Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel25. oktober 2018Repræsentationen i Danmark

Investeringer i miljø, natur og klima i Danmark og resten af EU

Kommissionen har godkendt en investeringspakke på 243 mio. EUR fra EU-budgettet til projekter under LIFE-programmet, der støtter natur, miljø og livskvalitet i forbindelse med Europas overgang til en mere bæredygtig fremtid med lave emissioner.

LIFE-programmet

Via EU-støtten under LIFE-programmet for miljø- og klimaindsatsen vil der blive mobiliseret yderligere investeringer, således at i alt 430,7 mio. EUR bliver tilført 142 nye projekter. Med finansieringen af mange tværnationale projekter vil LIFE få betydning i alle EU's medlemsstater.

Projekter i Danmark:

Danmark er projektleder for (koordinator):

Omfattende tiltag for fugle i Danmark og Tyskland (Better BirdLIFE)
Stand- og trækfuglearter og en række habitater har ikke optimale betingelser på 12 bevaringsområder i Danmark og dele af Tyskland. Dette vidtrækkende projekt har til formål at håndtere problemer med f.eks. tilvoksede områder, lav vandstand, tab af fodrings-, avls- og rastesteder, fødeforbrug og høj næringsstofbelastning. Som led i projektet Better BirdLIFE træffes foranstaltninger til at modvirke disse emner og forbedre bevaringsstatussen for de 14 fuglearter og 10 levesteder inden for projektområdet. Projektet bidrager herudover til at forbedre bevarelsesstatussen for to havpattedyr, nemlig marsvinet (Phocoena phocoena) og den spættede sæl (Phoca vitulina) - Læs mere...

Projekter, som Danmark deltager i:

Håndhævelse af lovgivningen for at forebygge ulovlig affaldshandel (LIFE SWEAP)
EU har indført en række foranstaltninger til at forhindre ulovlig overførsel af affald, herunder forpligtet medlemsstaterne til at foretage inspektioner af affaldsoverførsler og samarbejde med hinanden. LIFE SWEAP fremmer håndhævelsesaktiviteter ved at uddanne inspektører og øge kapaciteten inden for politiet, told- og retsvæsenet til bekæmpelse af affaldskriminalitet i alle 36 medlemslande af IMPEL, EU-netværket til gennemførelse og håndhævelse af miljølovgivning. Informationsudveksling og et forbedret redskab til visualisering af omfanget af og ruterne for ulovlige overførsler af affald bidrager til at opdage, afbryde og forhindre ulovlig handel med affald. Håndhævelse af EU's affaldsoverførselsforordning fremmer en effektiv brug af ressourcerne i overensstemmelse med politikken for en cirkulær økonomi - Læs mere...

Baggrund

LIFE-programmet er EU's finansieringsinstrument til miljø- og klimaindsatsen. Det har været aktivt siden 1992 og har været med til at finansiere over 4 600 projekter i hele EU og i tredjelande. LIFE-programmet har mobiliseret næsten 10 mia. EUR og bidraget med over 4,2 mia. EUR til miljø- og klimabeskyttelse. På ethvert givet tidspunkt er omtrent 1 100 projekter i gang. Budgettet for LIFE-programmet 2014-2020 er fastsat til 3,4 mia. EUR i løbende priser og omfatter et underprogram for miljøet og et underprogram for klimaindsatsen. I det næste langsigtede EU-budget for 2021-2027 foreslår Kommissionen at øge finansieringen til LIFE med næsten 60 %.

Detaljer

Publikationsdato
25. oktober 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark