Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel15. maj 2017Repræsentationen i Danmark5 min læsetid

EU i uge 20 - det sker...

Denne EUge indeholder mange emner - bl.a. Afrika, Tadsjikistan, ny Kommissær fra Bulgarien, omfordeling og genbosætning, sikkerhedsunionen, det europæiske semester, hvidbogen om Europas fremtid, EØS, frihandelsaftalen med Singapore, madspild...

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 15/5: Rådet for Udenrigsanliggender
  Emnerne er: EU's globale strategi for sikkerhed og forsvar, Afrikas Horn, Forbindelserne mellem EU og Afrika samt det Østlige Partnerskab - Læs mere...
 • 15/5: Samarbejdsrådet EU-Tadsjikistan
  Vigtigste punkter på dagsordenen: partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Tadsjikistan, EU-strategien for Centralasien, politik og økonomi - Læs mere...
 • 15/5: Margrethe Vestager i København
  Hovedtaler ved uddeling af publicistprisen, som er arrangeret af Publicistklubben.
 • 16/5: Jean-Claude Juncker offentliggør at han agter at tildele porteføljen for den digitale økonomi og det digitale samfund til kommissærkandidaten fra Bulgarien, Mariya Gabriel - Læs mere...
 • 16/5: Kommissionens ugentlige møde - Strasbourg
  Emnerne bliver omfordeling og genbosætning, sikkerhedsunionen, det europæiske semester – foråret 2017, et borgerinitiativ, Glyphosat samt EU-budget 2018 - Læs mere...
 • 16/5: Rådet for Almindelige Anliggender
  Vigtigste punkter på dagsordenen er status for gennemførelsen af tidligere konklusioner fra Det Europæiske Råd og hvidbogen om Europas fremtid - Læs mere...
 • 16/5: EØS-Rådet
  På dagsordenen er samarbejdet mellem EU og EØS/EFTA-landene samt energi og klimaændringer - Læs mere...
 • 16/5: Domstolens udtalelse i sag 2/15 om frihandelsaftalen med Singapore - Pressemeddelelse...
  I oktober 2010 indgik EU og Singapore en frihandelsaftale ("FTA"). Singapore er EU's største samhandelspartner i ASEAN. Aftalen skal godkendes formelt af Kommissionen og ministerrådet og skal derefter til afstemning i EU-parlamentet.
  Før den formelle godkendelsesprocedure for FTA begynder, er Domstolen blevet bedt om at skabe klarhed om EU's bemyndigelse til at godkende frihandelsaftalen. Det er en særlig procedure, som gør det muligt at spørge Domstolen om, hvorvidt en international aftale er gyldig, før EU underskriver den.
  Domstolen skal afgøre, om EU alene har den nødvendige kompetence til at underskrive FTA, eller om der er tale om en "blandet" aftale med bestemmelser, der falder ind under EU's delte kompetencer eller muligvis kun medlemslandenes. Hvis der er tale om en "blandet" aftale, kræver det godkendelse fra samtlige parlamenter i EU-landene - Læs mere...
 • 16-19/5: Parlamentet mødes til plenarsamling i Strasbourg
  Denne gang bl.a. om madspild, geoblokering, Mellemøsten, Ungarn samt om LGBT-forfølgelse i Tjetjenien - Læs mere...
 • 17/5: Kommissionen vedtager sin månedlige pakke med overtrædelsessager
  Onsdag den 17. maj 2017 vedtager Europa-Kommissionen sin månedlige pakke med overtrædelsessager. Disse afgørelser er en del af håndhævelsen af EU's lovgivning i EU, så borgere og virksomheder fuldt ud kan få fordel af det indre marked.
  Baggrund:
  EU's medlemsstater skal overholde EU-retten korrekt og rettidigt. Europa-Kommissionen er vogter af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og fører tilsyn med anvendelsen af EU-retten under EU-Domstolens (Domstolen) kontrol. Artikel 258 i TEUF giver Kommissionen ret til at tage retlige skridt mod en medlemsstat, der ikke overholder sine forpligtelser i henhold til EU-retten.
  Kommissionen og medlemsstaten vil først have en uformel bilateral dialog. Hvis de ikke kan finde frem til en løsning, der er i overensstemmelse med EU-retten, kan Europa-Kommissionen åbne en formel traktatbrudsprocedure ved at sende en åbningsskrivelse (åbningsskrivelse, artikel 258 i TEUF) til den pågældende medlemsstat. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar, fremsætter Kommissionen en begrundet udtalelse til medlemsstaten om, at medlemsstaten skal overholde sine forpligtelser inden for en given tidsfrist (artikel 258 i TEUF). Hvis medlemsstaten ikke sender et (tilfredsstillende) svar efter at have modtaget den begrundede udtalelse, så indbringer Kommissionen den pågældende medlemsstat for EU-domstolen (Domstolen, artikel 258 i TEUF).
  Hvis medlemsstaten stadig ikke overholder forpligtelserne, lancerer Kommissionen en anden traktatbrudsprocedure ved at sende en anden åbningsskrivelse. I en anden dom kan Domstolen, på grundlag af et forslag fra Europa-Kommissionen, pålægge den pågældende medlemsstat at betale et fast beløb og/eller en daglig tvangsbøde (artikel 260, stk. 2 i TEUF). Hvis EU-direktiver ikke rettidigt er blevet omsat til national lovgivning, kan Kommissionen foreslå bøder uden, at der er brug for en anden dom (artikel 260, stk. 3 i TEUF).
 • 18/5: Rådet for Retlige og Indre Anliggender
  Bl.a. om det fælles europæiske asylsystem, bekæmpelse af grov og organiseret kriminalitet, terrorbekæmpelse og migration - Læs mere...
 • 18/5: Rådet for Udenrigsanliggender
  Om EU's globale strategi på sikkerheds- og forsvarsområdet, samarbejdet mellem EU og NATO, terrorbekæmpelse og om det Europæiske Forsvarsagenturs Styringskomité - Læs mere...
 • 18-19/5: Uformelt møde mellem energiministrene - Læs mere...
 • 19/5: Rådet for Udenrigsanliggender
  Emnerne bliver bl.a. den humanitære situation i Afrika, Yemen og Syrien, fremtiden for forbindelserne mellem EU og AVS efter 2020 samt gennemførelse af 2030-dagsordenen - Læs mere...
 • 21-23/5: Uformelt møde mellem landbrugsministrene - Læs mere...
 • 26-27/5: G7-topmøde i Taormina, Italien
 • 30/5: Lovforslag om at styrke og videreudviklet det europæiske solidaritetskorps
  Den 30. maj 2017 ventes Kommissionen at vedtage et lovforslag om det europæiske solidaritetskorps, som blev bebudet, da korpset blev lanceret i december 2016. Det nye målrettede retsgrundlag vil konsolidere første fase af dette nye initiativ, der bygger på nuværende finansieringsprogrammer, og videreudvikle det europæiske solidaritetskorps. Det skal omfatte et øremærket budget og danne grundlag for en solid videreførelse, så der bliver mulighed for, at 100 000 unge kan tilmelde sig frem til udgangen af 2020.
  Ved udarbejdelsen af forslaget lancerede Kommissionen både en åben høring på internettet og målrettede høringer af interessenter, som blev afsluttet med et interessentforum den 12. april. I alt deltog 660 privatpersoner og organisationer i høringen, og omkring 700 personer deltog i interessentforummet.
  Reaktionerne fra de unge, organisationerne, civilsamfundet og de nationale myndigheder var overvejende positive, og der blev taget godt imod synligheden og den politiske anerkendelse til de unges engagement i solidariske aktiviteter og deres øgede muligheder for at bidrage gennem det europæiske solidaritetskorps.
  Baggrund:
  Den 7. december 2016 lancerede Kommissionen det europæiske solidaritetskorps. Det gør det muligt for unge mellem 18 og 30 år at deltage i en række solidaritetsaktiviteter, der tackler udfordringer i hele EU. Dermed får de vigtige kvalifikationer på tærsklen til deres karriere, og samtidig hjælper de til med at udbrede og styrke solidariteten, som er en af EU's grundlæggende værdier.
  I sin meddelelse om det europæiske solidaritetskorps lagde Kommissionen op til en gradvis fremgangsmåde, der i startfasen bygger på eksisterende programmer og instrumenter. Samtidig arbejder den på sit forslag om et selvstændigt politisk instrument, der skal vedtages i første halvår af 2017.
  Ved udgangen af april havde over 28 000 unge ladet sig registrere i det europæiske solidaritetskorps' database. Siden databasen blev åbnet i marts, er over 4 000 deltagere blevet kontaktet, der er blevet givet over 80 tilbud, og de første deltagere er allerede gået i gang med deres projekter.
 • 22-23/6: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles
 • 1/7: Estland overtager formandskabet for EU
  Fra den 1. juli 2017 varetager Estland for første gang EU-formandskabet som en del af den formandskabstrio, der også omfatter Bulgarien (januar-juni 2018) og Østrig (juli-december 2018).
 • 7-8/7: G20-topmøde i Hamburg, Tyskland

Detaljer

Publikationsdato
15. maj 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark