Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel15. december 2016Repræsentationen i Danmark

Erklæring fra Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, Det Europæiske Råds formand, Donald Tusk, og Danmarks statsminister, Lars Løkke Rasmussen

Efter folkeafstemningen i Danmark den 3. december 2015 er vi enige om nødvendigheden af operationelle ordninger, der kan mindske de negative virkninger af Danmarks udtræden af Europol den 1. maj 2017, til fælles gavn for Danmark og resten af Den...

jean-claude_juncker_lars_lakke_rasmussen_donald_tusk-web.jpg

Sådanne ordninger skal være specifikke for Danmark og på ingen måde svare til fuldt medlemskab af Europol med adgang til Europols datalagre eller fuld deltagelse i Europols operationelle aktiviteter og database eller stemmeret i Europols ledende organer. De skal imidlertid sikre et tilstrækkeligt niveau af operationelt samarbejde, herunder udveksling af relevante data, underlagt passende sikkerhedsforanstaltninger.

Denne ordning skal være betinget af Danmarks fortsatte medlemskab af Den Europæiske Union og Schengenområdet, af Danmarks fuldstændige gennemførelse i dansk ret af direktiv 2016/680/EU om databeskyttelse i politisamarbejdet senest den 1. maj 2017 og Danmarks anerkendelse af Den Europæiske Unions Domstols jurisdiktion og Den Europæiske Datatilsynsførendes kompetence.

Kommissionen og Danmark vil bestræbe sig på at iværksætte den nødvendige juridiske proces hurtigst muligt og tage alle nødvendige skridt, herunder kontakter med de relevante institutionelle aktører, for at sikre en hurtig behandling, således at de nye ordninger kan være på plads senest den 1. maj 2017 eller hurtigst muligt derefter. Formålet er i videst mulige omfang at begrænse det tomrum, der vil opstå efter den 1. maj 2017 og indtil ikrafttrædelsen af den fremtidige operationelle aftale, og derved at mindske de negative virkninger for samarbejde og dataudveksling.

Vi anerkender, at den eneste måde, hvorpå Danmark i fuldt omfang vil kunne deltage i den nye Europol-forordning efter den 1. maj 2017, er at gøre brug af den procedure, der er fastlagt i protokol nr. 22 til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Detaljer

Publikationsdato
15. december 2016
Forfatter
Repræsentationen i Danmark