Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel11. januar 2018Repræsentationen i Danmark

EU-supercomputere

Kommissionen foreslår at investere 1 mia. EUR i europæiske supercomputere i verdensklasse.Der er behov for supercomputere til at behandle stadig større datamængder og gavne samfundet på mange områder – lige fra sundhedspleje og vedvarende energi til...

EU-supercomputere

Pt. deltager 13 lande (Danmark er ikke et af dem)

Dagens skridt er afgørende for EU's konkurrenceevne og uafhængighed inden for dataøkonomien. I dag får europæiske forskere og europæisk erhvervsliv i stigende grad deres data behandlet uden for EU, fordi den beregningstid, der kan tilbydes i EU, ikke matcher deres behov. Denne mangel på uafhængighed udgør en trussel mod privatlivets fred, databeskyttelse, kommercielle forretningshemmeligheder og dataejerskab, navnlig til følsomme anvendelser.

En ny juridisk og finansieringsmæssig struktur – fællesforetagendet EuroHPC – skal anskaffe, opbygge og ibrugtage en infrastruktur til højtydende databehandling (HPC) i verdensklasse i hele Europa. Den vil også understøtte et forsknings- og innovationsprogram, som har til formål at udvikle teknologier og maskiner (hardware) samt de applikationer (software), der skal køre på disse supercomputere.

EU's bidrag til EuroHPC vil være ca. 486 mio. EUR under den nuværende flerårige finansielle ramme, hvilket suppleres af et lignende beløb fra medlemsstaterne og associerede lande. Samlet set vil der frem til 2020 blive investeret offentlige midler til en værdi af ca. 1 mia. EUR, og private deltagere i initiativet vil også yde bidrag i naturalier.

EU-supercomputere

Fordelene ved højtydende databehandling

HPC er et afgørende redskab for forståelse af og reaktion på vigtige videnskabelige og samfundsmæssige udfordringer såsom tidlig påvisning og behandling af sygdomme eller udvikling af nye behandlinger på grundlag af skræddersyede lægemidler og præcisionsmedicin. HPC anvendes også til at forebygge og håndtere store naturkatastrofer, navnlig til at forudsige hvilken rute orkaner følger, eller til simulering af jordskælv.

EuroHPC-infrastrukturen vil give europæisk erhvervsliv og navnlig små og mellemstore virksomheder (SMV'er) bedre adgang til supercomputere med henblik på udvikling af innovative produkter. Anvendelsen af HPC har en stigende indvirkning på industrier og virksomheder, idet anvendelsen heraf forkorter design- og produktionscyklusserne betydeligt, fremskynder udformningen af nye materialer, minimerer omkostningerne, øger ressourceeffektiviteten og forkorter og optimerer beslutningsprocesserne. Bilproduktionscyklusser kan eksempelvis forkortes fra 60 til 24 måneder takket være supercomputere.

HPC spiller også en afgørende rolle for national sikkerhed og forsvar, eksempelvis i forbindelse med udvikling af komplekse krypteringsteknologier, sporing af og reaktion på cyberangreb, anvendelse af effektiv kriminalteknik eller nukleare simulationer.

Forskning og innovation matchet med infrastruktur

Dagens initiativ vil medføre en sammenlægning af investeringerne med henblik på at oprette en førende europæisk supercomputer- og big datainfrastruktur. Inden for rammerne af fællesforetagendet EuroHPC er det hensigten inden 2022-2023 at anskaffe systemer med en ydelse i præ-exaskala (100 mio. mia. eller 1017 beregninger pr. sekund) samt støtte udviklingen af systemer baseret på EU-teknologi med en ydelse i exaskala (1 mia. mia. eller 1018 beregninger pr. sekund).

Fællesforetagendets aktiviteter vil bestå af:

  1. Anskaffelse og drift af to præ-exaskala-supercomputere i verdensklasse og mindst to supercomputere i mellemklassen (med en ydelse på ca. 1016 beregninger pr. sekund) og skaffe og forvalte adgang til disse supercomputere til en bred vifte af offentlige og private brugere fra 2020.
  2. Forsknings- og innovationsprogram vedrørende HPC: at understøtte udviklingen af europæisk teknologi til højtydende databehandling, herunder den første generation af europæisk laveffekt-mikroprocessorteknologi, medvirke ved udformningen af europæiske exaskalamaskiner og fremme anvendelser, udvikling af færdigheder og en bredere anvendelse af HPC.

Fællesforetagendet EuroHPC vil være aktivt i perioden 2019-2026. Den planlagte infrastruktur ejes i fællesskab og drives af medlemmerne, som i første omgang består af de lande, der har undertegnet EuroHPC-erklæringen (se listen nedenfor), og private medlemmer fra den akademiske verden og erhvervslivet. Andre medlemmer kan til enhver tid tilslutte sig dette samarbejde under forudsætning af, at de bidrager til finansieringen.

Baggrund

Kommissionen har siden 2012 fremmet EU-initiativer på inden for dette område, herunder:

  • det europæiske cloud-initiativ af 19. april 2016, der som led i Kommissionens strategi for digitalisering af EU's industri opfordrede til oprettelsen af et førende europæisk big data-økosystem understøttet af HPC-, data- og netværksinfrastruktur i verdensklasse
  • EuroHPC-erklæringen blev den 23. marts 2017 på den digitale dag i Rom undertegnet af syv medlemsstater – Frankrig, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Spanien og Tyskland. Disse lande fik i løbet af 2017 følgeskab af Belgien, Bulgarien, Grækenland, Kroatien, Slovenien og Schweiz. Disse lande blev enige om at opbygge en tværeuropæisk integreret supercomputerinfrastruktur i exaskala. Andre medlemsstater og associerede lande opfordres til at undertegne EuroHPC-erklæringen.

Detaljer

Publikationsdato
11. januar 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark