Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel12. marts 2019Repræsentationen i Danmark

Forbindelserne mellem EU og Kina

Kommissionen evaluerer sine forbindelser med Kina og foreslår 10 foranstaltninger.På baggrund af Kinas voksende økonomiske magt og stigende politiske indflydelse evaluerer Europa-Kommissionen og den højtstående repræsentant forbindelserne mellem Den...

Forbindelserne mellem EU og Kina

De fremlægger i dag 10 konkrete foranstaltninger, som EU's stats- og regeringschefer skal drøfte og godkende i Det Europæiske Råd den 21. marts.

Den Europæiske Union og Kina har forpligtet sig til et omfattende strategisk partnerskab. Imidlertid er der i Europa en stigende erkendelse af, at der i forbindelserne med Kina er sket en forskydning af balancen mellem udfordringer og muligheder. Med den fælles meddelelse agter Europa-Kommissionen og den højtstående repræsentant at indlede en debat om at finjustere Europas strategi og nå frem til en mere realistisk, selvbevidst og flerstrenget tilgang.

Kina er samtidig en samarbejdspartner, med hvem EU har nøje afstemte mål, en forhandlingspartner, med hvem EU skal foretage en interesseafvejning, en økonomisk konkurrent, der stræber efter teknologisk lederskab, og en systemisk rival, der fremmer alternative forvaltningsmodeller. EU vil udnytte forbindelser på tværs af forskellige politikområder og sektorer til at udøve større indflydelse i forfølgelsen af sine mål. EU og medlemsstaterne kan kun ved at handle samlet indfri deres mål i forbindelse med Kina.

I den fælles meddelelse lægger vi 10 foranstaltninger frem til debat: Foranstaltningerne er udarbejdet på baggrund af forbindelserne med Kina, men nogle af dem berører EU's globale konkurrenceevne og sikkerhed. Overordnet set forfølger EU med sin indsats følgende tre mål :

  • For det første bør EU ud fra klart definerede interesser og principper styrke sit samarbejde med Kina for at fremme fælles interesser på verdensplan.
  • For det andet bør EU konsekvent søge at opnå større ligevægt og gensidighed i betingelserne for de økonomiske forbindelser.
  • For det tredje må EU på visse punkter selv tilpasse sig de skiftende økonomiske omstændigheder og styrke sin egen indenrigspolitik og sit eget industrigrundlag for på lang sigt at bevare sin velstand, sine værdier og sin sociale model.

Kommissionen og den højtstående repræsentant opfordrer navnlig Det Europæiske Råd til at godkende følgende foranstaltninger:

Foranstaltning 1: EU styrker sit samarbejde med Kina for at opfylde det fælles ansvar i forbindelse med FN's tre søjler: menneskerettigheder, fred og sikkerhed samt udvikling.

Foranstaltning 2: EU opfordrer Kina til i overensstemmelse med målene i Parisaftalen at mindske sine emissioner senest i 2030 for mere effektivt at kunne bekæmpe klimaændringerne.

Foranstaltning 3: EU indgår i et tættere samarbejde om fred og sikkerhed på grundlag af det positive samarbejde om den fælles omfattende handlingsplan for Iran.

Foranstaltning 4: EU anvender mere konsekvent de eksisterende bilaterale aftaler og finansielle instrumenter og samarbejder med Kina om at følge de samme principper under gennemførelsen af EU's strategi for styrkede forbindelser mellem Europa og Asien med henblik på at beskytte EU's interesse i stabilitet, bæredygtig økonomisk udvikling og god forvaltningsskik i sine partnerlande.

Foranstaltning 5: EU opfordrer Kina til at leve op til de eksisterende fælles tilsagn fra EU og Kina med det formål at opnå et mere ligevægtigt og gensidigt økonomisk forhold. Dette omfatter en reform af Verdenshandelsorganisationen, navnlig med hensyn til subsidier og tvungne teknologioverførsler, indgåelse af bilaterale aftaler om investeringer senest i 2020 samt aftaler vedrørende geografiske betegnelser hurtigst muligt og vedrørende luftfartssikkerhed i de kommende uger.

Foranstaltning 6: For at skabe større gensidighed og muligheder for offentlige udbud i Kina bør Europa-Parlamentet og Rådet vedtage det internationale instrument for offentlige udbud inden udgangen af 2019.

Foranstaltning 7: Kommissionen offentliggør senest i midten af 2019 en vejledning om deltagelse af udenlandske tilbudsgivere og varer på EU's udbudsmarked for at sikre, at der ikke kun lægges vægt på prisen, men også på høje arbejds- og miljøstandarder. Kommissionen vil sammen med medlemsstaterne inden udgangen af 2019 udarbejde en oversigt over gennemførelsen af den nuværende ramme for at udpege eventuelle mangler.

Foranstaltning 8: Kommissionen finder inden udgangen af 2019 løsninger på de eksisterende mangler i lovgivningen, som har indvirkning på EU-retten, for fuldt ud at imødegå de handelsforvridende virkninger af udenlandsk statsligt ejerskab og statslig finansiering på det indre marked.

Foranstaltning 9: Det er nødvendigt med en fælles EU-tilgang til sikkerheden i forbindelse med 5G-nettet for at beskytte kritisk digital infrastruktur mod potentielle alvorlige sikkerhedsmæssige konsekvenser. Til det formål vil Europa-Kommissionen fremsætte en henstilling efter mødet i Det Europæiske Råd.

Foranstaltning 10: Medlemsstaterne bør sikre en hurtig, fuldstændig og effektiv gennemførelse af forordningen om screening af udenlandske direkte investeringer for at påvise og øge bevidstheden om de sikkerhedsrisici, der er forbundet med udenlandske investeringer i kritiske aktiver, teknologier og infrastrukturer.

Næste skridt

Den fælles meddelelse vil blive forelagt Det Europæiske Råd den 21.-22. marts, mens medlemsstaterne allerede får lejlighed til at drøfte den i Rådet for Udenrigsanliggender den 18. marts. Det næste topmøde mellem EU og Kina finder efter planen sted i begyndelsen af april.

Baggrund

Den eksisterende politiske ramme for EU's forbindelser med Kina er Rådets konklusioner om en EU-strategi over for Kina, der blev vedtaget i juli 2016, og den fælles meddelelse fra Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik "Byggesten til en ny EU-strategi for forbindelserne med Kina" fra juni 2016. Disse udgør fortsat hjørnestenen i EU's politik over for Kina.

Detaljer

Publikationsdato
12. marts 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark