Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel18. juni 2019Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at øge ambitionerne i deres planer for at gennemføre Parisaftalen

Kommissionen har offentliggjort sin vurdering af medlemsstaternes udkast til planer om gennemførelse af målsætningerne for EU's energiunion og navnlig EU's aftalte energi- og klimamål for 2030.

EU's energi- og klima-mål og overgangen til ren energi...

Af Kommissionens vurderinger fremgår det, at de nationale planer allerede afspejler en betydelig indsats, men at der er plads til forbedring for på flere områder, navnlig hvad angår målrettede og individualiserede politikker, som skal sikre, at 2030-målene nås, og at kursen mod klimaneutralitet holdes på længere sigt. Den Europæiske Union er den første store økonomi, der fastsætter en retligt bindende ramme for at indfri de løfter, der er afgivet under Parisaftalen, og dette er første gang, at medlemsstaterne har udarbejdet udkast til nationale energi- og klimaplaner. Planerne er dog stadig mangelfulde med hensyn til vedvarende energi og energieffektivitetsbidrag, hvorfor det vil kræve en styrket fælles indsats af nå EU's overordnede klima- og energimål.

EU er opsat på at leve op til sit tilsagn om at reducere drivhusgasemissionerne og levere sikker, prismæssigt overkommelig og bæredygtig energi til sine borgere. Vi har skabt et enestående energi- og klimaforvaltningssystem, hvor Unionen og medlemsstaterne planlægger i fællesskab og sammen når 2030-målene og en socialt retfærdig og omkostningseffektiv omstilling til en klimaneutral økonomi.

Kommissionen har i sin analyse af udkastene til nationale planer set på deres samlede bidrag til opfyldelse af målene for EU's energiunion og 2030-målene. Som de ser ud nu, er de nationale energi- og klimaplaner mangelfulde både for så vidt angår vedvarende energi og energieffektivitetsbidrag. Med hensyn til vedvarende energi er hullet måske så stort som 1,6 procentpoint. Med hensyn til energieffektivitet er hullet på hele 6,2 procentpoint, hvis det primære energiforbrug tages i betragtning, eller 6 procentpoint, hvis det endelige energiforbrug tages i betragtning.

Den gode nyhed er, at medlemsstaterne nu har seks måneder til at hæve deres nationale ambitionsniveau. Kommissionens henstillinger og detaljerede vurderinger har til formål at hjælpe medlemsstaterne at færdiggøre deres planer inden udgangen af 2019 og gennemføre dem på effektiv vis i de kommende år. De nationale planer skal give klarhed og forudsigelighed, så forretnings- og finanssektoren kan stimulere de fornødne private investeringer. Planerne vil ligeledes lette medlemsstaternes programmering af finansiering fra den næste flerårige finansielle ramme for perioden 2021-2027.

Næste skridt

EU's energiunion kræver, at medlemsstaterne tager behørigt hensyn til Kommissionens henstillinger eller offentliggør begrundelsen for ikke at gøre det. Medlemsstaterne skal ligeledes inddrage offentligheden i forberedelsen af de endelige planer, der skal være færdige inden udgangen af året.

Fristen for forelæggelse af de endelige planer er fastsat til den 31. december 2019. De henstillinger og den meddelelse fra Kommissionen, der er offentliggjort i dag, er del af en udvekslingsproces med medlemsstaterne, som skal sikre, at de endelige udgaver af de nationale energi- og klimaplaner er tilstrækkeligt detaljerede, solide og ambitiøse.

Europa-Kommissionen er – på baggrund af det hidtil fremragende samarbejde – klar til at støtte medlemsstaterne i deres bestræbelser på at færdiggøre de integrerede nationale energi- og klimaplaner inden ultimo 2019.

Baggrund

Medlemsstaterne skal i henhold til den nye forordning om forvaltning af energiunionen og klimaindsatsen (der er en del af pakken om ren energi til alle europæere), som trådte i kraft den 24. december 2018, udarbejde en 10-årig integreret national energi- og klimaplan for perioden 2021-2030.

Medlemsstaterne skulle forelægge deres udkast til integrerede nationale energi- og klimaplaner inden udgangen af 2018, hvorefter planerne skulle underkastes Kommissionens tilbundsgående evaluering. Ifølge forordningen kan Kommissionen, hvis udkastene til integrerede nationale energi- og klimaplaner – enkeltvis og/eller som helhed – ikke bidrager tilstrækkeligt til energiunionens målsætninger, inden udgangen af juni 2019 fremsætte henstillinger til medlemsstaterne med henblik på at ændre udkastene.

De endelige integrerede nationale energi- og klimaplaner for 2021-2030 skal forelægges af medlemsstaterne inden udgangen af 2019.

Detaljer

Publikationsdato
18. juni 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark