Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel14. februar 2019Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

Fair arbejdskraftmobilitet...

Kommissionen, Parlamentet og Rådet er nået til enighed om en foreløbig aftale om Kommissionens forslag om at oprette en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed. Kommissionsformand Jean-Claude Juncker bebudede en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed i...

EUROPA AKADMIET

Denne nye EU-myndighed vil støtte fair arbejdskraftmobilitet inden for EU, således at borgere og virksomheder kan udnytte de muligheder, som det indre marked giver, og støtte samarbejdet mellem de nationale myndigheder bl.a. i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af socialt bedrageri og misbrug.

De næste skridt

Aftalen vil blive forelagt Rådets Faste Repræsentanters Komité (Coreper) til godkendelse. Når medlemsstaternes faste repræsentanter har godkendt aftalen, vil Europa-Parlamentet ligeledes skulle godkende den endeligt ved en afstemning på sit plenarmøde.

Baggrund

Kommissionsformand Jean-Claude Juncker foreslog som den første i sin tale om Unionens tilstand til Europa-Parlamentet den 13. september 2017, at der skulle oprettes en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed: "Vi bør sikre os, at alle EU-regler om arbejdskraftmobilitet håndhæves på en retfærdig, enkel og effektiv måde ved hjælp af et nyt europæisk tilsyns- og håndhævelsesorgan.Det virker absurd, at vi har en banktilsynsmyndighed til at føre kontrol med bankstandarder, men ingen fælles arbejdstilsynsmyndighed for det indre marked."

Ca. 17 millioner EU-borgere bor eller arbejder p.t. i en anden medlemsstat, hvilket er dobbelt så mange som for ti år siden. EU har udviklet en omfattende lovgivning, der regulerer forskellige aspekter af mobilitet, bl.a. udstationering af arbejdstagere og koordinering af sociale sikringsordninger. Men for at kunne håndhæve EU-reglerne effektivt og konsekvent på tværs af medlemsstaterne kræves der struktureret samarbejde og udveksling mellem kompetente nationale myndigheder samt ressourcer til fælles aktiviteter, såsom tilrettelæggelse af fælles inspektioner eller uddannelse af nationalt personale i grænseoverskridende sager.

For at løse disse problemer skal følgende opgaver varetages af Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed, som Kommissionen i marts 2018 foreslog:

· at støtte medlemsstaterne i at levere oplysninger og tjenester til borgere og virksomheder

· at lette samarbejdet og udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne og støtte dem gennem samordnede og fælles inspektioner med henblik på at bekæmpe misbrug, svig og sort arbejde

· at mægle mellem medlemsstaterne i tilfælde af tvister.

Arbejdsmarkedsmyndigheden får ansvar for at bistå det europæiske netværk af offentlige arbejdsformidlinger (Eures) og vil overtage og styrke den europæiske platforms aktiviteter med henblik på at styrke samarbejdet om bekæmpelse af sort arbejde.

Dens aktiviteter vil vedrøre regler om arbejdskraftmobilitet og udstationering af arbejdstagere, koordinering af sociale sikringsordninger og specifik lovgivning inden for vejtransportsektoren.

Der vil ikke blive skabt nye kompetencer på EU-plan, og medlemsstaterne vil fortsat have det fulde ansvar for håndhævelsen af arbejds- og socialsikringsreglerne. Myndighedens merværdi består i, at den vil lette samarbejdet mellem medlemsstaterne, strømline eksisterende strukturer og yde operationel støtte for at sikre en mere effektiv håndhævelse af reglerne til gavn for borgere, virksomheder og nationale myndigheder.

Denne strømlining vil også medføre finansielle fordele, da rationaliseringen af eksisterende organer på EU-plan vil give mulighed for besparelser. Med støtte fra Arbejdsmarkedsmyndigheden vil medlemsstaterne desuden være i stand til at inddrive socialsikringsbidrag på en mere effektiv måde, end det hidtil har været tilfældet. Endelig vil myndigheden reducere byrden for medlemsstaterne ved at yde teknisk og logistisk støtte. I den forbindelse forventes de finansielle gevinster at kompensere for en stor del af myndighedens driftsomkostninger, hvoraf det anslåede årlige budget vil være på ca. 50 mio. EUR. Den vil have ca. 140 ansatte, heraf 60 eksperter udstationeret af medlemsstaterne, bl.a. nationale forbindelsesofficerer.

Detaljer

Publikationsdato
14. februar 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark