Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel19. februar 2018Repræsentationen i Danmark

EU i uge 8 - det sker

Fredag i denne uge mødes stats- og regeringschefernes for bl.a. at tale om div. institutionelle anliggender og den flerårige finansielle ramme.Inden da står den i EU på bankunionen, bioøkonomiske strategi og proteinplan, bæredygtig finansiering og...

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 19/2: Margrethe Vestager er i københavn og besøger bl.a. Pension Danmark og CBS samt møder pressen...

 • 19/2: Eurogruppen
  Eurogruppen skal mødes i to formater: Første del er et ordinært møde for euroområdets ministre, mens anden del er et møde for ministrene fra 27 EU-medlemslande - Læs mere...

 • 19/2: Rådet (landbrug og fiskeri)
  Vigtigste punkter på dagsordenen er direkte støtte, miljøaspekter, landdistriktsudvikling, EU's bioøkonomiske strategi, proteinplan m.m. - Læs mere...

 • 20/2: Forslag til afgørelse i sag C-441/17 Kommissionen mod Polen
  Kommissionen udpegede i 2007 Natura 2000-området Puszcza Białowieska til et område af "fællesskabsbetydning" i overensstemmelse med habitatdirektivet grundet tilstedeværelsen af naturtyper og visse dyrs og fuglearters naturlige levesteder. Stedet er også et særligt beskyttet område for fugle under fugledirektivet. Białowieżaskoven er en af de bedst bevarede naturlige skove i Europa, kendetegnet ved store mængder dødt træ og gamle træer, hvoraf nogle er flere århundreder gamle.
  Den polske miljøminister tillod i 2016, som en reaktion på et barkbilleudbrud, fældning i Białowieża-skovdistriktet, samt aktive skovforvaltningsoperationer i områder, der tidligere havde været fritaget for sådanne, såsom "sanitære udhugninger", ny opvækst og foryngelse. Fjernelse af døde træer og træer påvirket af barkbillen begyndte dernæst på omkring 34 000 hektarer af Natura 2000-området Puszcza Białowieska, der har et samlet overfladeareal på 63 147 hektarer.
  Kommissionen er af den holdning, at sådanne aktive skovforvaltningsoperationer har en negativ indvirkning på vedligeholdelsen af bevaringsforholdene for de naturlige levesteder og levestederne for de dyre- og fuglearter, hvis bevarelse er grunden til Puszcza Białowieska er udpeget som et Natura 2000-område. Kommissionen har derfor den 20. juli 2017 lagt sag an mod Polen for manglende overholdelse af sine forpligtelser i henhold til habitatdirektivet og fugledirektivet - Læs mere...

 • 20/2: Rådet (økonomi og finans)
  Emnene bliver bl.a. bæredygtig finansiering, EU's budget og udbud - Læs mere...

 • 21/2: Forslag til afgørelse i sag nr. C-28/17 NN A/S
  I 2008 var NN A/S det førende danske koncern- og administrationsselskab for koncernbeskatningen af koncernens aktiviteter i Danmark. I 2006 fusionerede de to danske faste driftssteder, Filial B, som var ejet af Sweden 2 AB, og Filial C, som var ejet af Sweden 1 AB, således at Sweden 1 AB overtog Filial B til gengæld for aktier. Den modtagende filial fik navnet ”Filial A”. I Danmark anerkendte SKAT, at Filial A kunne afskrive den goodwill, som Filial B havde opbygget. I henhold til de svenske regler kunne denne goodwill derimod ikke afskrives.
  NN A/S ansøgte om, at filialens tab i Danmark kunne modregnes i den danske koncerns samlede koncernbeskatningsindkomst for indkomståret 2008. SKAT afviste anmodningen under henvisning til Selskabsskatteloven, hvori det fastslås, at modregning af en filials tab indtægterne fra andre koncernbeskattede selskaber afhænger af reglerne i det andet land, hvor selskabet, der ejer filialen, er hjemmehørende, forudsat at tabet ikke kan modregnes i selskabets beregnede indkomst i det andet land. Dette krav var ikke opfyldt, da Sverige ikke i udelukker anvendelsen af et beregnet tab, der stammer fra en filial i dette land, som hører ind under selskabet med hjemsted i Sverige.
  Østre Landsret forespørger Domstolen, om det er i strid med retten til etableringsfrihed, hvis et tab, der hidrører fra filial A, som er en dansk filial af det svenske selskab Sweden 1 AB, ikke kan modregnes de skattepligtige danske indtægter i koncernen, der har NN A/S som førende koncern- og administrationsselskab - Læs mere om sagen...

 • 22/2: Forslag til afgørelse i sag C-49/17 Koppers
  Koppers A/S producerer stenkulsbeg (kulanoder), kønrøg, creosot, naftalen, restprodukter af naftalen og opløsningsmidler på sine fabrikker i Nyborg gennem raffinering og destillation af råmaterialet stenkulstjære. Koppers har lagt sag an mod Skatteministeriet med den påstand, at ministeriet må anerkende, at selskabets forbrug af opløsningsmidler som brændsel i perioden fra den 1. oktober 2005 til den 31. december 2007 på selskabets fabrikker i Nyborg er skattefritaget.
  Sagen angår fortolkningen af energibeskatningsdirektivet, og det centrale spørgsmål er, om direktivet udelukker, at energiafgifter kan pålægges forbruget af energiprodukter (i dette tilfælde opløsningsmidler) i produktionen af produkter, der i direktivet er defineret som "energiprodukter", når disse producerede energiprodukter ikke anvendes som motorbrændstof eller opvarmningsbrændsel - Læs mere...

 • 22/2: Margrethe Vestager modtager Martin Merrild, Landbrug og Fødevarers formand...

 • 22-23/2: Debatter på EU's industridag på "vejen til 2030"
  Efter en vellykket udgave sidste år, vender EU's industridag nu tilbage med en udvidet udgave. Den 22. og 23. februar vil 600 deltagere, vigtige industrielle aktører, finansfolk, forsknings- og innovationsaktører samt politiske beslutningstagere fra EU på højt plan samles i Bruxelles for at vurdere, hvordan det går med den ambitiøse strategiske tilgang til industripolitik, som Kommissionsformand Juncker fremlagde sidste efterår og for at debattere europæisk industris fremtid på "vejen til 2030".
  Begivenheden vil gøre det muligt for interessenter at bidrage til den europæiske industrielle konkurrenceevne ved at fremvise deres aktiviteter, lære fra hverandre, diskutere tværgående spørgsmål og udvikle fælles fremtidsvisioner. Der vil være workshops for interessenterne den første dag og den anden dag vil et industriforum for ren energi blive lanceret med meddelelser om batterier, vedvarende energi og konstruktion.
  Endelig, vil der som en del af "europæisk industriuge" være mange begivenheder i hele EU, hvor interessenter kan dele deres visioner med EU-borgerne.
  Baggrund:
  Europas industri er stærk og har beholdt en førende position i mange sektorer på de globale markeder. Industrien står for to tredjedele af EU's eksport og giver jobs til 32 millioner, 1,5 million af disse jobs er skabt siden 2013. Men det er nødvendigt med en væsentlig moderniseringsindsats for at fastholde og forstærke den konkurrencemæssige fordel. Derfor er industrien kernen i Junckerkommissionens politiske prioriteter. Alle Kommissionens politikker handler om at gøre industrien i stand til at skabe jobs og fremme Europas konkurrencedygtighed, fremme investeringer og innovation i rene og digitale teknologier og forsvare Europas regioner og de arbejdstagere, der er mest påvirket af forandringerne i industrien - Læs mere...

 • 23/2: Marianne Thyssen - og senere på dagen Margrethe Vestager - får besøg af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

 • 23/2: Stats- og regeringschefernes uformelle møde om institutionelle anliggender og den flerårige finansielle ramme - Læs mere...

 • 22-23/3: Det Europæiske Råd i Bruxelles

Detaljer

Publikationsdato
19. februar 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark