Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel6. april 2022Repræsentationen i Danmark

Kommissionen opfordrer Danmark til at overholde reglerne om udenlandsk registrerede luftfartøjer

Kommissionen har onsdag den 6. april 2022 besluttet at sende en begrundet udtalelse til Danmark...

Fly

Heri anmoder Kommissionen Danmark om at ophøre med at kræve, at luftfartøjer, der anvendes til ikkekommercielle formål, som er omfattet af anvendelsesområdet for forordning (EU) 2018/1139, og som allerede er registreret i andre medlemsstater eller tredjelande, skal omregistreres i Danmark, før de kan få permanent base der.

Forpligtelsen til at omregistrere sådanne luftfartøjer undergraver den frie udveksling af tjenesteydelser, der er nedfældet i artikel 56 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) samt den frie bevægelighed for varer som fastsat i artikel 34 i TEUF, og begge er yderligere garanteret ved forordning (EU) 2018/1139. Forordning (EU) 2018/1139 letter den frie bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital i forbindelse med civil luftfart.

Med henblik herpå kræves det, at erklæringer og certifikater, der udstedes i henhold til bestemmelserne heri, anerkendes. Forordningen finder anvendelse på såvel luftfartøjer, der er registreret i Unionen, som luftfartøjer, der er registreret i et tredjeland, men som benyttes af en operatør, der er etableret eller har hjemsted eller hovedforretningssted inden for det område, hvor traktaterne finder anvendelse. Danmark accepterede at ændre sin administrative praksis med hensyn til luftfartøjer, der er registreret i andre EU-medlemsstater.

Det nationale retsgrundlag for denne praksis er imidlertid endnu ikke blevet ændret, hvilket udgør en vedvarende overtrædelse. Danmark fortsætter også denne restriktive praksis med hensyn til luftfartøjer, der er registreret i tredjelande.

Danmark har nu to måneder til at tage stilling til de argumenter, som Kommissionen har fremført.

Hvis det ikke sker, kan Kommissionen beslutte at indbringe sagen for Den Europæiske Unions Domstol.

 

Detaljer

Publikationsdato
6. april 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark