Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel8. november 2018Repræsentationen i Danmark

Kommissionen opfordrer Danmark til fuldtud at gennemføre fjerde hvidvaskdirektiv

Kommissionen har i dag besluttet at rette en begrundet udtalelse til Estland og en åbningsskrivelse til Danmark for manglende fuld gennemførelse af fjerde hvidvaskdirektivi national ret.

Hvidvask

Skønt medlemsstaterne har meddelt deres fulde gennemførelse af direktivet, har Kommissionen undersøgt de meddelte foranstaltninger og konkluderet, at nogle bestemmelser mangler at blive gennemført.

EU's hvidvaskregler er afgørende for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Oven på de seneste skandaler om hvidvask af penge i EU anser Kommissionen det som højeste prioritet, at alle medlemsstaterne gennemfører dette direktiv så hurtigt som muligt.

Mangler i én medlemsstat kan påvirke alle de andre. Samtlige medlemsstater skulle senest den 26. juni 2017 gennemføre reglerne i fjerde hvidvaskdirektiv. Eftersom hovedparten af medlemsstater ikke havde gennemført direktivet i tide, indledte Kommissionen traktatbrudssager over for 21 medlemsstater.

De fleste medlemsstater har nu vedtaget national lovgivning. Estland og Danmark har nu to måneder til at svare og træffe de nødvendige foranstaltninger. I modsat fald kan Kommissionen tage næste skridt i traktatbrudsproceduren og bl.a. indbringe sagen for Domstolen.

Kommissionen har allerede indbragt Rumænien og Irland for Domstolen vedrørende samme spørgsmål, og den besluttede i dag at indbringe Luxembourg for Domstolen for kun delvist at have gennemført direktivet

Detaljer

Publikationsdato
8. november 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark