Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel12. april 2018Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

Dom i sagen om DK-cabotage

Levering af internationale vejgodstransporttjenester inden for Den Europæiske Union er ikke underlagt nogen kvoter for eller begrænsninger i mængden eller hyppigheden af tjenester. I modsætning hertil er cabotagekørsel, som kan defineres som levering...

Dom i sag C-473/16 F

Mens der ikke gælder nogen kvoter for ikke-hjemmehørende transportvirksomheders levering af cabotagekørselstjenester, er det kun tilladt disse transportvirksomheder at udføre op til tre cabotagekørsler i tilslutning til en international transport fra en anden medlemsstat eller fra et tredjeland. Desuden skal disse tre kørsler udføres inden for syv dage efter aflæsningen for den internationale transport.

Kommissionen har anlagt sag ved EU-Domstolen mod Danmark med påstand om, at Danmark har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til EU-retten ved at tillade, at en cabotagekørsel har enten flere læssesteder eller flere lossesteder, men ikke begge dele. Kommissionen har gjort gældende, at EU-retten fastsætter et højeste antal læsse- og/eller lossesteder inden for samme cabotagekørsel. En cabotagekørsel kan derfor have både et antal læsse- og lossesteder.

Danmark har anført, at det ikke har overtrådt EU-retten ved at tillade, at en cabotagekørsel har enten flere læssesteder eller flere lossesteder, men ikke begge dele. Danmark har anført, at EU-retten ikke udtømmende regulerer cabotagekørsler, eftersom bestemmelserne vedrørende cabotagekørsel er uklare. Følgelig kan medlemsstaterne vedtage foranstaltninger for anvendelsen af disse bestemmelser, forudsat at disse foranstaltninger er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.

Domstolen fastslår i sin dom af i dag, at selv om EU-retten ikke udtrykkeligt foreskriver vedtagelse af nationale gennemførelsesforanstaltninger, mangler EU-retten klarhed hvad angår begrebet cabotagekørsel, således at der må indrømmes medlemsstaterne en skønsmargen til at vedtage sådanne foranstaltninger.

Under disse omstændigheder kan Danmark ikke foreholdes at have vedtaget nationale gennemførelsesforanstaltninger til EU-retten med det formål at præcisere rækkevidden af begrebet »cabotagekørsel« med henblik på EU-rettens anvendelse på denne medlemsstats område.

Det skal dog efterprøves, om de af Danmark vedtagne nationale gennemførelsesforanstaltninger er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.

Domstolen bemærker, at medlemsstaterne ikke er forpligtede til at åbne hjemmemarkederne fuldstændigt for ikke-hjemmehørende vejtransportvirksomheder. EU-retten bestemmer således, at cabotagekørsel kun er tilladt i tilslutning til en international transport og er begrænset til tre kørsler inden for syv dage efter den sidste aflæsning som led i denne internationale transport. Desuden fremhæves cabotagekørslens midlertidige karakter, og det angives bl.a., at cabotagekørsler ikke bør udføres på en sådan måde, at der skabes en permanent eller løbende aktivitet i værtsmedlemsstaten.

Det at tillade ikke-hjemmehørende vejtransportvirksomheder at udføre cabotagekørsler med et ubegrænset antal læssesteder og lossesteder kunne imidlertid gøre den grænse på tre kørsler, der er fastsat i EU-retten, meningsløs og således være i modstrid med den midlertidige karakter af cabotagekørsel såvel som med det formål, der forfølges med denne forordning i forhold til denne kørselstype. I dette tilfælde ville cabotagekørslens midlertidige karakter således kun være sikret af den grænse på syv dage, der er fastsat i EU-retten.

Følgelig er det forbud, der er fastsat i den danske cabotagevejledning, egnet til at sikre overholdelsen af den grænse på tre kørsler, der er fastsat i EU-retten.

Det skal endvidere kontrolleres, at cabotagevejledningen ikke går videre, end hvad der er nødvendigt for at opfylde dette formål.

Domstolen bemærker, at cabotagevejledningen bestemmer, at en cabotagekørsel kan bestå enten af flere læssesteder eller af flere lossesteder. Disse foranstaltninger begrænser derfor ikke antallet af afsendere eller fuldmagtsgivere inden for samme cabotagekørsel og tillader implicit, at en cabotagekørsel kan omfatte flere læssesteder og ét lossested eller flere lossesteder og ét læssested. Det følger heraf, at cabotagevejledningen alene forbyder cabotagekørsler, der består af flere læssesteder og flere lossesteder.

Følgelig går disse foranstaltninger ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at opfylde det formål, der forfølges med EU-retten.

På denne baggrund konkluderer Domstolen, at cabotagevejledningen er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.

Domstolen fastslår således, at Kommissionen ikke har bevist, at Danmark ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til EU-retten ved at vedtage nationale gennemførelsesforanstaltninger til tydeliggørelse af begrebet cabotagekørsel i den nævnte forordnings forstand.

Som følge heraf frifindes Danmark.

18. JUNI 2021
Domstolens dom i sag C-541/16

Detaljer

Publikationsdato
12. april 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark