Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel10. marts 2020Repræsentationen i Danmark7 min læsetid

EU´s industristrategi

Kommissionen vedtog tirsdag den 10. marts 2020 en industripakke som bl.a. indeholder en ny industristrategi for Europa, en SMV-strategi for et bæredygtigt og digitalt Europa, identificering og fjernelse af hindringer til det indre marked samt en...

Industri

Denne nye strategi skal hjælpe Europas industri til at føre an i de dobbelte omstillinger til klimaneutralitet og digitalt lederskab. Strategien tager sigte på at fremme Europas konkurrenceevne og strategiske autonomi på et tidspunkt med skiftende geopolitiske forhold og stigende global konkurrence.

Den industripolitiske pakke, der offentliggøres i dag, omfatter følgende initiativer:

 • En ny industristrategi

For at bevare Europas industrielle lederskab skal en ny industristrategi bidrage til at gennemføre tre nøgleprioriteter: bevare den europæiske industris globale konkurrenceevne og lige konkurrencevilkår, både på europæisk og globalt plan, gøre Europa klimaneutralt senest i 2050 og udforme Europas digitale fremtid.

Strategien fastlægger de vigtigste drivkræfter for Europas industrielle omstilling og indeholder forslag til et omfattende sæt af fremtidige tiltag, herunder:

 • En handlingsplan for intellektuel ejendom for at opretholde den teknologiske suverænitet, fremme lige konkurrencevilkår på globalt plan, forbedre bekæmpelsen af tyveri af intellektuel ejendom og tilpasse den retlige ramme til de grønne og digitale omstillinger.
 • Eftersom konkurrence får det bedste ud af vores virksomheder, skal den igangværende revision af EU's konkurrenceregler, herunder den igangværende evaluering af fusionskontrol og retningslinjerne for kvalitetskontrol af statsstøtte, sikre, at vores regler tilpasses i takt med en verden, der hurtigt forandrer sig, er præget af stigende digitalisering og er tvunget til at blive mere miljøvenlig og cirkulær.
 • Vi har brug for fair konkurrence både i og uden for EU. Ud over at få mest muligt ud af sin værktøjskasse med handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger vil Kommissionen vedtage en hvidbog inden midten af 2020 for at adressere de konkurrencefordrejende virkninger af udenlandske subsidier på det indre marked og tackle tredjelandes adgang til EU's marked for offentlige indkøb og EU-finansiering. Spørgsmålet om udenlandske subsidier vil blive behandlet i et forslag til retligt instrument i 2021. Dette vil gå hånd i hånd med det igangværende arbejde med at styrke de globale regler om industrisubsidier i Verdenshandelsorganisationen og tiltag til at afhjælpe den manglende gensidige adgang til offentlige indkøb i tredjelande.
 • Omfattende foranstaltninger til at modernisere og dekarbonisere energiintensive industrier, støtte bæredygtige og intelligente mobilitetsindustrier, fremme energieffektivitet og sikre en tilstrækkelig og konstant forsyning af lavemissionsenergi til konkurrencedygtige priser.
 • Styrke Europas industrielle og strategiske autonomi ved at sikre forsyningen af kritiske råvarer gennem en handlingsplan for kritiske råvarer og lægemidler baseret på en ny EU-lægemiddelstrategi og ved at støtte udviklingen af strategiske digitale infrastrukturer og centrale støtteteknologier.
 • En alliance for ren brint med henblik på at fremskynde dekarboniseringen af industrien og fastholde den industrielle førerposition, efterfulgt af alliancer vedrørende lavkulstofindustrier og industrielle clouds og platforme samt råvarer.
 • Yderligere lovgivning og retningslinjer om grønne offentlige indkøb.
 • Fornyet fokus på innovation, investeringer og færdigheder.

Ud over en omfattende række tiltag, både horisontale og for specifikke teknologier, vil Kommissionen foretage en systematisk analyse af de risici og behov, der gør sig gældende for forskellige industrielle økosystemer. I forbindelse med denne analyse vil Kommissionen arbejde tæt sammen med et inklusivt og åbent industriforum, der skal oprettes inden september 2020. Det vil bestå af repræsentanter for industrien, herunder SMV'er, store virksomheder, arbejdsmarkedets parter, forskere, samt EU-landene og EU's institutioner. Dér, hvor der er brug for det, vil eksperter fra specifikke sektorer blive opfordret til at dele deres viden. Kommissionens årlige industridage vil fortsætte med at samle alle aktører.

 • En ny SMV-strategi

SMV'er spiller en central rolle i Europas industrielle struktur, idet de tegner sig for to ud af tre job og er afgørende for, at denne nye industrielle tilgang bliver en succes. Strategien har til formål at hjælpe SMV'er til at føre an i de dobbelte omstillinger, hvilket også er ensbetydende med at sikre, at de har adgang til de rette færdigheder. For at opbygge SMV'ernes omstillingskapacitet vil Kommissionen opgradere Enterprise Europe-netværket med særlige bæredygtighedsrådgivere. Kommissionen vil også udvide de digitale innovationsknudepunkter i alle regioner i Europa for at sætte SMV'er i stand til at integrere digitale innovationer. Det vil åbne muligheder for frivilligt arbejde og uddannelse inden for digitale teknologier. For at gøre det lettere for SMV'er at være aktive i og uden for det indre marked foreslår Kommissionen tiltag til at fjerne lovgivningsmæssige og praktiske hindringer for at drive virksomhed eller opskalere. Blandt dem øger Kommissionen sin indsats for at sikre hurtig betaling, navnlig gennem et nyt virtuelt observationscenter samt gennem alternativ tvistbilæggelse. For at gøre det mere tilgængeligt for SMV'er at blive børsnoteret i Europa vil Kommissionen også støtte en fond for SMV'ers børsintroduktion under InvestEU's SMV-afdeling. Kommissionen vil også styrke kvindelige iværksættere ved at fremme investeringer i virksomheder og fonde, der ledes af kvinder. Kommissionen opfordrer endvidere EU-landene til at sørge for, at virksomheder har adgang til hjælp gennem kvikskranker ("one-stop shop"). Målet er at gøre Europa til det bedste sted at starte en virksomhed og få den til at vokse. Kommissionen vil samarbejde med EU-landene om en EU-standard for iværksætternationer med henblik på at dele og vedtage bedste praksis for at sætte skub i væksten af højteknologiske SMV'er og nystartede virksomheder. For at sikre politisk opbakning til disse foranstaltninger vil EU's SMV-repræsentant på højt plan sikre et tæt partnerskab og en tæt koordinering med EU-landene gennem nationale SMV-repræsentanter samt med regionale og lokale myndigheder. Den vil også styrke SMV-perspektivet i EU-lovgivningen.

 • Et indre marked, som fungerer for vores virksomheder og forbrugere

Det indre marked er et af Europas største bedrifter og giver Europas virksomheder et stort hjemmemarked. Det stimulerer konkurrence og handel inden for EU. Det giver EU-borgerne et større udvalg af varer og tjenesteydelser og flere beskæftigelses- og iværksættermuligheder. Det giver europæiske virksomheder den nødvendige løftestangseffekt for at kunne spille en førende rolle på den globale scene.

Ikke desto mindre støder europæerne fortsat på forhindringer, der betyder, at de ikke fuldt ud kan udnytte det indre markeds potentiale. Skøn viser, at det vil give en gevinst på op til 713 mia. EUR inden årtiets udgang, hvis disse forhindringer fjernes. I rapporten om hindringer for det indre marked, der blev offentliggjort i dag, påpeges en lang række hindringer i det indre marked set ud fra de europæiske virksomheders og forbrugeres perspektiv. I rapporten peges på de grundlæggende årsager til sådanne hindringer: restriktive og komplicerede nationale regler, begrænset administrativ kapacitet, ufuldstændig gennemførelse af EU-reglerne og utilstrækkelig håndhævelse heraf.

For at gøre noget ved disse hindringer vedtager Kommissionen i dag en handlingsplan for bedre gennemførelse og håndhævelse af reglerne for det indre marked, som sigter mod at adressere hindringer, der opstår som følge af overtrædelser af EU-retten. Handlingsplanen er baseret på et fornyet partnerskab mellem EU-landene og Kommissionen i kraft af deres fælles ansvar for at sikre, at reglerne for det indre marked håndhæves og anvendes korrekt. I den forbindelse lanceres der gennem handlingsplanen en fælles taskforce bestående af Kommissionen og EU-landene med henblik på at styrke samarbejdet om håndhævelse af reglerne for det indre marked. Kommissionen vil på sin side støtte nationale og lokale myndigheder i deres bestræbelser på at gennemføre EU-retten korrekt og vil ikke tøve med at gribe hårdt ind over for overtrædelser af reglerne for det indre marked.

BAGGRUND

Industrien spiller en afgørende rolle med hensyn til at støtte Europas økonomiske vækst og velstand. Den europæiske industri er førende på verdensplan inden for mange sektorer og tegner sig for 20 % af EU's samlede merværdi og beskæftiger 35 millioner mennesker i EU.

I marts 2019 opfordrede Det Europæiske Råd til en omfattende og langsigtet strategi for EU's industripolitik sammen med en integreret tilgang til et mere integreret og stærkere indre marked. Behovet for en ny industristrategi for Europa afspejles i formand Ursula von der Leyens politiske retningslinjer, de prioriteter, der er fastlagt af Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råds strategiske dagsorden for 2019-2024, den europæiske grønne pagt og i Kommissionens strategi "Europas digitale fremtid i støbeskeen".

Detaljer

Publikationsdato
10. marts 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark