Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel24. november 2020Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

Handlingsplan for integration og inklusion 2021-2027

Handlingsplanen fremmer inklusion af alle, anerkender migranters vigtige bidrag til EU og nedbryder de barrierer, der kan forhindre personer med indvandrerbaggrund, nyankomne og borgere, i at deltage i og blive inkluderet i det europæiske samfund.

Handlingsplan for integration og inklusion 2021-2027

Den bygger på princippet om, at inklusiv integration kræver en indsats af både personen og værtssamfundet, og der fastsættes nye tiltag, der bygger på resultaterne af den tidligere handlingsplan fra 2016.

En europæisk tilgang til integration og inklusion

Som fremhævet i den nye pagt om migration og asyl er vellykket integration og inklusion en central del af en velforvaltet og effektiv migrations- og asylpolitik. Den er også afgørende for social samhørighed og for en dynamisk økonomi, der fungerer for alle.

I handlingsplanen foreslås der en målrettet og skræddersyet støtte, der tager hensyn til individuelle karakteristika, der kan være en særlig udfordring for personer med migrantbaggrund, f.eks. køn eller religiøs baggrund. En vellykket integration og inklusion afhænger både af en tidlig indsats og langsigtede forpligtelser.

Selv om det hovedsageligt er de nationale regeringer, der er ansvarlige for at udarbejde og gennemføre sociale politikker, spiller EU en central rolle med hensyn til at yde støtte til medlemsstaterne gennem finansiering, udarbejdelse af retningslinjer og fremme af relevante partnerskaber. De vigtigste tiltag er:

  • Inkluderende uddannelse fra førskoleundervisning til videregående uddannelser, som har fokus på at fremme anerkendelsen af kvalifikationer og kontinuerlig sprogindlæring, og som støttes af EU-midler.
  • Forbedring af beskæftigelsesmuligheder og bedre anerkendelse af færdigheder for fuldt ud at påskønne migranters, navnlig kvinders, bidrag til samfundet og sikre, at de støttes i at udnytte deres fulde potentiale. Med henblik på at fremme integration på arbejdsmarkedet, støtte iværksættervirksomheder og gøre det lettere for arbejdsgivere at anerkende og vurdere færdigheder vil Kommissionen arbejde sammen med sociale og økonomiske partnere og arbejdsgivere.
  • Fremme af adgangen til sundhedstjenester, herunder psykisk sundhedspleje, for personer med migrantbaggrund. Ud over øremærket EU-finansiering har handlingsplanen til formål at sikre, at folk oplyses om deres rettigheder. Derudover anerkendes de specifikke udfordringer, som kvinder står over for, navnlig under og efter en graviditet. Handlingsplanen understøtter også medlemsstaternes udveksling af bedste praksis.
  • Adgang til passende boliger til overkommelige priser, som finansieres via Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Asyl- og Migrationsfonden og InvestEU samt finansiering af platforme til udveksling af erfaringer på lokalt og regionalt plan om bekæmpelse af forskelsbehandling på boligmarkedet og af segregation.

Handlingsplanen vil blive gennemført ved at mobilisere EU-midler og ved at etablere partnerskaber med alle de involverede parter, dvs. migranter, værtssamfund, sociale og økonomiske partnere, civilsamfundet, lokale og regionale myndigheder samt den private sektor. Handlingsplanen skal styrke værtssamfundene og understøtte deres rolle i forbindelse med udformningen og gennemførelsen af integrationsforanstaltninger og -programmer, samtidig med de berørte personers eget ansvar for at tage del i værtssamfundet fremhæves. Med planen sigtes der mod at modernisere adgangen til tjenester ved hjælp af digitale værktøjer. Endelig skal planen forbedre evidensgrundlaget med henblik på at bidrage til at videreudvikle politikker og sikre en god overvågning af resultaterne.

Baggrund

I dag er ca. 34 mio. af EU's indbyggere født uden for EU (ca. 8 % af EU's befolkning), og 10 % af de unge (15-34-årige), der er født i EU, har mindst én forælder, der er født i et tredjeland. Migranter og EU-borgere med migrantbaggrund spiller en central rolle i det europæiske samfund og i forskellige sektorer i vores økonomi, herunder som medarbejdere, der varetager kritiske funktioner. De står dog fortsat over for udfordringer i forbindelse med adgangen til uddannelse, beskæftigelse, sundhedspleje og social inklusion (se statistikker).

Handlingsplanen om integration og inklusion supplerer eksisterende og kommende EU-strategier, der skal fremme lighed og social samhørighed med henblik på at sikre, at alle inkluderes fuldt ud og kan tage del i de europæiske samfund. Den vil blive gennemført sammen med den kommende handlingsplan for gennemførelse af den europæiske søjle for sociale rettigheder og EU-handlingsplanen mod racisme. Den vil også være tæt knyttet til EU's strategiske ramme for romaernes ligestilling, inklusion og deltagelse, strategien for ligestilling mellem kønnene 2020-2025, strategien for ligestilling af LGBTIQ-personer 2020-2025, den kommende strategi til bekæmpelse af antisemitisme og rapporten om unionsborgerskab.

Detaljer

Publikationsdato
24. november 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark