Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel23. august 2021

DK-støtteforanstaltning til coronavirusrelaterede forsknings- og udviklingsaktiviteter i Bavarian Nordic godkendt

Europa-Kommissionen har godkendt en dansk støtteforanstaltning på 108 mio. EUR til coronavirusrelaterede forsknings- og udviklingsaktiviteter (FoU) i Bavarian Nordic, en virksomhed, der arbejder med udvikling og fremstilling af vacciner.

Godt 920 mio. kr. til forskning af hastende karakter i coronavirusvarianter

Ordningen blev godkendt i henhold til de midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte.

Ledende næstformand Margrethe Vestager, der er ansvarlig for konkurrencepolitikken, udtaler: "Denne danske støtteforanstaltning på 108 mio. EUR vil bidrage til stærkt tiltrængte forsknings- og udviklingsaktiviteter i indsatsen mod coronavirusudbruddet. Vi vil fortsat arbejde tæt sammen med medlemsstaterne om at finde brugbare løsninger, der kan begrænse de økonomiske konsekvenser af virusudbruddet, i overensstemmelse med EU-reglerne."

Den danske støtteforanstaltning

Danmark anmeldte i henhold til de midlertidige rammebestemmelser en støtteforanstaltning på 108 mio. EUR til coronavirusrelaterede FoU-aktiviteter i Bavarian Nordic, en stor virksomhed, der arbejder med udvikling og fremstilling af vacciner i Danmark og Tyskland. Den offentlige støtte ydes i form af et tilbagebetalingspligtigt forskud.

Formålet med foranstaltningen er at støtte udviklingen af en ny coronavirusvaccine, der er udviklet af AdaptVac og licenseret til Bavarian Nordic. Den pågældende vaccine gennemgår i øjeblikket kliniske forsøg i fase II. Der er tale om støtte til de næste udviklingstrin, nemlig fase III-forsøget, der skal bekræfte sikkerheden og påvise effektiviteten, den eksperimentelle udvikling af de nødvendige produktionsprocesser og arbejdet i forbindelse med de krævede tilladelser.

Kommissionen har slået fast, at den danske foranstaltning er i overensstemmelse med betingelserne i de midlertidige rammebestemmelser. Nærmere bestemt i) vil støtten dække mindre end 80 % af de relevante FoU-omkostninger og blive fuldt tilbagebetalt, hvis der opnås tilladelse fra myndighederne, og ii) vil alle resultater af forskningsaktiviteterne blive stillet til rådighed for tredjeparter i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde på ikke-diskriminerende markedsvilkår gennem ikke-eksklusive licenser.

Kommissionen konkluderede, at foranstaltningen er nødvendig, hensigtsmæssig og forholdsmæssig for at bekæmpe sundhedskrisen i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og betingelserne i de midlertidige rammebestemmelser.

På dette grundlag har Kommissionen godkendt støtteforanstaltningen i henhold til EU's statsstøtteregler.

Baggrund

Kommissionen har vedtaget midlertidige rammebestemmelser, således at medlemsstaterne fuldt ud kan udnytte den fleksibilitet, der er indbygget i statsstøttereglerne, til at støtte økonomien i forbindelse med coronavirusudbruddet. Ifølge de midlertidige rammebestemmelser, som ændret den 3. april, 8. maj, 29. juni, 13. oktober 2020 og 28. januar 2021, kan medlemsstaterne yde følgende former for støtte:

i) Direkte tilskud, kapitaltilførsler, selektive skattefordele og forskud på op til 225 000 EUR til virksomheder, der er aktive inden for den primære landbrugssektor, 270 000 EUR til virksomheder, der er aktive inden for fiskeri- og akvakultursektoren, og 1,8 mio. EUR til virksomheder, der er aktive inden for alle andre sektorer, for at imødekomme deres akutte likviditetsbehov. Medlemsstaterne kan også give rentefri lån på op til en nominel værdi på 1,8 mio. EUR pr. virksomhed eller garantier på lån, der dækker 100 % af lånet, undtagen inden for den primære landbrugssektor og i fiskeri- og akvakultursektoren, hvor grænsen er henholdsvis 225 000 EUR og 270 000 EUR pr. virksomhed.

ii) Statsgarantier for lån til virksomheder for at sikre, at bankerne fortsat yder lån til de kunder, der har behov for dem. Disse statsgarantier må dække op til 90 % af lånene for at hjælpe virksomhederne med at dække umiddelbare kapital- og investeringsbehov.

iii) Statsstøttede offentlige lån (foranstillede og efterstillede lån) med gunstige rentesatser til virksomheder. Disse lån kan hjælpe virksomhederne med at dække umiddelbare kapital- og investeringsbehov.

iv) Garantier til banker, der kanaliserer statsstøtte ud i realøkonomien, idet det gøres klart, at en sådan støtte betragtes som direkte støtte til bankernes kunder, ikke til bankerne selv, og der udstikkes retningslinjer for, hvordan der kan sikres en minimal konkurrencefordrejning bankerne imellem.

v) Offentlig kortfristet eksportkreditforsikring til alle lande, uden at den pågældende medlemsstat skal dokumentere, at det pågældende land midlertidigt betragtes som et land, hvor der består "ekstraordinære risici".

vi) Støtte til coronavirusrelateret forskning og udvikling (FoU) for at imødegå den nuværende sundhedskrise i form af direkte tilskud, tilbagebetalingspligtige forskud eller skattefordele. Der kan ydes en bonus til grænseoverskridende samarbejdsprojekter mellem medlemsstaterne.

vii) Støtte til opførelse og opskalering af prøvningsfaciliteter for at udvikle og afprøve produkter (herunder vacciner, respiratorer og beskyttelsesbeklædning), der bidrager til bekæmpelsen af coronavirusudbruddet, frem til den første industrielle anvendelse. Støtten kan ydes i form af direkte tilskud, skattefordele, tilbagebetalingspligtige forskud og garantier til dækning af tab i forbindelse med investeringer. Virksomheder kan modtage en bonus, hvis deres investering støttes af mere end én medlemsstat, eller hvis investeringen afsluttes inden for to måneder efter støttetildelingen.

viii) Støtte til fremstilling af produkter af relevans for bekæmpelsen af coronavirusudbruddet i form af direkte tilskud, skattefordele, tilbagebetalingspligtige forskud og garantier til dækning af tab i forbindelse med investeringer. Virksomheder kan modtage en bonus, hvis deres investering støttes af mere end én medlemsstat, eller hvis investeringen afsluttes inden for to måneder efter støttetildelingen.

ix) Målrettet støtte i form af udsættelse af skatteindbetalinger og/eller suspension af socialsikringsbidrag til de sektorer, regioner eller typer af virksomheder, der er hårdest ramt af udbruddet.

x) Målrettet støtte i form af løntilskud til ansatte i virksomheder i de brancher eller regioner, der er hårdest ramt af coronavirusudbruddet, og som ellers ville være nødt til at afskedige personale.

xi) Målrettet rekapitaliseringsstøtte til ikkefinansielle virksomheder, hvis der ikke findes andre egnede løsninger. Der er indført sikkerhedsforanstaltninger, som skal forhindre urimelige konkurrencefordrejninger på det indre marked: betingelser vedrørende indgrebets nødvendighed, egnethed og omfang, betingelser vedrørende statens indtræden i de berørte virksomheder og for dens afkast, betingelser vedrørende statens udtræden af de berørte virksomheder, betingelser vedrørende ledelse, herunder forbud mod udbetaling af udbytte og lønlofter for den øverste ledelse, forbud mod krydssubsidiering og køb af andele og yderligere foranstaltninger til begrænsning af konkurrencefordrejninger samt krav om gennemsigtighed og rapportering.

xii) Støtte til faste omkostninger, som virksomhederne ikke selv kan dække, fordi de har haft et fald i omsætningen i den støtteberettigede periode på mindst 30 % sammenlignet med samme periode i 2019 på grund af udbruddet af coronavirus. Støtten vil dække en del af modtagervirksomhedens faste omkostninger, som ikke kan dækkes af dens indtægter, op til højst 10 mio. EUR pr. virksomhed.

Kommissionen vil også give medlemslandene mulighed for indtil den 31. december 2022 at omlægge tilbagebetalingspligtige instrumenter (f.eks. garantier, lån, tilbagebetalingspligtige forskud), der er ydet på grundlag af de midlertidige rammebestemmelser, til andre former for støtte såsom direkte tilskud, forudsat at betingelserne i de midlertidige rammebestemmelser er opfyldt.

De midlertidige rammebestemmelser giver medlemsstaterne mulighed for at kombinere alle støtteforanstaltningerne, undtagen lån og garantier for samme lån, og derudover må lofterne i rammebestemmelserne heller ikke overskrides. De giver også medlemsstaterne mulighed for at kombinere alle de støtteforanstaltninger, der er ydet i overensstemmelse med de midlertidige rammebestemmelser, med eksisterende muligheder for at yde de minimis-støtte på op til 25 000 EUR over tre regnskabsår til virksomheder, der er aktive inden for den primære landbrugssektor, 30 000 EUR over tre regnskabsår til virksomheder, der er aktive inden for fiskeri- og akvakultursektoren, og 200 000 EUR over tre regnskabsår til virksomheder, der er aktive inden for alle andre sektorer. Medlemsstaterne skal dog samtidig forpligte sig til at undgå uberettiget kumulering af støtteforanstaltninger til de samme virksomheder, så støtten begrænses til at dække virksomhedernes faktiske behov.

Endvidere supplerer de midlertidige rammebestemmelser de mange andre mulige tiltag, medlemsstaterne allerede kan sætte i værk for at afbøde de socioøkonomiske konsekvenser af coronavirusudbruddet i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. Den 13. marts 2020 vedtog Kommissionen en meddelelse om en koordineret økonomisk reaktion på covid-19-udbruddet, hvori der redegøres for disse mulige tiltag. F.eks. kan medlemsstaterne foretage generelt gældende ændringer til gavn for virksomhederne (såsom udskydelse af betaling af skatter og afgifter eller støtte til tvungen nedsat arbejdstid på tværs af alle sektorer), hvilket falder uden for statsstøttereglerne. De kan også yde kompensation til virksomheder for tab som følge og direkte forårsaget af coronavirusudbruddet.

De midlertidige rammebestemmelser vil være i kraft indtil udgangen af december 2021. Af hensyn til retssikkerheden vil Kommissionen inden da foretage en vurdering af, om der er behov for at forlænge rammebestemmelsernes gyldighed.

Detaljer

Publikationsdato
23. august 2021