Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel7. november 2017Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

Fiskerimuligheder i Atlanterhavet og Nordsøen for 2018

Forud for fiskerimødet i Rådet i december, hvor medlemsstaterne skal nå til enighed om fiskekvoter i Atlanterhavet og Nordsøen fremsætter Kommissionen sit forslag til, hvordan der opnås bæredygtige bestande.

Fiskerimuligheder i Atlanterhavet og Nordsøen for 2018

Kommissionen har fremsat sit forslag til fiskerimuligheder for 2018 i Atlanterhavet og Nordsøen. Kommissionen foreslår kvoter for 78 bestande: For 53 bestande er fiskekvoten enten forhøjet eller forbliver uændret, og for 25 bestande mindskes kvoten. Fiskerimulighederne eller samlede tilladte fangstmængder (TAC'er) er kvoter, der er fastsat for de fleste kommercielle bestande, og som holder bestandene sunde, samtidig med at TAC'erne gør det muligt for fiskeindustrien at fiske de størst mulige mængder fisk. I takt med, at nogle vigtige fiskebestande - navnlig tunge i Nordsøen, nordlig kulmule og sydlig hestemakrel - vokser, øges rentabiliteten i fiskerisektoren, der i 2017 forventes at få et overskud på 1,5 mia. EUR.

EU har gjort væsentlige fremskridt i de seneste år, og i dag befiskes 44 bestande på et niveau, der svarer til det maksimale bæredygtige udbytte (MSY). I 2009 blev kun fem bestande befisket på MSY-niveau. I overensstemmelse med den fælles fiskeripolitik er målet, at alle bestande befiskes på bæredygtige niveauer senest i 2020. I processen hen imod dette mål tages der hensyn til samfundsøkonomiske og miljømæssige faktorer. Efterhånden som den retligt bindende frist i 2020 nærmer sig, bliver mulighederne for at fastsætte kvoter, der ikke er bæredygtige, stadig færre. Kommissionen samarbejder med medlemsstaterne om at støtte fiskerne i denne overgang.

Forslaget vil blive forelagt for medlemsstaterne med henblik på drøftelse og vedtagelse på Rådets fiskerimøde i december (den 11.-12. december i Bruxelles) og anvendelse fra den 1. januar 2018.

Forslagets indhold

Kommissionens forslag til kvoter er udarbejdet på grundlag af videnskabelig rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES).

Forslaget omfatter bestande, der forvaltes af EU alene, og bestande, der forvaltes sammen med lande uden for EU, som f.eks. Norge, eller af de regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (RFFO'er). De internationale drøftelser om mange af de berørte bestande er endnu ikke afsluttet, og for nogle bestandes vedkommende venter man stadig på den videnskabelige rådgivning. For disse bestande vil tallene blive tilføjet senere.

Kommissionen har desuden til hensigt senere på efteråret at foreslå supplerende kvoter for fiskerier, der i 2018 bliver omfattet af landingsforpligtelsen, som kræver, at alle fangster af regulerede kommercielle arter om bord landes og afskrives på kvoten. Dermed forhøjes den tilladte kvote for at lette overgangen til den nye ordning, som forbyder udsmid. Hvor meget kvoterne skal suppleres med i de enkelte fiskerier fastsættes på grundlag af den videnskabelige rådgivning. I forslaget tages der ikke højde for kommende supplerende TAC'er.

  • Foreslåede forhøjelser: For 19 bestande, f.eks. jomfruhummer i Nordsøen, fire tungebestande og tre rødspættebestande i de nordvestlige farvande og glashvarre i de sydvestlige farvande, foreslår Kommissionen at øge den samlede tilladte fangstmængde. Forhøjelserne omfatter også den samfundsøkonomisk væsentlige tungebestand i Biscayabugten. Bestanden har været genstand for en forvaltningsplan anført af industrien, og nu kan kvoterne forhøjes. Det samme gælder tunge i den østlige del af Den Engelske Kanal og bestanden af hestemakrel i den vestlige del af Atlanterhavet, for hvilke kvoterne også kan forhøjes.
  • Bestande, der kan befiskes som hidtil: 14 bestande fastholde på samme niveau som sidste år.
  • Foreslåede nedsættelser: Der foreslås nedsættelser for 25 bestande. For 15 af disse bestande er den foreslåede nedsættelse under 20 %. For rødspætte i Det Keltiske Hav og hvilling i farvandene vest for Skotland og Det Irske Hav foreslås en TAC på nul.
  • Desuden foreslås det at indføre et forbud mod fiskeri af ål i alle EU-farvande, efter at videnskabelig rådgivning har understreget vigtigheden af, at alt fiskeri efter gydefisk, bør indstilles, indtil der foreligger et klart tegn på fremgang for bestanden.
  • Bestande, som der mangler videnskabelige data om For de bestande, som der ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger om til at foretage en korrekt vurdering af deres størrelse, afspejler Kommissionens forslag den videnskabelige rådgivning fra ICES om at reducere eller forhøje TAC'erne med højst 20 %

Detaljer

Publikationsdato
7. november 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark