Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel1. juni 2023Repræsentationen i Danmark

Enhedspatentsystemet og den fælles patentdomstol træder i kraft

Lanceringen af enhedspatentsystemet, vil gøre det enklere og lettere for virksomheder at beskytte deres innovationer i Europa og udnytte deres intellektuelle ejendomsret.

Patent

Enhedspatentsystemet vil styrke EU's innovation og konkurrenceevne og fuldføre det indre marked for patenter. Den vil i første omgang dække 17 medlemsstater, svarende til ca. 80 % af EU's BNP. Yderligere medlemsstater vil kunne deltage i fremtiden.

Enhedspatentsystemet er en one-stop-shop for registrering og håndhævelse af patenter i Europa. Det betyder lavere omkostninger, mindre papirarbejde og en reduceret administrativ byrde for innovatorer, navnlig SMV'er. Det giver virksomheder og andre innovatorer mulighed for at få et "enhedspatent" for deres opfindelser, der er gyldigt i alle de deltagende medlemsstater. Dette erstatter behovet for at håndtere et komplekst kludetæppe af nationale patentlove og -procedurer, og tilsidesætter de dyrere nationale valideringskrav for europæiske patenter.

Desuden vil en ny fælles patentdomstol med jurisdiktion over enhedspatenter og eksisterende europæiske patenter gøre det muligt for virksomheder at håndhæve deres patentrettigheder mere effektivt. Den fælles patentdomstol vil sørge for en mere sammenhængende retlig ramme for patenttvister og mindske risikoen for inkonsekvente afgørelser. Konkret vil et enkelt søgsmål ved den fælles patentdomstol erstatte flere parallelle sager ved de nationale domstole.

De vigtigste fordele ved det nye enhedspatentsystem er:

  • Lavere omkostninger til beskyttelse af patenter i Europa: Det nye system giver en omkostningseffektiv beskyttelse af patenter i de deltagende medlemsstater, da det fjerner behovet for dyrere og mere besværlige nationale validerings- og fornyelsesprocedurer i hvert EU-land. Et enhedspatent vil koste mindre end 5 000 EUR i fornyelsesgebyrer over 10 år i stedet for det nuværende niveau på ca. 29 000 EUR til fornyelse i de deltagende medlemsstater. Enhedspatentet vil også i høj grad mindske forskellen mellem omkostningerne ved patentbeskyttelse i EU og store handelspartnere såsom USA og Japan.
  • One-stop-shop for registrering af patenter: Med udgangspunkt i det eksisterende europæiske patent vil en ny, strømlinet proces med en enkelt og gratis anmodning om ensartet retsvirkning, som behandles af Den Europæiske Patentmyndighed (EPO), reducere den tid og de omkostninger, der er nødvendige for at opnå patentbeskyttelse i flere EU-lande.
  • Ensartet beskyttelse af patenter i de deltagende EU-lande: Enhedspatentet er et fælles patent, der giver ensartet beskyttelse i 17 deltagende medlemsstater og dækker ca. 80 % af EU's BNP. Det omfatter de tre største økonomier i EU, nemlig Tyskland, Frankrig og Italien. Yderligere medlemsstater forventes at tilslutte sig systemet i fremtiden, og det endelige mål er at sikre dækning i hele EU.
  • Større retssikkerhed i forbindelse med håndhævelse af patenter: Den nye fælles patentdomstol vil lette behandlingen af patenttvister og skabe mere konsekvente og forudsigelige retlige rammer. Det vil også fjerne risikoen for divergerende retsafgørelser i de deltagende medlemsstater, da et enkelt søgsmål ved den fælles patentdomstol vil erstatte flere parallelle sager ved de nationale domstole. En væsentlig fordel ved den fælles patentdomstol er, at den vil behandle tvister, der ikke kun vedrører de nye enhedspatenter, men også andre europæiske patenter.
  • Innovation, konkurrenceevne og økonomisk vækst: Det nye enhedspatentsystem vil tilskynde til innovation ved at skabe en enklere og mere omkostningseffektiv måde, hvorpå opfindere og virksomheder kan beskytte og håndhæve deres intellektuelle ejendomsret i EU. Det vil også fremme udviklingen og markedsføringen af nye teknologier og produkter og forbedre konkurrenceevnen og den økonomiske vækst og samtidig bidrage til at tiltrække udenlandske investeringer til EU.

Procedure

Den første fase af proceduren for opnåelse af et enhedspatent er at indgive en europæisk patentansøgning til Den Europæiske Patentmyndighed (EPO). EPO foretager derefter en undersøgelse, som, hvis udfaldet er positivt, fører til udstedelse af et europæisk patent. Denne fase eksisterer allerede i dag og forbliver uændret.

Derefter kan patenthaveren senest en måned efter meddelelsen anmode EPO om at give patentet ensartet retsvirkning i de deltagende medlemsstater. Samtidig kan indehaveren af det europæiske patent også validere det i andre lande, der ikke er omfattet af enhedspatentsystemet, i henhold til de nationale procedurer, der allerede finder anvendelse i dag, afhængigt af den tilsigtede geografiske dækning.

Baggrund

Den Europæiske Patentmyndighed blev oprettet i 1978 og udgjorde en enorm forbedring i forhold til de nationale patentordninger, der eksisterede indtil da. Når et europæisk patent er udstedt, opdeles det imidlertid i en samling uafhængige, nationale patenter. Navnlig skal patenttvister behandles særskilt ved flere nationale domstole med risiko for divergerende afgørelser.

I 2000 fremsatte Kommissionen de første forslag til, hvad der blev de to nuværende EU-forordninger, som enhedspatentsystemet er baseret på. De to forordninger blev vedtaget i 2012. Aftalen om en fælles patentdomstol er en mellemstatslig aftale, der blev undertegnet af de deltagende medlemsstater i 2013. Tidligere i år blev alle ratificeringskravene i aftalen om en fælles patentdomstol opfyldt, hvilket sikrede dens ikrafttræden den 1. juni 2023 (i første omgang for 17 medlemsstater).

Flere andre aspekter af de retlige rammer for patentering krævede stadig forbedringer. Derfor foreslog Kommissionen den 27. april 2023 foranstaltninger til supplering af enhedspatentsystemet, nemlig nye regler vedrørende standardessentielle patenter, tvangslicenser til udnyttelse af patenter i krisesituationer og en reform af lovgivningen om supplerende beskyttelsescertifikater, herunder indførelse af et fælles supplerende beskyttelsescertifikat.

Spørgsmål og svar

Faktablad

Forordninger om enhedspatentbeskyttelse: Forordning (EF) nr. 1257/2012 og forordning (EF) nr. 1260/2012

Aftale om en fælles patentdomstol

Detaljerede oplysninger fra Den Europæiske Patentmyndighed (EPO)

Brochure fra Den Europæiske Patentmyndighed/den fælles patentdomstol om enhedspatentsystemet

Den fulde pressemeddelelse

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
1. juni 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark