Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel30. april 2020Repræsentationen i Danmark

DK-støtteordninger til små og mellemstore virksomheder godkendt

Kommissionen har godkendt fire danske ordninger med et samlet budget på 970 mio. DKK (ca. 130 mio. EUR), hvormed der gives skatteudsættelser og træffes lignende foranstaltninger for at afhjælpe likviditetsproblemer hos danske små og mellemstore...

Disse foranstaltninger blev godkendt ifølge de midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte, som Kommissionen vedtog den 19. marts 2020, og som blev tilpasset den 3. april 2020.

Kommissionens ledende næstformand med ansvar for konkurrence, Margrethe Vestager, udtaler: "Med disse foranstaltninger og deres samlede budget på 130 mio. EUR kan Danmark støtte små og mellemstore virksomheder, så de kan få dækket deres kortfristede forpligtelser på trods af den tabte indtægt som følge af coronaviruskrisen. Kommissionen arbejder tæt sammen med medlemsstaterne for i disse vanskelige tider at kunne godkende foranstaltninger hurtigt og i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler."

De danske støtteforanstaltninger

Danmark har i overensstemmelse med de midlertidige rammebestemmelser meddelt Kommissionen fire ordninger med et samlet budget på 130 mio. EUR (970 mio. DKK) med henblik på at støtte virksomheder, der er berørt af coronavirusudbruddet.

Støtten fra disse ordninger vil tage form af skatteudsættelser og lignende foranstaltninger i forbindelse med moms og lønsumsafgift. Folketinget har i dag vedtaget en "lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19". Visse moms- og lønsumsafgifter, som skulle betales eller allerede var blevet betalt i løbet af coronavirusudbruddet, men som ikke kunne udsættes før loven blev vedtaget, vil blive tilbagebetalt i form af rentefrie kreditfaciliteter. På den måde kan de forskellige betalinger, der falder i løbet af krisen, behandles på en konsekvent måde.

Ordningen vil kunne benyttes af danske SMV'er i de fleste sektorer. Hensigten med foranstaltningerne er at afhjælpe likviditetsproblemerne hos de virksomheder, der er hårdest ramt af de økonomiske konsekvenser af coronavirusudbruddet, og dermed hjælpe dem med at fortsætte deres aktiviteter.

Kommissionen finder, at disse foranstaltninger er i overensstemmelse med betingelserne i de midlertidige rammebestemmelser. Støtten vil blive ydet før den 31. december 2020 og slutdatoen for udsættelsen (eller kreditfaciliteternes forfaldsdato for allerede indbetalte skatter og afgifter) vil være den 1. april 2021, altså inden fristens udløb den 31. december 2021.

Kommissionen konkluderer, at de danske foranstaltninger er nødvendige med henblik på at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi og står i rimeligt forhold dertil i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF og betingelserne i de midlertidige rammebestemmelser.

På dette grundlag har Kommissionen godkendt foranstaltningerne i henhold til EU's statsstøtteregler.

Baggrund

Kommissionen har vedtaget midlertidige rammebestemmelser, således at medlemsstaterne fuldt ud kan udnytte den fleksibilitet, der er indbygget i statsstøttereglerne, til at støtte økonomien i forbindelse med coronavirusudbruddet. Medlemsstaterne kan i henhold til de midlertidige rammebestemmelser, som ændret den 3. april 2020, yde følgende former for støtte:

i) Direkte tilskud, kapitaltilførsler, selektive skattefordele og forskud på op til 100 000 EUR til virksomheder, der er aktive inden for den primære landbrugssektor, 120 000 EUR til virksomheder, der er aktive inden for fiskeri- og akvakultursektoren, og 800 000 EUR til virksomheder, der er aktive inden for alle andre sektorer for at imødekomme deres akutte likviditetsbehov. Medlemsstaterne kan også give rentefri lån på op til en nominel værdi på 800 000 EUR pr. virksomhed eller garantier på lån, der dækker 100 % af lånet, undtagen inden for den primære landbrugssektor og i fiskeri- og akvakultursektoren, hvor grænsen er henholdsvis 100 000 EUR og 120 000 EUR.

ii) Statsgarantier for lån til virksomheder for at sikre, at bankerne fortsat yder lån til de kunder, der har behov for dem. Disse statsgarantier må dække op til 90 % af lånene for at hjælpe virksomhederne med at dække umiddelbare kapital- og investeringsbehov.

iii) Statsstøttede offentlige lån med gunstige rentesatser til virksomheder. Disse lån kan hjælpe virksomhederne med at dække umiddelbare kapital- og investeringsbehov.

iv) Garantier til banker, der kanaliserer statsstøtte ud i realøkonomien, idet det gøres klart, at en sådan støtte betragtes som direkte støtte til bankernes kunder, ikke til bankerne selv, og der udstikkes retningslinjer for, hvordan der kan sikres en minimal konkurrencefordrejning bankerne imellem.

v) Offentlig kortfristet eksportkreditforsikring til alle lande, uden at den pågældende medlemsstat skal dokumentere, at det pågældende land midlertidigt betragtes som et land, hvor der består "ekstraordinære risici".

vi) Støtte til coronavirusrelateret forskning og udvikling (F&U) for at imødegå den nuværende sundhedskrise i form af direkte tilskud, tilbagebetalingspligtige forskud eller skattefordele. Der kan ydes en bonus til grænseoverskridende samarbejdsprojekter mellem medlemsstaterne.

vii) Støtte til opførelse og opskalering af prøvningsfaciliteter for at udvikle og afprøve produkter (herunder vacciner, respiratorer og beskyttelsesbeklædning), der bidrager til bekæmpelsen af coronavirusudbruddet, frem til den første industrielle anvendelse. Støtten kan ydes i form af direkte tilskud, skattefordele, tilbagebetalingspligtige forskud og garantier til dækning af tab i forbindelse med investeringer. Virksomheder kan modtage en bonus, hvis deres investering støttes af mere end én medlemsstat, eller hvis investeringen afsluttes inden for to måneder efter støttetildelingen.

viii) Støtte til fremstilling af produkter af relevans for bekæmpelsen af coronavirusudbruddet i form af direkte tilskud, skattefordele, tilbagebetalingspligtige forskud og garantier til dækning af tab i forbindelse med investeringer. Virksomheder kan modtage en bonus, hvis deres investering støttes af mere end én medlemsstat, eller hvis investeringen afsluttes inden for to måneder efter støttetildelingen.

ix) Målrettet støtte i form af udsættelse af skatteindbetalinger og/eller suspension af socialsikringsbidrag til de sektorer, regioner eller typer af virksomheder, der er hårdest ramt af udbruddet.

x) Målrettet støtte i form af løntilskud til ansatte i virksomheder i de brancher eller regioner, der er hårdest ramt af coronavirusudbruddet, og som ellers ville være nødt til at afskedige personale.

De midlertidige rammebestemmelser giver medlemsstaterne mulighed for at kombinere alle støtteforanstaltningerne, undtagen lån og garantier for samme lån, og derudover må lofterne i rammebestemmelserne heller ikke overskrides. De giver også medlemsstaterne mulighed for at kombinere alle de støtteforanstaltninger, der er ydet i overensstemmelse med de midlertidige rammebestemmelser, med eksisterende muligheder for at yde de minimis-støtte på op til 25 000 EUR over tre regnskabsår til virksomheder, der er aktive inden for den primære landbrugssektor, 30 000 EUR over tre regnskabsår til virksomheder, der er aktive inden for fiskeri- og akvakultursektoren, og 200 000 EUR over tre regnskabsår til virksomheder, der er aktive inden for alle andre sektorer. Medlemsstaterne skal dog samtidig forpligte sig til at undgå uberettiget kumulering af støtteforanstaltninger til de samme virksomheder, så støtten begrænses til at dække virksomhedernes faktiske behov.

Endvidere supplerer de midlertidige rammebestemmelser de mange andre mulige tiltag, medlemsstaterne allerede kan sætte i værk for at afbøde de socioøkonomiske konsekvenser af coronavirusudbruddet i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. Den 13. marts 2020 vedtog Kommissionen en meddelelse om en koordineret økonomisk reaktion på covid-19-udbruddet, hvori der redegøres for disse mulige tiltag. F.eks. kan medlemsstaterne foretage generelt gældende ændringer til gavn for virksomhederne (såsom udskydelse af betaling af skatter og afgifter eller støtte til tvungen nedsat arbejdstid på tværs af alle sektorer), hvilket falder uden for statsstøttereglerne. De kan også yde kompensation til virksomheder for tab som følge og direkte forårsaget af coronavirusudbruddet.

De midlertidige rammebestemmelser vil være i kraft indtil udgangen af december 2020. Med henblik på retssikkerheden vil Kommissionen inden denne dato foretage en vurdering af, om der er behov for at forlænge rammebestemmelsernes gyldighed.

Detaljer

Publikationsdato
30. april 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark