Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel12. maj 2022Repræsentationen i Danmark

Forslag til afgørelse i dansk sag om naturtypedirektivet og fiskebrug

Østre Landsret har forelagt Domstolen en række spørgsmål vedrørende direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter i forhold til den foreliggende sag.

Regnbueørred
12. MAJ 2022
Forslag til afgørelse i sag C-278/21 AquaPri
dansk
(838.13 KB - PDF)
Download

 

Baggrund:

Der findes i alt 19 fiskebrug i dansk farvand, hvoraf nogle ligger i eller i nærheden af et Natura 2000-område. Søgsmålene vedrører syv af disse fiskebrug, hvor der hovedsageligt opdrættes regnbueørred.

Fiskebrugene udleder kvælstof og fosfor, der kan påvirke nærliggende Natura 2000-områder.

Onsevig Havbrug ejes af AquaPri A/S og ligger i Smålandsfarvandet i nærheden af flere Natura 2000-områder. I 1999 gav den kompetente lokale miljømyndighed, Storstrøms Amt, tilladelse til at flytte fiskebruget til dets nuværende beliggenhed. I 2006 udstedte Storstrøms Amt en revideret tilladelse til fiskebruget, som tillod det at øge sin kvælstofudledning med 0,87 tons, idet amtet var af den opfattelse, at forøgelsen af kvælstofudledningen ikke ville have væsentlig indvirkning på miljøet i de nærliggende Natura 2000-områder. Storstrøm Amts afgørelse blev stadfæstet af Naturklagenævnet.

AquaPri A/S indgav en ansøgning om miljøgodkendelse, og Miljøstyrelsen traf som miljøbeskyttelsesmyndighed den 16. december 2014 en afgørelse om miljøgodkendelse af Onsevig Havbrug. Miljøstyrelsen vurderede, at fiskebruget ikke ville påvirke Natura 2000-områderne i væsentlig grad.

Denne afgørelse blev påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som annullerede miljøgodkendelsen ved afgørelse af 13. marts 2018. I sin afgørelse fastslog Miljø- og Fødevareklagenævnet, at en miljøgodkendelse af Onsevig Havbrug, der muliggør den fortsatte drift af fiskebruget i en situation, hvor der ikke tidligere er foretaget en vurdering af aktivitetens samlede miljøindvirkning, er betinget af en forudgående vurdering af miljøindvirkningen.

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
12. maj 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark