Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel5. februar 2019Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

Elektronisk bevismateriale

Kommissionen har fremlagt forslag om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om adgang på tværs af grænserne til elektronisk bevismateriale i forbindelse med internationalt strafferetligt samarbejde...

dom1-istock-thinkstock-web.jpg

Da størstedelen af de strafferetlige undersøgelser kræver adgang til bevismateriale online og ofte uden for EU, er der et presserende behov for at udstyre politi og retslige myndigheder med hurtige og effektive værktøjer, der svarer til virkelighedens verden.

Som opfølgning på Det Europæiske Råds konklusioner af oktober 2018 fremlægger Kommissionen to forhandlingsmandater, et til forhandlinger med USA og et vedrørende den anden tillægsprotokol til Europarådets Budapestkonvention om IT-kriminalitet. Begge mandater, der nu skal godkendes af Rådet, indeholder specifikke beskyttelsesforanstaltninger vedrørende databeskyttelse, privatlivets fred og enkeltpersoners proceduremæssige rettigheder.

Da det stigende antal undersøgelser kræver adgang til elektronisk bevismateriale, såsom e-mail eller dokumenter i skyen, foreslog Kommissionen i april 2018 nye regler, som skulle gøre det lettere for politi og retslige myndigheder at følge spor online og over grænserne. Eftersom en række tjenesteudbydere er etableret uden for EU, færdiggør de forhandlingsmandater, der er fremlagt i dag, de nye regler med henblik på at sikre større samarbejde på internationalt plan.

Henstilling om at indlede forhandlinger med USA

I øjeblikket samarbejder tjenesteudbydere, der er etableret i USA, med europæiske retshåndhævende myndigheder på frivillig basis og har ikke altid lov til i henhold til amerikansk ret direkte at besvare europæiske anmodninger om adgang til elektronisk bevismateriale. Det forhandlingsmandat, som foreslås af Kommissionen, tager sigte på at:

  • sikre rettidig adgang til elektronisk bevismateriale for de retshåndhævende myndigheder i EU og USA ved at forkorte fristen for udlevering af de ønskede oplysninger til 10 dage (i øjeblikket tager det gennemsnitligt 10 måneder)
  • håndtere retstvister ved at fastsætte de definitioner og typer af oplysninger, der er omfattet, klarlægge de retlige forpligtelser og sikre gensidige rettigheder for alle parter
  • garantere stærke beskyttelsesforanstaltninger vedrørende databeskyttelse, privatlivets fred og proceduremæssige rettigheder, som fuldt ud overholder de grundlæggende rettigheder og principperne om nødvendighed og proportionalitet.

Deltagelse i forhandlinger i henhold til Budapestkonventionen

Budapestkonventionen er hjørnestenen i det internationale samarbejde om bekæmpelse af IT-kriminalitet og indeholder en omfattende ramme for samarbejdet mellem mere end 60 lande. Den anden tillægsprotokol vil, når den er trådt i kraft, yderligere styrke dette internationale samarbejde, bl.a. vedrørende adgang til elektronisk bevismateriale, fremme af gensidig retshjælp og iværksættelse af fælles undersøgelser. Kommissionen stiller i dag forslag om et mandat til at deltage i disse forhandlinger på vegne af Den Europæiske Union og dens medlemmer for at sikre:

  • protokollens overensstemmelse med gældende og fremtidig EU-ret, herunder på området for grænseoverskridende adgang til elektronisk bevismateriale
  • øget internationalt samarbejde gennem mere effektiv gensidig retshjælp, herunder forenklede anmodninger og oprettelse af fælles efterforskningshold
  • direkte samarbejde mellem de retshåndhævende myndigheder og tjenesteudbydere i andre jurisdiktioner
  • stærkere foranstaltninger, der beskytter personoplysninger og national praksis for grænseoverskridende adgang til data.

De næste skridt

Kommissionen fremlægger de to henstillinger om forhandlingsmandater for Rådet. Rådet skal tage stilling til disse henstillinger og formelt vedtage en afgørelse om at bemyndige Kommissionen til at indlede forhandlinger i overensstemmelse med de forhandlingsdirektiver, der er fastsat i mandaterne.

Baggrund

Der er brug for elektronisk bevismateriale i ca. 85 % af de strafferetlige undersøgelser, og der er brug for at opnå bevismateriale fra onlinetjenesteudbydere, som er etableret i en anden jurisdiktion, i to tredjedele af disse undersøgelser. I øjeblikket har de største tjenesteudbydere hovedkvarter i USA. Antallet af anmodninger til de største onlinetjenesteudbydere er fortsat stigende og steg i perioden 2013-2018 med 84 %.

I den europæiske dagsorden om sikkerhed fra april 2015 påtog Kommissionen sig at granske hindringer for strafferetlig efterforskning. Efter de tragiske begivenheder den 22. marts 2016 i Bruxelles tillagde EU's justits- og indenrigsministre det stor betydning at vedtage foranstaltninger med henblik på at sikre og opnå digitalt bevismateriale mere effektivt og virkningsfuldt. Emnet er sidenhen blevet drøftet adskillige gange af EU-ministrene, og i april 2018 foreslog Kommissionen nye bestemmelser for grænseoverskridende adgang til elektronisk bevismateriale. I oktober 2018 opfordrede europæiske ledere Kommissionen til omgående at fremlægge mandater til at forhandle om de internationale aftaler om elektronisk bevismateriale. Det er også blevet drøftet på et nyligt møde på ministerplan mellem EU og USA om retlige og indre anliggender.

Detaljer

Publikationsdato
5. februar 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark