Gå til hovedindholdet
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel18. juli 2017Repræsentationen i Danmark

Kommissionen godkender omstruktureringsplan for Vestjysk Bank A/S

Europa-Kommissionen har godkendt en omstruktureringsplan for Vestjysk Bank, der vil sikre bankens langsigtede rentabilitet uden yderligere støtte. Den har også givet sin endelige godkendelse til tidligere støtte, som blev tildelt og midlertidigt...

approved_comstock_thinkstock_web.jpg

Som led i omstruktureringsplanen har den danske stat indgået en aftale med et konsortium af danske private investorer, som vil erhverve statens samlede andel i banken, hvorefter banken igen kun vil være i privat eje. Investorkonsortiet vil skyde kapital i banken og tilbagebetale den resterende udestående statsfinansierede hybridkapital. Vestjysk Bank vil fokusere sine aktiviteter på sin kernevirksomhed samt træffe foranstaltninger for at øge sin rentabilitet.

I april 2012 godkendte Kommissionen i afventning af en passende omstruktureringsplan op til 8 941 mio. DKK (1,2 mia. EUR) i midlertidig statsstøtte til Vestjysk Bank som redningsstøtte i henhold til de dengang gældende statsstøtteregler (bankmeddelelsen fra 2008). Som følge heraf blev den danske stat hovedaktionær (81,47 %) i Vestjysk Bank.

I december 2015 indledte Kommissionen en formel undersøgelse for at vurdere, hvorvidt Danmarks omstruktureringsplan ville sikre genoprettelse af bankens rentabilitet på lang sigt. Samtidig iværksatte Danmark en salgsproces for at afhænde hele sin andel.

I den i dag trufne afgørelse fandt Kommissionen, at salget foregik på et fair, åbent og gennemsigtigt grundlag, og at salgsprisen i henhold til vilkårene i aftalen med det private konsortium vil være positiv. Kommissionen kunne derfor konkludere, at Danmark ikke yder yderligere støtte til banken eller køberen gennem salget. Herudover konkluderede Kommissionen, at den omstruktureringsplan, som Danmark har fremlagt i samarbejde med konsortiet, vil sikre Vestjysk Banks langsigtede rentabilitet og i tilstrækkelig grad imødegå potentielle konkurrencefordrejninger. På grundlag heraf konkluderede Kommissionen, at den midlertidige støtte, der blev godkendt i 2012 som redningsstøtte, fortsat er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler.

Baggrund

Vestjysk Bank er med en markedsandel på mindre 0,3 % i øjeblikket den 15. største bank i Danmark.

I april 2012 fusionerede Vestjysk Bank og Aarhus Lokalbank til Vestjysk Bank A/S, der hovedsageligt er aktiv i Vestjylland. Kommissionen godkendte op til 8 941 mio. DKK (1,2 mia. EUR) i midlertidig statsstøtte til Vestjysk Bank A/S. I praksis modtog banken offentlige kapitaltilførsler på 341 mio. DKK (46 mio. EUR) og garantier på 6,8 mia. DKK (914 mio. EUR).

Den 12. juni 2017 indgik Danmark med et konsortium af danske private investorer med et langsigtet perspektiv en uigenkaldelig forpligtelse om salget af den danske stats andel på 81,47 % i Vestjysk for i alt omkring 123 mio. DKK (16,5 mio. EUR). Processen afsluttede den 18. juli 2017. De private aktionærer i banken har mulighed for at sælge deres andele til konsortiet på de samme betingelser, som tilbydes staten. Konsortiet skal desuden sikre, at der udstedes aktier svarende til 745 mio. DKK (100 mio. EUR) i form af ny egenkapital. Efter refinansieringen af det efterstillede kapitalgrundlag vil banken tilbagebetaleden resterende udestående statsfinansierede hybridkapital på omkring 287,6 mio. DKK (38,7 mio. EUR).

I betragtning af den store usikkerhed med hensyn til bankernes problemer i begyndelsen af finanskrisen samt behovet for hurtig handling gav Kommissionen inden for rammerne af bankmeddelelsen fra 2008 mulighed for "redningsstøtte", dvs. midlertidig statsstøtte til banker. For at opnå Kommissionens endelige godkendelse skulle medlemsstaterne i så fald fremlægge en omstruktureringsplan for de banker, der skulle reddes. I august 2013 vedtog Kommissionen en ny bankmeddelelse (se pressemeddelelse og den fulde ordlyd her), der erstattede bankmeddelelsen fra 2008, og som stadig gælder i dag.

Detaljer

Publikationsdato
18. juli 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark