Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel7. januar 2019Repræsentationen i Danmark

EU i uge 2 - det sker...

Ugen byder på Kommissionens første møde i år om onsdagen og der handler om det nye formandskab, det kommende EP-valg og årets opgaver generelt.Tirsdag mødes ministrene for almindelige anliggender for bl.a. at tale om prioriteterne for de næste 6...

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 8/1: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker modtager Werner Hoyer, formand for Den Europæiske Investeringsbank (EIB)
 • 8/1: Møde i Rådet (almindelige anliggender)
  Vigtigste punkter på dagsordenen: prioriteter for de næste 6 måneder, den flerårige finansielle ramme for 2021-2027, desinformation og lovgivningssager - Læs mere...
 • 9/2: Kommissionen's første møde i 2019
  På dagsordenen er bl.a. det nye formandskab og retningslinjer for de etiske normer for EU-kommissærers deltagelse i valgkampene ved det kommende EP-valg - Læs mere...
 • 9/1: Høring i sag C-674/17 Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola-Pohjois-Savo-Kainuu ry
  På baggrund af resultaterne af vurderingen af udviklingen af den nationale politik for store rovdyr, vedtog det finske land- og skovbrugsministerium i januar 2015 en ny plan til at forvalte bestanden af ulve i Finland. Formålet med forvaltningsplanen er at opnå og vedligeholde en gunstig bevaringsstatus for ulvebestanden. 25 ynglende par anses for at være et minimumskrav for en levedygtig ulvebestand.
  Den finske styrelse for vilde dyr udstedte i december 2015 to undtagelsestilladelser til at dræbe et antal ulve i en bestemt periode og i specifikt angivne områder.
  Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola-Pohjois-Savo-Kainuu ry (Tapiola Pohjois-Savo Kainuu-foreningn for naturbevarelse) hævder, at undtagelsestilladelserne udstedt af den finske styrelse for vilde dyr bør annulleres, da de ikke er forenelige med jagtloven og habitatdirektivet.
  Den øverste forvaltningsdomstol i Finland har stillet Domstolen en række spørgsmål om undtagelsestilladelser på baggrund af ansøgninger fra individuelle jægere, der i henhold til habitatdirektivet beder om jagttilladelser til "forvaltning af bestanden" - Læs mere om sagen...

 • 9/1: Elzbieta Bieńkowska modtager beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen

 • 10/1: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker deltager sammen med kommissærkollegiet i den belgiske konges nytårskur

 • 10/1: Forslag til afgørelse i sag C-647/17 Srf konsulterna AB
  Srf konsulterna AB er fuldt ud ejet af en faglig organisation for regnskabs- og lønkonsulenter. Firmaet leverer uddannelse indenfor regnskabsemner i form af uafhængige kurser for organisationens medlemmer og andre. De fleste kurser afholdes i Sverige, men nogle afholdes i andre EU-lande. Kurserne leveres til afgiftspligtige personer, der har etableret en virksomhed i Sverige eller har et fast forretningssted der.
  Firmaet ønsker at vide, om femdages regnskabskurser, der afholdes i et andet EU-land, skal anses for at være solgt i Sverige, og om der derfor skal betales svensk moms.
  Sveriges øverste administrative domstol har derfor spurgt Domstolen om udtrykket "adgang til arrangementer" i momsdirektivet skal fortolkes således, at det omfatter en ydelse i form af et femdages regnskabskursus, som udelukkende leveres til afgiftspligtige personer, og som forudsætter, at der sker registrering og betaling på forhånd - Læs mere om sagen...

 • 10/1: Forslag til afgørelse i sag C-607/17 Memira Holding AB
  Memira Holding AB er moderselskabet i en gruppe med datterselskaber i en række lande, herunder Tyskland. Aktiviteten i det tyske datterselskab førte til tab, og moderselskabet var nødt til at yde et lån til datterselskabet for at finansiere dets drift. Aktiviteten er nu blevet afviklet. Der er blot gæld og visse likvide aktiver tilbage i datterselskabet. Gruppen overvejer nu at lade datterselskabet blive fusioneret med moderselskabet gennem en grænseoverskridende fusion. Fusionen ville betyde, at datterselskabet blev opløst uden likvidation. Gruppen vil ikke længere have noget selskab i Tyskland efter fusionen. Gruppen vil heller ikke have nogen form for drift der, hverken gennem moderselskabet eller gennem noget andet af gruppens selskaber.
  Det tyske datterselskab har gennem tidligere år akkumuleret tab på omkring 7,6 mio. EUR i alt. Tabene er driftstab i forbindelse med aktiviteten i Tyskland, og de stammer fra aktivitetens manglende rentabilitet. Det tyske datterselskab kan trække tabene fra i skat, og ikke anvendte tab kan overføres og trækkes fra ethvert overskud, som datterselskabet måtte have fremover uden tidsbegrænsning. Det er dog i henhold til tysk lovgivning ikke muligt gennem en fusion at overføre tab til et andet selskab, som er skattepligtigt i Tyskland.
  Sveriges øverste administrative domstol vil gerne vide, om der under vurderingen af om et tab i et datterselskab i en anden medlemsstat er endeligt, og moderselskabet derfor kan trække tabet fra, skal tages behørigt hensyn til den kendsgerning, at der i lovgivningen i den stat, hvor datterselskabet befinder sig, er begrænsninger på, hvilke parter udover den tabsgivende part, som kan trække tabet fra i skat - Læs mere om sagen...

 • 10/1: Forslag til afgørelse i sag C-608/17 Holmen AB
  Holmen AB er moderselskabet i en gruppe med datterselskaber i adskillige lande, herunder Spanien. Siden 2003 har de spanske selskaber udgjort en skattegruppe og er blevet beskattet i overensstemmelse med Spaniens skattekonsolideringssystem. Det spanske skattekonsolideringssystem er beregnet til at opnå udligninger af overskud og underskud mellem grupper af selskaber. Reglerne er, at enhederne i grupperingen uden begrænsninger kan udligne overskud og underskud.
  Den spanske del af Holmengruppen har haft underskud. Selskabet har siden 2003 akkumuleret tab på ca. 140 mio. EUR i alt. Tabene er driftstab fra aktiviteten i Spanien, og de stammer fra aktivitetens manglende rentabilitet. Holmen ønsker nu at afvikle sin spanske aktivitet.
  Sveriges øverste administrative domstol har stillet Domstolen en række spørgsmål om muligheden for at trække endelige tab i et datterselskab i en anden medlemsstat fra i skat - Læs mere om sagen...

 • 10/1: Dom i sag C-410/17 A Oy
  A Oy specialiserer sig i miljømæssige ydelser inden for industri- og bygge- og anlægssektorerne. Selskabet leverer miljømæssige ydelser til forskellige industri-, ejendoms- og bygge- og anlægssektorer i Finland og Sverige. Selskabets forretningsområder er industri- og ejendomsydelser, nedrivningsarbejde, genbrugs- og affaldshåndteringsydelser.
  Skatteadministrationen har i en foreløbig afgørelse gjort gældende, at når selskabet laver nedrivningsarbejde for kunder og modtager kontanter og nedrivningsaffald (hvoraf en del består af metalaffald) som betaling, så betragtes sidstnævnte som salg af nedrivningsarbejde til kunden og som køb af metalaffald. Selskabet skal derfor betale moms for de ydelser, der er solgt til kunden og for det metalaffald, som selskabet har købt fra kunden (ordningen for omvendt betalingspligt).
  A Oy har indbragt sagen for den øverste forvaltningsdomstol, der har stillet Domstolen en række spørgsmål om fortolkningen af momsdirektivet - Læs mere om sagen...

 • 10-11/1: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker deltager sammen med kommissærkollegiet i åbningsceremonien for det rumænske rådsformandskab i Bukarest

 • 21-22/3-2019: Det Europæiske Råd

Detaljer

Publikationsdato
7. januar 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark