Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse7. juni 2024Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

EU i uge 24 - 2024 - det sker...

#EUiDK og Margrethe Vestager tager til Folkemødet på Bornholm

Juni 2024

 

 

 

 

 

 

 • 13/6: Rådet indre anliggender mødes i Luxembourg
  Ministrene skal have to orienterende debatter. Den første debat vedrører et forslag til forordning, som har til formål at lette anerkendelse i en medlemsstat af forældreskabet til et barn, der er fastslået i en anden medlemsstat. Den anden debat omhandler den foreslåede ajourføring af et direktiv fra 2011 om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi. Formandskabet vil også sigte mod at nå til enighed om et forhandlingsmandat vedrørende et direktiv om bekæmpelse af korruption

 

 • 13/6 Dom i den danske sag - C-737/22 - om BibMedia om offentlige udbud
  SKI er en indkøbscentral ejet af den danske stat og Kommunernes Landsforening. Den 4. februar 2020 sendte SKI en rammeaftale om biblioteksmaterialer i udbud. Rammeaftalen var opdelt i otte delkontrakter og havde en samlet anslået værdi på mellem 748 mio. kr. og 1,021 mia. kr. Alle delkontrakterne omfattede en rammeaftale med én leverandør, og tildelingskriteriet var laveste pris. Den 3. marts 2020, som var sidste frist for afgivelse af tilbud, modtog SKI tilbud fra AVM og BibMedia A/S (de to eneste seriøse leverandører på markedet). Begge tilbudsgivere afgav bud på alle delkontrakterne. Evalueringen viste, at BibMedia A/S havde afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud (laveste pris) for alle delkontrakterne, mens AVM havde afgivet det næstøkonomisk mest fordelagtige tilbud for alle delkontrakterne.
  SKI henvendte sig til AVM med et tilbud om tildeling af delkontrakt 1 (øst), forudsat at AVM accepterede, at selskabet skulle levere til de priser, som BibMedia A/S havde afgivet som laveste bud. AVM accepterede dette. Den 9. juli 2021 indledte SKI en retssag. 
  Østre Landsret har anmodet Domstolen om at oplyse, om principperne om gennemsigtighed og ligebehandling i udbudsdirektivet og det heraf følgende forhandlingsforbud er til hinder for, at en tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk næstmest fordelagtige tilbud i forbindelse med et offentligt udbud om særskilte delkontrakter, efter udløbet af fristen for afgivelse af tilbud får mulighed for at levere de tilbudte ydelser inden for en delkontrakt på samme vilkår som en tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, og som derfor får tildelt en anden delkontrakt, der er udbudt samtidig.

 

 • 14/6: Rådet for Retlige Anliggender / Luxembourg
  Ministrene vil have to orienterende debatter. Den første debat vedrører et forslag til forordning, som har til formål at lette anerkendelse i en medlemsstat af forældreskabet til et barn, der er fastslået i en anden medlemsstat. Den anden debat omhandler den foreslåede ajourføring af et direktiv fra 2011 om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi. Formandskabet vil også sigte mod at nå til enighed om et forhandlingsmandat vedrørende et direktiv om bekæmpelse af korruption

 

 • 13-15/6: G7-topmøde i Puglia, Italien
  EU repræsenteres af Det Europæiske Råds formand, Charles Michel, og Europa-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.
  Topmødet er en lejlighed for G7-lederne til at vise deres stærke vilje til at opretholde den internationale orden, der er baseret på retsstatsprincippet, og til at styrke deres engagement med udviklingslandene.

 

 

 • 15/6: Indre Markedsturné kommer til Odense (Gråbrødre Torv) kl. 10.00-19.00 for at fejre 30-års jubilæet for EU's Indre Marked
  Siden oprettelsen i 1993 har det indre marked været med til at gøre hverdagen lettere for mennesker og virksomheder og skabt arbejdspladser og vækst i hele EU. Det garanterer fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, kapital og mennesker i et fælles indre marked i EU. Det er en af EU's største bedrifter og
  har styrket EU's position som en global økonomisk aktør, idet 15 % af verdenshandelen med varer kommer fra EU

 

 • 15-16/6: Ursula von der Leyen i Lucerne, Schweiz
  Deltager i topmødet om fred i Ukraine, som Schweiz er vært for 

-

 • 17/6: Uformeldt møde i Det Europæiske Råd

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
7. juni 2024
Forfatter
Repræsentationen i Danmark