Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel18. januar 2018Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Forslag til afgørelse i sagen Ernst & Young om fusion og stand-still-forpligtelse

Generaladvokaten er følgelig af den opfattelse, at en forberedende foranstaltning af denne type ikke kan kvalificeres som en for tidlig gennemførelse af en fusion.På dette grundlag foreslår Generaladvokaten, at Domstolen besvarer Sø- og...

Forslag til afgørelse i sag C-633/16

Om sagen:

Ved aftale indgået den 18. november 2013 mellem på den ene side KPMG DK og på den anden side Ernst & Young besluttede disse to firmaer at fusionere. KPMG DK var i henhold til en samarbejdsaftale, der blev underskrevet den 15. februar 2010 medlem af et internationalt netværk af selvstændige revisionsfirmaer, KPMG International.

Efter at have underskrevet fusionsaftalen med Ernst & Young den 18. november 2013 opsagde KPMG DK sin samarbejdsaftale med virkning fra den 30. september 2014, først ved en forudgående telefonisk orientering af KPMG Internationals bestyrelsesformand og dernæst ved brev af 18. november 2013 til KPMG International.

Umiddelbart efter, at fusionsaftalen var blevet bebudet, indledte KPMG DK og Ernst & Young proceduren for at få godkendt fusionen. Det første udkast til anmeldelse blev sendt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen den 13. december 2013, anmeldelsen blev færdiggjort den 7. februar 2014, og fusionen blev godkendt med tilsagn af Konkurrencerådet ved afgørelse af 28. maj 2014. Efter Konkurrencerådets godkendelse af fusionen enedes KPMG DK og KPMG International om at bringe deres samarbejde til ophør med virkning fra den 30. juni 2014.

I henhold til EU-retten, må en fusion, der har en EU-dimension, ikke gennemføres, hverken før den er blevet anmeldt, eller før den er blevet erklæret forenelig med fællesmarkedet.
Den 17. december 2014 vedtog Konkurrencerådet en afgørelse, hvori det blev fastslået, at KPMG DK havde overtrådt stand still-forpligtelsen ved at afgive varsel om opsigelse af samarbejdsaftalen med KPMG International, før Konkurrencerådet havde godkendt fusionen.

Sø- og Handelsretten har bedt EU-Domstolen om at klarlægge rækkevidden af denne stand still-forpligtelse, herunder under hvilke omstændigheder virksomheders handlinger vil være omfattet af denne bestemmelse.
I sit forslag til afgørelse i dag, anfører generaladvokat Nils Wahl, at forpligtelsen til at udsætte en fusion ikke gælder for foranstaltninger, der – selv om de er truffet i forbindelse med den proces, der ledte frem til en fusion – går forud for og kan adskilles fra de foranstaltninger, der faktisk ledte frem til opnåelsen af muligheden for at få afgørende indflydelse på en målvirksomhed.

Han er af den opfattelse, at opsigelsen af samarbejdsaftalen var en nødvendig forudsætning for, at fusionen kunne træde i kraft, men opsigelsen bidrog ikke på nogen måde til et skifte i kontrollen mellem KPMG DK og Ernst & Young. Virkningen af denne opsigelse var blot, at KPMG DK ikke længere indgik i KPMG-netværket og atter ville få status af selvstændig erhvervsdrivende på markedet for regnskabsydelser. Om end opsigelsen kan have haft nogen virkning på markedet, betød dette ikke, at KPMG DK ikke længere udøvede et konkurrencepres på Ernst & Young.

Detaljer

Publikationsdato
18. januar 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark