henblik på godkendelse.

På dette grundlag har Kommissionen godkendt den danske foranstaltning i henhold til EU's statsstøtteregler.

Den fulde pressemeddelelse

Detaljer

Publikationsdato
12. maj 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark