Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel28. november 2018Repræsentationen i Danmark5 min læsetid

Kapitalmarkedsunionen og bankunionen...

Kommissionen rapporterer om fremskridt med risikoreduktion i bankunionen og efterspørger hurtigere fremskridt med kapitalmarkedsunionen forud for EU-topmøder.

pil_op_roed_thinkstock_istock-web.jpg

Den finansielle stabilitet er styrket væsentligt i de seneste år, og nedbringelsen af risici i EU's banksektor fortsætter i et støt tempo, som det også skitseres af Kommissionen i to meddelelser forud for Det Europæiske Råds møde og eurotopmødet i december, hvor der skal træffes beslutninger vedrørende uddybningen af Den Økonomiske og Monetære Union i Europa. Der er samtidig behov for at fortsætte arbejdet med finansiel stabilitet og integration, og det er nu på tide for Europa-Parlamentet og Rådet at nå til enighed om alle de centrale tekster, der endnu ikke er færdigbehandlet.

I sin tredje statusrapport om nedbringelsen af misligholdte lån understregede Kommissionen i dag, at andelen af misligholdte lån i den europæiske banksektor er faldet yderligere, således at EU-gennemsnittet nu er på 3,4 %. Om end det er nødvendigt at fortsætte indsatsen for at håndtere visse tilbageværende problemer, som har tynget sektoren siden finanskrisen, er udviklingen meget opmuntrende. I en separat meddelelse opfordrer Kommissionen også til fornyet politisk engagement og indsats i forhold til at få en række centrale byggesten til kapitalmarkedsunionen helt på plads forud for valget til Europa-Parlamentet til maj. Dette er — sammen med fuldførelsen af bankunionen — af afgørende betydning for udviklingen af Den Økonomiske og Monetære Union og for at kunne styrke euroens rolle på internationalt plan.

Bankunionen

Som Kommissionen fremhævede i sin meddelelse fra oktober 2017, skal bankunionen fuldføres ved at sikre, at risikoreduktion og risikodeling går hånd i hånd. Kommissionen rapporterer i dag for tredje gang om de fremskridt, der er gjort med hensyn til risikoreduktion. Andelen af misligholdte lån i EU's banksektor fortsatte med at falde i første halvdel af 2018 og nåede ned på et gennemsnit på 3,4 %. Tallet nærmer sig således niveauet fra før finanskrisen. Dette bekræfter de seneste års generelle tendens til forbedringer i hele EU, som er gjort mulig af en målrettet indsats fra EU-landenes og markedsdeltagernes side, især i lande med en relativt høj andel af misligholdte lån. Dette er opmuntrende, men store beholdninger af misligholdte lån er fortsat en udfordring i visse EU-lande. Dagens rapport vil skabe et informeret grundlag for drøftelserne på eurotopmødet i december (i udvidet format) om styrkelse af den europæiske stabilitetsmekanisme og fuldførelse af bankunionen, herunder indførelse af en fælles bagstopperordning for Den Fælles Afviklingsfond og yderligere skridt i retning af en europæisk indskudsforsikingsordning.

Kommissionen ser også med tilfredshed på fremskridtene under trepartsdrøftelserne om risikoreduktionspakken for banksektoren fra november 2016 og opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet til hurtigt at nå til enighed om pakken samt den omfattende pakke af lovmæssige foranstaltninger til håndtering af misligholdte lån fra marts 2018. Meddelelsen bekræfter også, at Kommissionen har leveret alle elementerne i Rådets handlingsplan for misligholdte lån fra juli 2017. Meddelelsen ledsages af et arbejdsdokument udarbejdet af Kommissionens tjenestegrene, efter anmodning fra Rådet, om den mulige oprettelse af en europæisk transaktionsplatform for misligholdte lån — en elektronisk markedsplads, hvor banker og investorer ville kunne handle med misligholdte lån og porteføljer af sådanne lån.

Kapitalmarkedsunionen

Fuldførelse af kapitalmarkedsunionen er af afgørende betydning for at kunne gøre EU-landenes økonomier og Den Økonomiske og Monetære Union mere modstandsdygtige, sikre finansiel stabilitet, styrke euroens rolle på internationalt plan og diversificere især små og mellemstore virksomheders finansieringskilder. Kapitalmarkedsunionen vil give forbrugerne flere valgmuligheder, idet de vil få adgang til at købe billigere og bedre investeringsprodukter, ligesom den vil gøre det muligt for udbydere af finansielle tjenesteydelser at opskalere ved at tilbyde deres tjenester i andre EU-lande.

I dagens meddelelse minder Kommissionen om de centrale byggesten til kapitalmarkedsunionen, som den har leveret i løbet af de seneste tre år. Disse omfatter vigtige forslag til virkeliggørelse af nye muligheder på tværs af det indre marked for virksomheder og investorer via nye EU-dækkende produkter og tjenesteydelser, enklere, klarere og mere proportionale regler og et mere effektivt tilsyn med finanssektoren. Situationen er på nuværende tidspunkt, at 10 ud af 13 forslag til etablering af kapitalmarkedsunionens byggesten stadig behandles i Europa-Parlamentet og Rådet. Yderligere tre forslag om bæredygtig finansiering og tre andre forslag, som er vigtige for EU's finansielle markeder, er også stadig til behandling. Kommissionen opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet til at få alle de vigtigste byggesten til en fuldstændig kapitalmarkedsunion på plads inden valget til Europa-Parlamentet i maj 2019.Det Europæiske Råd opfordres til på mødet i december at give sin tilslutning til disse bestræbelser, som er af afgørende betydning, ikke blot for fuldførelsen af Den Økonomiske og Monetære Union og bankunionen, men også for det indre marked, som fremhævet i en meddelelse af 22. november.

Baggrund

Bankunionen befordrer sammen med kapitalmarkedsunionen et mere integreret og stabilt finansielt system i EU. De gør Den Økonomiske og Monetære Union mere modstandsdygtig over for negative chok ved at fremme privat risikodeling på tværs af grænser væsentligt, samtidig med at behovet for offentlig risikodeling begrænses.

Med henblik på at gøre fremskridt med fuldførelsen af bankunionen ved at sætte gang i risikoreduktionen i EU's banksektor foreslog Kommissionen i marts 2018 en pakke af foranstaltninger, der skal afhjælpe problemet med misligholdte lån. Disse foranstaltninger fokuserer på fire hovedområder: at sikre, at bankerne afsætter midler til at dække risiciene ved lån, der udstedes i fremtiden, og som kan blive misligholdte, at tilskynde til udvikling af sekundære markeder, hvor bankerne kan sælge deres misligholdte lån til kreditservicevirksomheder og investorer, at fremme gældsinddrivelse som et supplement til forslaget vedrørende insolvens og omstrukturering af virksomheder, der blev fremlagt i november 2016, og at bistå EU-lande, der ønsker det, med omstruktureringen af banker ved at yde ikke-bindende vejledning i oprettelse af porteføljeadministrationsselskaber eller andre foranstaltninger til håndtering af misligholdte lån.

Kapitalmarkedsunionen skal skabe bedre forbindelse mellem opsparing og investeringer og styrke det europæiske finansielle system ved at fremme privat risikodeling, tilvejebringe alternative finansieringskilder og øge valgmulighederne for private investorer og institutionelle investorer. Kapitalmarkedsunionen, som er en del af den tredje søjle i Kommissionens investeringsplan for Europa, er afgørende for at kunne opfylde Juncker-Kommissionens prioriterede målsætning om at fremme beskæftigelse, herunder ungdomsbeskæftigelse, og vækst. Kommissionen har fremsat alle de lovforslag, den bebudede i handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen fra september 2015 og i sin midtvejsevaluering fra juni 2017. Kommissionen opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet til nu, inden valget til Europa-Parlamentet i 2019, at handle med henblik på at få alle de nødvendige centrale byggesten til en fuldstændig kapitalmarkedsunion på plads.

Detaljer

Publikationsdato
28. november 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark