Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel13. juni 2019Repræsentationen i Danmark5 min læsetid

EU-budgettet 2021-2027

Forud for Det Europæiske Råds møde den 20. og 21. juni opfordrer Europa-Kommissionen stats- og regeringscheferne til at sætte skub i forhandlingerne om EU's næste langsigtede budget for 2021-2027, således at der kan indgås en aftale til efteråret. En...

#EUbudget

Kommissionen har i dag offentliggjort en meddelelse, hvori den redegør for, hvad der er opnået hidtil, og fastlægger, hvilke udestående spørgsmål der skal afklares med henblik på hurtigt at nå frem til en aftale. Tiden går, og forsinkelser af det fremtidige EU-budget kan blive kostbare. Hvis der ikke indgås en aftale i tide, vil det påvirke studerende, landbrugere, forskere og andre modtagere af midler fra EU-budgettet. EU's nuværende langsigtede budget for perioden 2014-2020 blev vedtaget med seks måneders forsinkelse, hvilket fik negative konsekvenser for mange borgere, ikke kun i medlemsstaterne (se bilag).

For at undgå et lignende scenarie opfordrer Kommissionen i dag Det Europæiske Råd til at udarbejde en køreplan for, hvordan der til efteråret kan nås frem til en aftale om EU's langsigtede budget og opfordrer Rådet til at prioritere videreførelsen af dette arbejde.

Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, udtaler: "Der er allerede gjort en stor indsats for at fremme Kommissionens forslag til EU's fremtidige langsigtede budget. Europa-Parlamentet og medlemsstaterne fortjener vores fulde anerkendelse af deres store arbejde og engagement. Nu er tiden inde til at skifte til et højere gear. I 2019 oplevede vi den højeste deltagelse ved valget til Europa-Parlamentet i 20 år og en kampagne, der i højere grad end nogensinde var præget af europæiske temaer. 2019 er dermed blevet et fornyelsens år for vores Union. At nå til enighed om vores fremtidige budget er ikke kun et spørgsmål om talknusning, det handler derimod om, at vi skal afsætte tilstrækkelige budgetmidler, til at vi kan leve op til vores ambitioner og prioriteter. Der står meget på spil, men med mod og politisk vilje kan vi nå til enighed til efteråret."

Kommissær med ansvar for budget og menneskelige ressourcer, Günther H. Oettinger, udtaler: "Takket være det gode arbejde, som tre på hinanden følgende rådsformandskaber har udført, er vi allerede nået til en delvis aftale om 12 sektorspecifikke sager, således at forhandlingerne om yderligere 16 sager kan indledes. Det vigtigste er imidlertid, at der opnås enighed om den overordnede ramme. Og det skal vi gøre så hurtigt som muligt — af hensyn til vores studerende, landbrugere, forskere og mange andre borgere, der er afhængige af midler fra EU."

I maj og juni 2018 fremsatte Kommissionen et forslag til et nyt og moderne, langsigtet budget, der er nøje tilpasset EU's prioriteter, herunder lovgivningsforslagene for de 37 sektorprogrammer. På grundlag heraf er der allerede gjort en stor indsats, både i Europa-Parlamentet og i Rådet. Der er gjort fremskridt med hensyn til den overordnede ramme, og mange af de sektorspecifikke forslag er i det mindste delvist afsluttet.

Under forhandlingerne har mange af de elementer, som Kommissionen oprindeligt havde foreslået, allerede opnået bred opbakning fra Europa-Parlamentet og Rådet. Blandt disse kan nævnes:

  • en stærk fokus på europæisk merværdi
  • en strømlinet og mere gennemsigtig struktur for det fremtidige budget
  • en nedbringelse af antallet af programmer og oprettelse af nye integrerede programmer på områder som investering i mennesker, det indre marked, strategiske investeringer samt rettigheder og værdier
  • en øget fokus på synergier mellem instrumenter
  • en forenkling af finansieringsreglerne
  • en større fleksibilitet for at sikre en hurtig reaktionsevne i en verden i hastig forandring.

Også drøftelserne af følgende forslag skrider godt frem:

  • budgetinstrumentet for konvergens og konkurrenceevne for euroområdet
  • den nye mekanisme til at sikre, at generelle mangler for så vidt angår retsstatsprincippet ikke udgør en risiko for EU-budgettet
  • Kommissionens forslag om at modernisere EU-budgettets indtægtsside.

Samtidig skal de vigtigste politiske spørgsmål — og navnlig de finansielle aspekter — stadig drøftes yderligere. Det er nu blevet tid til at behandle dem. På Det Europæiske Råds møde i juni bør der indledes en ny fase i de politiske forhandlinger med øget fokus på de finansielle spørgsmål og andre strategiske spørgsmål. Det er den eneste måde, hvorpå en rettidig aftale kan indgås, således at de nye programmer kommer i gang senest den 1. januar 2021.

En rettidig vedtagelse af det fremtidige budget vil give konkrete resultater for alle europæere: Det vil skabe titusindvis af forskerstillinger allerede i 2021 og mange flere job i den bredere økonomi, sørge for, at over 100 000 programmer inden for samhørighedspolitikken iværksættes rettidigt, gøre det muligt for op til 1 000 000 unge at tage på Erasmus-udveksling og give 40 000 unge mulighed for at engagere sig i solidariske tiltag på tværs af Europa allerede i 2021. Det vil støtte nystartede og små og mellemstore virksomheder i realiseringen af deres investeringer, øge forsvarsinvesteringerne og forsvarskapaciteten betydeligt og bidrage til at beskytte EU's grænser mod menneskehandel, smugling og svig.

Det er en udfordring at få afsluttet arbejdet med den fremtidige ramme og udgiftsprogrammerne i tide, således at de kan gennemføres fuldt ud inden den 1. januar 2021 — men det kan lade sig gøre, forudsat at Det Europæiske Råd baner vejen.

Baggrund

Den 2. maj 2018 fremsatte Kommissionen forslag om et moderne, afbalanceret og retfærdigt budget, som har til formål at gennemføre EU's prioriteter, der blev fastlagt af stats- og regeringscheferne i Bratislava i 2016 og i Rom i 2017. Umiddelbart efter dette forslag fulgte lovgivningsforslag for de 37 sektorspecifikke programmer, der indgår i EU's fremtidige langsigtede budget. På dette solide grundlag har Kommissionen arbejdet tæt sammen med det bulgarske, det østrigske og det rumænske EU-formandskab om at føre forhandlingerne videre.

For så vidt angår timingen har Kommissionen lige fra begyndelsen været fortaler for en ambitiøs tidsplan. Det Europæiske Råd opfordrede i sine konklusioner fra december 2018 til, at der opnås enighed i Det Europæiske Råd i efteråret 2019. Kommissionen vil fortsat arbejde meget tæt sammen med det nuværende og kommende formandskab og med Europa-Parlamentet for at nå dette mål.

Bilag:

EU-budgettet 2021-2027

Detaljer

Publikationsdato
13. juni 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark