Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel4. oktober 2019Repræsentationen i Danmark5 min læsetid

EU i uge 41 - det sker...

Mandag tager vi fat på høringsdag nr. 5 og tirsdag nr. 6 med bl.a. Margrethe Vestager - den forløbige sidste dag i denne omgang...Andre emner bliver bl.a. korruption, seksuelt misbrug af børn og migration, forvaltning af ulvebestande samt om...

EU i uge 40 - det sker...
 • 7/10: Det femte ministermøde under EU's internetforum i Luxembourg
  Dimitris Avramopoulos, kommissær med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab, og Julian King, kommissær for sikkerhedsunionen, vil være værter for det femte ministermøde under EU’s internetforum i margenen af Rådet (retlige og indre anliggender).
  EU’s internetforum vil diskutere de fremskridt, der er gjort med hensyn til at fjerne terrorrelateret onlineindhold siden dets sidste møde i december 2018 og vurdere nye udfordringer. Desuden vil EU’s internetforum – på linje med diskussioner under det møde i maj i Paris, som blev organiseret efter terrorangrebet i Christchurch i New Zealand, og som en del af “Christchurch Call for Action” – bede industrien og medlemsstaterne om at give tilsagn om at arbejde for en fælles tilgang til at håndtere onlinedimensionen af terror og ekstremisters voldelige angreb som fastsat i EU’s kriseprotokol.
  Baggrund
  EU's internetforum blev lanceret i december 2015 af Dimitris Avramopoulos, kommissær med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab, for at håndtere terrorgruppers misbrug af internettet. Forummet samler indenrigsministre, internetindustrien, Europol og andre interessenter i et frivilligt samarbejde omkring dette komplekse emne og om at beskytte borgerne i EU. Siden dets lancering har EU’s internetforum haft årlige møder for at gøre status over de fremskridt, der er gjort med hensyn til at fjerne terrorrelateret onlineindhold og diskutere nye udfordringer.
  Gennem Europol blev der i 2015 etableret en effektiv henvisningsmekanisme. Industrien annoncerede skabelsen af en ”database over digitale fingeraftryk”, så indhold kunne fjernes permanent og uigenkaldeligt, under EU’s internetforum i 2016.
  Det Europæiske Råd opfordrede endvidere i 2017 industrien til at udvikle nye teknologier og redskaber til at forbedre automatisk sporing og fjernelse af indhold, der tilskynder til terrorhandlinger. I 2018 foreslog Kommissionen nye regler til indenfor en time at få terrorrelateret indhold fjernet fra internettet i hele EU. Kommissionsformand Jean-Claude Juncker annoncerede i marts 2019 efter terrorangrebet i Christchurch i New Zealand, at Kommissionen sammen med Europol har taget initiativ til at udvikle en EU-kriseprotokol. En sådan frivillig protokol vil muliggøre en koordineret og hurtig reaktion på en grænseoverskridende onlinekrise, som følge af et terrorangreb eller en ekstremistisk voldelig handling. Den 11. september udførte Europol, sammen med medlemsstater og udbydere af onlinetjenester, en øvelse, hvorved de tog et håndgribeligt skridt mod den endelige udvikling af EU-kriseprotokollen.

 • 7/10: Kommissærhøringer med bl.a. Margrethe Vestager - dag 6 - Læs mere...

 • 7/10: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker mødes med Donald Tusk, formand for Det Europæiske Råd, og Jens Stoltenberg, NATO’s generalsekretær, over en arbejdsmiddag

 • 7-8/10: Rådet (retlige og indre anliggender) mødes i Luxembourg
  Vigtigste punkter på dagsordenen mandag: korruption, grundlæggende rettigheder, elektronisk bevismateriale og USA, hadefuld tale online, Den Europæiske Anklagemyndighed og terrorbekæmpelsesregister - vigtigste punkter på dagsordenen tirsdag: voldelig ekstremisme og terrorisme på højrefløjen, nye teknologier, hybride trusler og indre sikkerhed, seksuelt misbrug af børn og migration - Læs mere...

 • 7-9/10: Digitale transportdage 2019 i Helsinki i Finland - Læs mere...

 • 9/10: Margrethe Vestager deltager i den officielle lancering af Ungdomsøens manifest i Bruxelles

 • 9/10: Eurogruppen mødes i Luxembourg
  Emnerne bliver bl.a. bankunionen, Den Fælles Afviklingsinstans, vækst og beskæftigelse, valutakursudvikling og den økonomiske situation - Læs mere...

 • 9/10: Kommissionens ugentlige møde i Bruxelles
  Denne dag vil Kommissionen muligvis fremlægge bidrag til Det Europæiske Råds møde i oktober om den flerårige finansielle ramme efter 2020 - Læs mere...

 • 9/10: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker modtager Martin Schulz, tidligere formand for Europa-Parlamentet, og taler ved Europa-Parlamentets plenarforsamling om forberedelserne af Det Europæiske Rådsmøde den 17.-18. oktober

 • 10/10: Dom i sag C-674/17 Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola-Pohjois-Savo-Kainuu ry om ulve
  På baggrund af resultaterne af vurderingen af udviklingen af den nationale politik for store rovdyr, vedtog det finske land- og skovbrugsministerium i januar 2015 en ny plan til at forvalte bestanden af ulve i Finland. Formålet med forvaltningsplanen er at opnå og vedligeholde en gunstig bevaringsstatus for ulvebestanden. 25 ynglende par anses for at være et minimumskrav for en levedygtig ulvebestand.
  Den finske styrelse for vilde dyr udstedte i december 2015 to undtagelsestilladelser til at dræbe et antal ulve i en bestemt periode og i specifikt angivne områder.
  Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola-Pohjois-Savo-Kainuu ry (Tapiola Pohjois-Savo Kainuu-foreningn for naturbevarelse) hævder, at undtagelsestilladelserne udstedt af den finske styrelse for vilde dyr bør annulleres, da de ikke er forenelige med jagtloven og habitatdirektivet.
  Den øverste forvaltningsdomstol i Finland har stillet Domstolen en række spørgsmål om undtagelsestilladelser på baggrund af ansøgninger fra individuelle jægere, der i henhold til habitatdirektivet beder om jagttilladelser til "forvaltning af bestanden" - Læs mere om sagen...

 • 10/10: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker modtager Ursula von der Leyen, tiltrædende formand for Europa-Kommissionen

 • 10/10: Kommissionen vedtager sin månedlige pakke med overtrædelsessager
  Torsdag den 10. oktober 2019 vedtager Europa-Kommissionen sin månedlige pakke med overtrædelsessager. Disse afgørelser er en del af håndhævelsen af EU's lovgivning i EU, så borgere og virksomheder fuldt ud kan få fordel af det indre marked - Læs mere...
  Baggrund:
  EU's medlemsstater skal overholde EU-retten korrekt og rettidigt. Europa-Kommissionen er vogter af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og fører tilsyn med anvendelsen af EU-retten under EU-Domstolens (Domstolen) kontrol. Artikel 258 i TEUF giver Kommissionen ret til at tage retlige skridt mod en medlemsstat, der ikke overholder sine forpligtelser i henhold til EU-retten.
  Kommissionen og medlemsstaten vil først have en uformel bilateral dialog. Hvis de ikke kan finde frem til en løsning, der er i overensstemmelse med EU-retten, kan Europa-Kommissionen åbne en formel traktatbrudsprocedure ved at sende en åbningsskrivelse (åbningsskrivelse, artikel 258 i TEUF) til den pågældende medlemsstat. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar, fremsætter Kommissionen en begrundet udtalelse til medlemsstaten om, at medlemsstaten skal overholde sine forpligtelser inden for en given tidsfrist (artikel 258 i TEUF). Hvis medlemsstaten ikke sender et (tilfredsstillende) svar efter at have modtaget den begrundede udtalelse, så indbringer Kommissionen den pågældende medlemsstat for EU-domstolen (Domstolen, artikel 258 i TEUF).
  Hvis medlemsstaten stadig ikke overholder forpligtelserne, lancerer Kommissionen en anden traktatbrudsprocedure ved at sende en anden åbningsskrivelse. I en anden dom kan Domstolen, på grundlag af et forslag fra Europa-Kommissionen, pålægge den pågældende medlemsstat at betale et fast beløb og/eller en daglig tvangsbøde (artikel 260, stk. 2 i TEUF). Hvis EU-direktiver ikke rettidigt er blevet omsat til national lovgivning, kan Kommissionen foreslå bøder uden, at der er brug for en anden dom (artikel 260, stk. 3 i TEUF)

 • 10/10: Rådet (økonomi og finans) mødes i Luxembourg
  Ministrene skal bla. tale om bekæmpelse af hvidvask og den europæiske finansielle udviklingsstruktur - Læs mere...

  -

 • 17-18/10: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles - Læs mere...

Detaljer

Publikationsdato
4. oktober 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark