Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel13. december 2018Repræsentationen i Danmark

Dom i sagerne T-630/15 Scandlines Danmark og Scandlines Deutschland mod Kommissionen og T-631/15 Stena Line Scandinavia mod Kommissionen

Retten har i dag afsagt dom i sagerne T-630/15 Scandlines mod Kommissionen og T-631/15 Stena Line mod Kommissionen.Scandlines og Stena Line har anlagt sag mod Kommissionen med påstand om, at Kommissionens afgørelse af 23. juli 2015 om Statsstøtte SA...

Dom i sag C-473/16 F

Kommissionen fandt i sin afgørelse, at foranstaltningerne til den faste forbindelse over Femern Bælt til planlægning, opførelse og drift af forbindelsen ikke udgjorde statsstøtte, og selv om de skulle udgøre statsstøtte, var de forenelige med det indre marked.

Til støtte for søgsmålet har Scandlines og Stena Lina fremsat fire anbringender:

1) Kommissionen begik en fejl, da den fastslog, at den finansiering, der blev ydet Femern A/S til de danske jernbanelandanlæg, ikke udgør statsstøtte som omhandlet i EU-retten,
2) Kommissionen begik en fejl, da den fandt, at de støtteforanstaltninger, der ydes til Femern A/S for den faste forbindelse, er forenelige med det indre marked i henhold til EU-retten. Kommissionen begik en retlig fejl og anlagde et åbenbart urigtigt skøn, da den fastslog, at den faste forbindelse over Femern Bælt var af fælleseuropæisk interesse, og da den fandt, at støtten var nødvendig og forholdsmæssig. Kommissionen begik også en begik en retlig fejl og anlagde et åbenbart urigtigt skøn vedrørende forebyggelsen af urimelige konkurrencefordrejninger og afvejningstesten og vedrørende udbetalingen af statsgarantierne,
3) Kommissionen tilsidesatte sin forpligtelse til at indlede den formelle undersøgelsesprocedure. Sagsøgerne har gjort gældende, at der foreligger beviser for alvorlige vanskeligheder vedrørende varigheden af og omstændighederne omkring den foreløbige undersøgelsesprocedure. De har endvidere gjort gældende, at der foreligger en utilstrækkelig og ufuldstændig analyse af den finansiering, der ydes Femern A/S til de danske jernbanelandanlæg, af den fælleseuropæiske interesse i den faste forbindelse over Femern Bælt, af nødvendigheden og forholdsmæssigheden af støtten og endelig af forebyggelsen af urimelige konkurrencefordrejninger og afvejningstesten og
4) Kommissionen har tilsidesat sin begrundelsespligt. Kommissionen har undladt at give en begrundelse i forbindelse med de danske jernbanelandanlæg, i forbindelse med den fælleseuropæiske interesse i den faste forbindelse over Femern Bælt, i forbindelse med nødvendigheden og forholdsmæssigheden af støtten og endelig i forbindelse med forebyggelsen af urimelige konkurrencefordrejninger og afvejningstesten.

I sine domme fastslår Retten, at ikke kan udelukkes, at der i princippet var behov for støtte til gennemførelse af et projekt af denne størrelse, men at Kommissionens undersøgelse af behovet for støtte i den anfægtede beslutning var, i det mindste, utilstrækkelig og unøjagtig. Dette viser tilstedeværelsen af alvorlige vanskeligheder, der krævede, at Kommissionen skulle indlede en formel undersøgelsesprocedure. Kommissionen har således tilsidesat sin forpligtelse til at indlede den formelle undersøgelsesprocedure under hensyn til tilstedeværelsen af alvorlige vanskeligheder med hensyn til vurderingen af nødvendigheden af støtten (pkt. 217 og 220 i dom T-630/15).

Retten anfører endvidere, at Kommissionens analyse i den anfægtede beslutning vedrørende proportionaliteten af de omtvistede foranstaltninger til fordel for Femern, herunder beregning af perioden for tilbagebetaling af støtte og de støtteberettigede udgifter, var, i det mindste, utilstrækkelig og unøjagtig, endda modstridende, hvilket afslører tilstedeværelsen af alvorlige vanskeligheder, som burde få Kommissionen til at indlede den formelle undersøgelsesprocedure (pkt. 244 i dom T-630/15).

Endelig er det Rettens opfattelse, at Kommissionen ikke kunne have erklæret de omhandlede statsgarantier forenelige med det indre marked uden at kende betingelserne for anvendelsen af disse. Kommissionen har således begået en retlig fejl og udøvet et åbenbart urigtigt skøn (pkt. 270 og 271 i dom T-630/15).

Retten afviser de øvrige anbringender.

Retten annullerer på denne baggrund Kommissionens beslutning om finansieringen af den faste forbindelse over Femern Bælt, for så vidt som Kommissionen har besluttet ikke at gøre indsigelse mod de foranstaltninger, Danmark har ydet Femern A / S til planlægning, opførelsen og driften af den faste forbindelse.

18. JUNI 2021
Dom i sag T-630/15 Scandlines Danmark og Scandlines Deutschland mod Kommissionen
English
(879.71 KB - PDF)
Download
18. JUNI 2021
Dom i sag T-631/15 Stena Line Scandinavia mod Kommissionen
English
(801.9 KB - PDF)
Download

Detaljer

Publikationsdato
13. december 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark