Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel25. november 2020Repræsentationen i Danmark

Handlingsplan for intellektuel ejendom...

Kommissionen har offentliggjort en ny handlingsplan for intellektuel ejendomsret med henblik på at hjælpe vores virksomheder, særlig SMV'er, med at få mest muligt ud af deres opfindelser og frembringelser samt sikre, at de kan være til gavn for vores...

Horisont 2020

Intellektuel ejendomsret (IP) er en vigtig drivkraft for økonomisk vækst, da den hjælper virksomheder med at udnytte deres immaterielle aktiver. Handlingsplanen har til formål at gøre det muligt for den europæiske kreative og innovative industri at forblive førende på verdensplan og fremskynde Europas grønne og digitale omstilling. Handlingsplanen fastsætter navnlig de vigtigste skridt til at forbedre beskyttelsen af intellektuel ejendomsret, at fremme SMV'ers anvendelse af IP, at lette delingen af intellektuel ejendom for at øge den teknologiske udbredelse i industrien, at bekæmpe forfalskning og forbedre IP-håndhævelse og fremme lige konkurrencevilkår på verdensplan. Coronaviruskrisen har også fremhævet en vis afhængighed af kritisk innovation og teknologi, hvorfor handlingsplanen adresserer disse udfordringer, samtidig med at det sikres, at kritisk intellektuel ejendom kan stilles til rådighed i krisetider.

Immaterielle aktiver såsom varemærker, design, patenter og data bliver stadig vigtigere i nutidens videnøkonomi. IP-intensive industrier tegner sig for 45 % af det samlede BNP og 93 % af EU's samlede eksport, mens merværdien af intellektuel ejendomsret vokser i de fleste europæiske industriøkosystemer. På globalt plan er antallet af IP-ansøgninger stigende, da immaterielle aktiver spiller en stadig større rolle i det globale kapløb om teknologisk lederskab. Handlingsplanen bygger videre på de stærke sider ved den europæiske IP-ramme med henblik på at sikre, at den understøtter vores økonomiske genopretning og modstandsdygtighed på vigtige økonomiske områder.

Handlingsplanen, der fremlægges i dag, indeholder foranstaltninger på fem nøgleområder:

  • Bedre IP-beskyttelse

I handlingsplanen foreslås det at opgradere en række eksisterende IP-værktøjer og gøre dem egnede til den digitale tidsalder, herunder at forbedre de supplerende beskyttelsescertifikater (SPC) for patenterede lægemidler og plantebeskyttelsesmidler samt modernisere EU's designbeskyttelse. Den har til formål at styrke beskyttelsen af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter, samtidig med at det overvejes, om det er muligt at indføre en ordning for beskyttelse af geografiske betegnelser for ikke-landbrugsprodukter på EU-plan. Kommissionen iværksætter også en branchedialog for at adressere konsekvenserne af nye teknologier (såsom kunstig intelligens og blockchain) for IP-systemet. For at sikre, at virksomheder har adgang til hurtige, effektive og økonomisk overkommelige beskyttelsesværktøjer og mindske den vedvarende fragmentering og kompleksitet i det nuværende system, opfordres EU-landene i handlingsplanen til en hurtig indførelse af enhedspatentsystemet for at skabe en kvikskranke for patentbeskyttelse og -håndhævelse i hele EU.

  • Fremme små og mellemstore virksomheders (SMV'ers) anvendelse af IP

Europæiske innovatorer og skabere, navnlig SMV'er, er ofte ikke klar over fordelene ved at integrere IP i deres forretningsstrategi. For eksempel ansøger kun 9 % af SMV'erne om IP-beskyttelse. For at hjælpe mindre virksomheder med at udnytte deres immaterielle aktiver foreslår Kommissionen foranstaltninger til bedre at oplyse og rådgive. Det vil hjælpe coronaramte SMV'er med bedre at forvalte og udnytte deres IP-porteføljer gennem en ny finansiel støtteordning med 20 mio. EUR fra EUIPO's midler for det første år. Kommissionen vil også stille IP-rådgivning og -hjælp til rådighed for alle deltagere i EU-finansierede forsknings- og innovationsprogrammer og samarbejde med alle interessenter om at forbedre udnyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder i FoI-miljøet. Den har også til formål at gøre det lettere at anvende IP som løftestang for adgang til finansiering.

  • Fremme IP-deling

Handlingsplanen har til formål at beskytte immaterielle aktiver, men søger også at forbedre adgangen til kritiske immaterielle aktiver, som vores økonomi og samfund er afhængige af. I erkendelse af den vigtige rolle, som IP-systemet kan spille i håndteringen af sundhedskriser, såsom den igangværende coronaviruspandemi, foreslår Kommissionen foranstaltninger, der skal lette deling af kritisk intellektuel ejendom i krisetider, samtidig med at der sikres investeringsafkast. Kommissionen vil også arbejde på at forbedre ophavsretsinfrastrukturen og træffe foranstaltninger til bedre mobilisering af IP-beskyttede data. Den vil også foreslå måder til at forbedre gennemsigtigheden og forudsigeligheden i forbindelse med licensudstedelse for standardessentielle patenter (SEP'er), da disse er centrale elementer i den digitale omstilling af Europas industri, såsom udbredelsen af internetforbundne biler og andre IoT-produkter.

  • Bekæmpe forfalskning og forbedre IP-håndhævelse

Importen af forfalskninger og piratkopierede varer udgør 6,8 % af EU's BNP. Kommissionen vil forbedre en effektiv og afbalanceret IP-håndhævelse. Som et supplement til den kommende lovgivningspakke om digitale tjenester vil den f.eks. oprette en EU-værktøjskasse til bekæmpelse af forfalskning for at fremme og lette et effektivt samarbejde mellem indehavere af intellektuelle ejendomsrettigheder, formidlere (såsom onlinemarkedspladser) og retshåndhævende myndigheder, integrere bedste praksis og anvende passende værktøjer og nye teknologier.

  • Fremme lige vilkår på verdensplan

Mens IPR-intensive industrier tegner sig for 93 % af EU's vareeksport, står vores virksomheder stadig over for store udfordringer, når de opererer i tredjelande. For at imødegå disse udfordringer har Kommissionen til hensigt at styrke EU's position som global standardsætter inden for intellektuel ejendom. Den vil også intensivere EU's reaktion på illoyal praksis, der begås af aktører fra tredjelande, såsom industrispionage eller forsøg på misbrug af intellektuel ejendom i forbindelse med FoU-samarbejde.

Baggrund

I EU's nye industristrategi, der blev vedtaget den 10. marts i år, erkendes det, at der er behov for, at EU's IP-politik bidrager til at opretholde og styrke Europas teknologiske suverænitet samt fremme lige konkurrencevilkår på verdensplan, og det blev bebudet, at der ville blive vedtaget en handlingsplan. Den 10. november opfordrede Ministerrådet Kommissionen til at fremlægge forslag til EU's fremtidige IP-politik.

Immaterielle aktiver såsom FoU, opfindelser, kunstneriske og kulturelle frembringelser, varemærker, software, knowhow, forretningsprocesser og data er hjørnestenene i nutidens videnøkonomi. I løbet af de sidste to årtier er omfanget af de årlige investeringer i "intellektuelle ejendomsrettighedsaktiver" steget med 87 % i EU, mens omfanget af materielle investeringer (ikke fast ejendom) kun er steget med 30 %. Investeringerne i immaterielle aktiver var også betydeligt mindre påvirket af den tidligere økonomiske krise (begyndende i 2008).

IP-intensive industrier spiller en afgørende rolle i EU's økonomi og tilbyder gode og bæredygtige arbejdspladser til samfundet. IPR-intensive industrier tegner sig i øjeblikket for næsten 45 % af Europas BNP og bidrager direkte til skabelsen af næsten 30 % af alle arbejdspladser. Mange af Europas økosystemer kan ikke trives uden en effektiv IP-beskyttelse og effektive redskaber til handel med immaterielle aktiver.

Detaljer

Publikationsdato
25. november 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark