Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel3. april 2019Repræsentationen i Danmark5 min læsetid

Kommissionen indleder debat med henblik på at styrke retsstatsprincippet i EU

Europa-Kommissionen indleder en refleksionsproces om retsstatsprincippet i Den Europæiske Union og kommer forslag til mulige tiltag fremover.

Kommissionen indleder debat med henblik på at styrke retsstatsprincippet i EU

I den meddelelse, der fremlægges i dag, gøres der status over de værktøjer, der er til rådighed til at overvåge, vurdere og beskytte retsstatsprincippet i EU. I meddelelsen ses også tilbage på de seneste års erfaringer, så vi kan indlede bredere europæisk debat om, hvordan retsstatsprincippet kan styrkes yderligere. Tidligere erfaringer peger især på behovet for bedre fremme af retsstatsprincippet, tidlig forebyggelse af risici eller overtrædelser på retsstatsområdet og en effektiv indsats, når sådanne problemer opstår i EU.

Førstenæstformand Frans Timmermans udtaler: "EU's evne til at værne om retsstatsprincippet er nu vigtigere end nogensinde før. For det første fordi det er et spørgsmål om grundlæggende værdier, og om "hvem vi er". For det andet fordi EU's funktionsmåde som helhed afhænger af retsstatsprincippet i alle medlemsstaterne. Tiden er nu inde til sammen med alle institutioner, medlemsstater, forskellige myndigheder og interessenter at overveje, hvordan vi bedst forsvarer og styrker retsstatsprincippet i EU."

I de seneste år er retsstatsprincippet i Europa kommet under øget pres. Der er blevet udtrykt fælles og konkret bekymring i debatter inden for EU, på internationalt plan og i civilsamfundet. Det står klart, at der skal gøres mere for at sikre, at retsstatsprincippet forsvares, styrkes og overholdes i hele EU. Med udgangspunkt i de igangværende debatter og tidligere erfaringer har dagens meddelelse til formål at indlede denne proces ved at komme med forslag til mulige tiltag fremover.

Mulige veje frem

Det er EU-institutionernes og alle medlemsstaternes fælles ansvar at forsvare, styrke og overholde retsstatsprincippet i EU. Kommissionen har allerede anvendt en lang række værktøjer til nøje at overvåge, vurdere og reagere på retsstatsspørgsmål i medlemsstaterne, herunder rammen for styrkelse af retsstatsprincippet, proceduren i henhold til artikel 7, stk. 1, i TEU, traktatbrudsprocedurer, det europæiske semester, EU's resultattavle for retlige anliggender og mekanismen for samarbejde og kontrol. Med udgangspunkt i de erfaringer, der indtil videre er opnået gennem alle instrumenterne, opstiller Kommissionen i dag tre søjler, der kan bidrage til at fremme en effektiv håndhævelse af retsstatsprincippet i EU:

· Øget kendskab: Der er ikke altid tilstrækkeligt kendskab til standarder og retspraksis for retsstatsprincippet på nationalt plan. For at afhjælpe dette bør der gøres en større indsats for at fremme kendskabet til standarder og retspraksis for retsstatsprincippet på nationalt plan. Dette kan f.eks. opnås ved hjælp af kommunikationsaktiviteter rettet mod offentligheden, fælles EU-tilgange, der bidrager til at fremme en stærkere kultur omkring retsstatsprincippet på tværs af institutioner og erhverv, fortsat samarbejde med Europarådet og deltagelse af civilsamfundet på regionalt og lokalt plan.

· Tidlig forebyggelse: Det primære ansvar for at sikre overholdelse af retsstatsprincippet på nationalt plan ligger hos medlemsstaterne, men EU kan yde vigtig støtte til at opbygge robuste centrale systemer og institutioner. Regelmæssigt samarbejde og regelmæssig dialog kan bidrage til en dybere forståelse af retsstatssituationen og udviklingen i medlemsstaterne og kan bidrage til en hurtig løsning på retsstatsspørgsmål.

· Skræddersyet reaktion: De mange forskellige udfordringer på retsstatsområdet kræver forskellige effektive løsninger. Kommissionen vil fortsat sikre en korrekt anvendelse af EU-retten gennem traktatbrudsprocedurer. Der kan også være behov for forskellige tilgange på specifikke politikområder, som f.eks. Kommissionens forslag om beskyttelse af EU's finansielle interesser. Derudover kunne en revision af den eksisterende ramme for styrkelse af retsstatsprincippet undersøges nærmere, herunder tidlig underretning af og støtte fra Europa-Parlamentet og Rådet samt klare tidsfrister for varigheden af dialoger.

Næste skridt

Kommissionen opfordrer nu Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet og medlemsstaterne samt de relevante interessenter, herunder de retlige netværk og civilsamfundet, til at overveje de spørgsmål, der præsenteres i dagens meddelelse, og bidrage med konkrete idéer til, hvordan retsstatsværktøjskassen kan styrkes i fremtiden.

Med udgangspunkt i denne reflektionsproces og den igangværende debat vil Kommissionen vende tilbage til dette spørgsmål med sine egne konklusioner og forslag i juni 2019.

Baggrund

Retsstatsprincippet er en af de fælles værdier, som Den Europæiske Union bygger på, og som alle medlemsstater har tilsluttet sig. Det er forankret i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union. Det er også afgørende for EU's funktion som helhed, f.eks. med hensyn til det indre marked, samarbejde på området retlige og indre anliggender, og for at sikre, at nationale dommere, som også er "EU-dommere", kan udfylde deres rolle med hensyn til at sikre anvendelsen af EU-retten og kan indgå i et korrekt samspil med EU-Domstolen i forbindelse med præjudicielle sager. Europa-Kommissionen er ifølge traktaterne ansvarlig for sammen med de andre institutioner og medlemsstaterne at sikre retsstatsprincippet som en af EU's grundlæggende værdier og at sikre, at EU-retten samt EU's værdier og principper efterleves.

Kommissionen råder over en lang række værktøjer til nøje at overvåge, vurdere og reagere på retsstatsspørgsmål i medlemsstaterne, herunder traktatbrudsprocedurer, det europæiske semester, EU's resultattavle for retlige anliggender og mekanismen for samarbejde og kontrol. Kommissionen vedtog den 11. marts 2014 en ny ramme for at håndtere systemiske trusler mod retsstatsprincippet i EU's medlemsstater. Med rammen indføres et redskab, der gør det muligt for Kommissionen at indlede en faseinddelt dialog med den pågældende medlemsstat for at forhindre en optrapning af systemiske trusler mod retsstatsprincippet. Det mest symbolske, men ganske særlige, værktøj til forsvar af retsstatsprincippet er proceduren i henhold til artikel 7 i TEU, som gør det muligt for EU at handle i tilfælde af en alvorlig overtrædelse af retsstatsprincippet i en medlemsstat. Proceduren i henhold til artikel 7 i TEU er indtil videre blevet indledt i to sager: i december 2017 for Polens vedkommende (af Kommissionen) og i september 2018 for Ungarns vedkommende (af Europa-Parlamentet).

Kommissionen har i dag også indledt en traktatbrudsprocedure ved at sende en åbningsskrivelse til Polen vedrørende den nye disciplinærordning for dommere - Læs mere...

Detaljer

Publikationsdato
3. april 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark