Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel29. april 2017Repræsentationen i Danmark

Kommissionen hilser Europols nye mandat og samarbejdsaftalen med Danmark velkommen

Efter underskrivelsen af samarbejdsaftalen mellem Europol og Danmark og op til ikrafttrædelsen af Europols nye mandat den 1. maj kom kommissær for migration, indre anliggender og medborgerskab, Dimitris Avramopoulos, og kommissær for...

juncker-llr-170429_web.jpg

"I dag vil vi gerne udtrykke vores tilfredshed med den officielle underskrivelse af samarbejdsaftalen mellem Europol og Danmark. Den kommer få dage før, Europol starter på et nyt kapitel med de nye lovgivningsmæssige rammer, som træder i kraft den 1. maj. Vores sikkerhedsmæssige situation er meget omskiftelig og uforudsigelig i denne tid. EU’s borgere er med rette bekymrede og kræver handling fra vores side. Vi har brug for de rette værktøjer, hvis vi skal kunne reagere hurtigere og mere effektivt på sikkerhedstruslerne. Og det er præcis det, Europol giver os. Den nye aftale er afgørende for at få det til at lykkes, og den udspringer af et tæt samarbejde mellem Europa-Parlamentet, medlemslandene, Europol og Kommissionen.

Under ledelse af Jean-Claude Juncker er der gjort en meget stor indsats for at nå til enighed om en ordning, der reducerer de negative konsekvenser af Danmarks udtræden af Europol den 1. maj mest muligt. Den løsning, vi har fundet for Danmark, er et skræddersyet system, der muliggør en tilstrækkelig grad af samarbejde. Det omfatter blandt andet udveksling af operationelle data og udsendelse af forbindelsesofficerer. Danmark lever fuldt ud op til de europæiske databeskyttelsesregler og vil derfor have en særstatus, som gør det muligt at have meget tætte bånd til Europol uden at være egentligt medlem.

Europols nye juridiske rammer træder i kraft den 1. maj. De betyder en væsentlig styrkelse af vores evne til at bekæmpe terrorisme, cyberkriminalitet og andre former for grænseoverskridende alvorlig og organiseret kriminalitet, samtidig med at vi sikrer en stærk databeskyttelse og parlamentarisk kontrol. Fra nu af bliver Europol for alvor et knudepunkt for udveksling af information i Europa – både mellem EU-landene og med samarbejdspartnere i resten af verden.

Det er en af denne kommissions højeste prioriteter at bekæmpe grænseoverskridende og organiseret kriminalitet og terrorisme. Både den nye lovgivning og aftalen med Danmark viser, at Kommissionen lever op til sin forpligtelse til at klare disse udfordringer så pragmatisk og effektivt som muligt med det formål at øge sikkerheden for alle Europas borgere. Et medlemslands sikkerhed er alles sikkerhed."

Baggrund

Efter den fælles erklæring fra formændene for Rådet og Kommissionen og Danmarks statsminister blev der gjort en kæmpe indsats for at nå til enighed om en ordning, der minimerer de negative konsekvenser af Danmarks udtræden af Europol den 1. maj 2017.

Europol er EU's retshåndhævende myndighed, der hjælper de nationale myndigheder med udveksling af information, analyse af efterretninger og vurdering af trusler. Europol blev oprindelig oprettet på baggrund af en konvention, der blev underskrevet af alle EU-landene i 1995, og fik med Rådets afgørelse 2009/371/RIA status af EU-finansieret agentur i januar 2010. Agenturet, som bekæmper terrorisme og alvorlig international kriminalitet som cyberkriminalitet, narkotikasmugling og menneskehandel, har 1 000 medarbejdere i hovedkvarteret i Haag i Holland.

Den 27. Marts 2013 kom Europa-Kommissionen med et forslag til en forordning, der skulle styrke Europols mandat som EU’s centrale retshåndhævende myndighed og sætte det i stand til at reagere hurtigere på de omsiggribende internationale terrortrusler og på alvorlig og organiseret kriminalitet. I tråd med Lissabontraktaten havde forslaget til formål at give agenturet en ny juridisk ramme og styrke dets rolle som knudepunkt for udveksling af information i Europa. Forslaget blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet den 26. november 2015. Den endelige tekst blev godkendt af Rådet den 10. marts 2016 og vedtaget af Europa-Parlamentet den 11. maj 2016. Den nye forordning trådte i kraft den 13. juni 2016 og får virkning i alle EU’s medlemslande fra den 1. maj 2017.

Detaljer

Publikationsdato
29. april 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark