Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel24. maj 2018Repræsentationen i Danmark11 min læsetid

Kommissionen pålægger Gazprom bindende forpligtelser for at sikre, at gassen kan strømme frit til konkurrencedygtige priser i central- og østeuropæiske gasmarkeder

Europa-Kommissionen har truffet en afgørelse, der pålægger Gazprom en række forpligtelser, der imødekommer Kommissionens konkurrencemæssige betænkeligheder og sikrer, at gassen kan strømme frit til konkurrencedygtige priser i central- og...

gazprom_istock_editorial_thinkstock-web.jpg

EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, udtaler: "Alle selskaber, der driver virksomhed i Europa, skal respektere de europæiske konkurrenceregler - uanset hvor de kommer fra. Dagens afgørelse fjerner de forhindringer, som Gazprom har skabt, der står i vejen for, at gassen kan strømme frit i Central- og Østeuropa. Men frem for alt, så udgør vores afgørelse et skræddersyet regelsæt for Gazproms fremtidige adfærd. Det tvinger Gazprom til at tage aktive skridt til at integrere gasmarkederne i regionen yderligere og til at hjælpe med at realisere et ægte indre energimarked i Europa.Derudover giver det Gazpromkunderne i Central- og Østeuropa et effektivt redskab til at sikre sig, at de betaler en konkurrencedygtig pris.

Denne sag er som sædvanlig ikke en sag om, hvor selskabet kommer fra, men en sag om, hvordan man sikrer det resultat, der bedst gavner de europæiske forbrugere og virksomheder. Og sagen stopper ikke med dagens afgørelse. Nej, det er håndhævelsen af Gazproms forpligtelser, der begynder i dag."

Gazprom er den dominerende gasleverandør i adskillige central- og østeuropæiske lande. Kommissionen sendte en klagepunktsmeddelelse til Gazprom i april 2015. Den indeholder Kommissionens foreløbige konklusion, at selskabet handlede i strid med EU's konkurrenceregler ved at følge en overordnet strategi med at opdele gasmarkederne efter nationale grænser i otte medlemsstater (Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn). Denne strategi kan have gjort det muligt for Gazprom at opkræve højere gaspriser i fem af disse medlemsstater (Bulgarien, Estland, Letland, Litauen og Polen).

Kommissionens afgørelse i dag sætter en stopper for denne adfærd fra Gazproms side. Derudover, så pålægger den Gazprom et meget detaljeret regelsæt, der i væsentlig grad vil ændre Gazproms arbejdsmetoder på de central- og østeuropæiske gasmarkeder:

 • Der vil ikke længere være aftalemæssige hindringer for, at gassen kan strømme frit: Gazprom skal fjerne alle hindringer for, at kunderne kan videresælge gas på tværs af grænserne.
 • Forpligtelse om at gasleverancer til og fra isolerede markeder skal lettes: Gazprom skal muliggøre strømmen af gas til og fra dele af Central- og Østeuropa, navnlig de baltiske lande og Bulgarien, der fortsat er isoleret fra andre medlemsstater takket være manglen på sammenkoblinger.
 • Struktureret proces sikrer konkurrencedygtige gaspriser: Relevante Gazpromkunder har fået et effektivt redskab til at sikre sig, at deres gaspriser afspejler prisniveauet på de konkurrenceprægede vesteuropæiske gasmarkeder, navnlig vedrørende terminalerne for flydende gas.
 • Ingen udnyttelse af en dominerende stilling indenfor gasleverancer: Gazprom kan ikke udnytte eventuelle fordele i forbindelse med gasinfrastrukturen, som selskabet kan have opnået over for kunderne ved at udnytte sin position på gasforsyningsmarkedet.

Alt i alt imødekommer disse forpligtelser Kommissionens konkurrencemæssige betænkeligheder og sikrer Kommissionens mål om fri handel med gas i Central- og Østeuropa til konkurrencedygtige priser.

Kommissionen har derfor besluttet at gøre disse forpligtelser (såkaldte "tilsagn") juridisk bindende for Gazprom (i henhold til artikel 9 i EU's forordning 1/2003 om karteller og monopoller).

Kommissionen kan pålægge en bøde på op til 10 % af en virksomheds globale omsætning, uden at skulle bevise en overtrædelse af EU's kartel- og monopolregler, hvis en virksomhed overtræder nogen af disse forpligtelser.

Helt generelt afhænger effektiv konkurrence på de central- og østeuropæiske gasmarkeder ikke kun af håndhævelse af EU's konkurrenceregler, men også af investeringer i diversificering af gasleverancer, målrettet europæisk og national energilovgivning samt ordentlig gennemførelse heraf. Det er derfor, det er en af Kommissionens hovedprioriteter at skabe en europæisk energiunion.

Nærmere oplysninger om Gazproms tilsagn

For at imødekomme Kommissionens konkurrencemæssige betænkeligheder skal Gazprom efterleve en række tilsagn, der sigter mod at sikre fri handel med gas til konkurrencedygtige priser i Central- og Østeuropa. Gazproms forpligtelser vil gælde i otte år.

De afspejler feedback fra interessenter i en markedstest, som Kommissionen iværksatte i marts 2017 om en tidligere udgave af forslaget. Denne markedstest førte til et betydeligt antal svar fra en bred vifte af interessenter, herunder regeringer, nationale konkurrencemyndigheder, gasgrossister, brancheforeninger og akademikere, der hjalp med at præcisere og sikre effektiviteten af de endelige forpligtelser.

1) Gazprom skal fjerne hindringer for den frie handel med gas i Central- og Østeuropa

Kommissionen var bekymret for, at Gazprom pålagde territoriale begrænsninger i sine forsyningsaftaler med grossister og visse industrikunder i alle otte medlemsstater (Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn). Disse begrænsninger omfattede eksportforbud og klausuler, der begrænsede den indkøbte gas til at blive anvendt i et specifikt område (destinationsklausuler), og andre foranstaltninger, der forhindrede, at gassen kunne strømme frit på tværs af grænserne.

Kommissionens afgørelse har, som et svar herpå, pålagt Gazprom at fjerne alle aftalemæssige begrænsninger for, at gassen kan strømme uhindret på de central- og østeuropæiske gasmarkeder, uanset om de gør salg på tværs af grænserne umuligt eller blot mindre attraktivt rent finansielt. Gazprom vil heller ikke genindføre sådanne klausuler i fremtiden.

Gazprom har desuden forpligtet sig til at ændre klausuler i sine kontrakter vedrørende overvågning og måling af gas i Bulgarien, der har isoleret det bulgarske gasmarked fra gasmarkederne i EU-nabolandene. Det vil muliggøre en flytning af kontrollen over de grænseoverskridende gasstrømme fra Gazprom til den bulgarske operatør af gastransmissionsinfrastrukturen. Gazprom har efter markedstesten præciseret flere tekniske elementer for at sikre, at tilsagnet ville være fuldstændigt effektivt.

Disse forpligtelser vil fjerne de aftalemæssige begrænsninger, som Gazprom har skabt, der står i vejen for, at gassen kan strømme frit i Central- og Østeuropa.

2) Gazprom skal gøre en aktiv indsats for at integrere gasmarkederne i Central- og Østeuropa

For at gas rent faktisk kan strømme frit i hele Central- og Østeuropa, er det også nødvendigt, at der er en transportinfrastruktur på plads, navnlig sammenkoblinger, der sammenkæder de nationale gasmarkeder med hinanden. Sådan en infrastruktur findes allerede i Polen, Slovakiet, Tjekkiet og Ungarn. Bulgarien, Estland, Letland og Litauen har dog endnu ikke tilstrækkelig adgang til en infrastruktur, der forbinder dem med gasmarkerne i EU-nabolandene. Det begrænser mulighederne for, at Gazproms kunder kan videresælge deres gas til og fra disse lande, selv om de måtte have uudnyttet kapacitet.

Gazprom vil nu "erstatte" manglen på sammenkoblinger ved at give relevante kunder mulighed for at sende gas til og fra disse lande. Det betyder navnlig, at kunder, der oprindeligt købte gas til levering i Polen, Slovakiet eller Ungarn, nu i stedet kan vælge at få Gazprom til at sende al gassen eller dele af den til Bulgarien og/eller de baltiske lande (og omvendt):

 • En bred vifte af Gazproms kunder tilbydes bytte: Gazprom skal give denne mulighed til alle relevante kunder, der har (eller vil få) kontrakter om gasleverancer til visse leveringssteder i Central- og Østeuropa. Som et resultat af markedstesten vil det gælde for kontrakter af mindst 18 måneders varighed. Mekanismen vil ikke kunne fungere for kortere kontrakter, da minimumsvarigheden af gasleverancer til nye leveringssteder er 12 måneder med fire måneders opstartsvarsel til Gazprom.
 • Bytterier skal være mulige i begge retninger, til og fra isolerede markeder: Relevante Gazpromkunder skal have mulighed for at bede Gazprom om at levere deres gas til de baltiske lande og Bulgarien i stedet for et af de oprindeligt aftalte leveringssteder (fra Polen eller Slovakiet til de baltiske lande og fra Slovakiet eller Ungarn til Bulgarien). Som et resultat af markedstesten vil sådanne bytterier være mulige i begge retninger. Det vil gøre mekanismen mere effektiv og føre til en bedre integration af de central- og østeuropæiske gasmarkeder.
 • Faste og gennemsigtige servicegebyrer for levering: Gebyrerne, som Gazprom kan opkræve for denne tjeneste, er faste og gennemsigtige. Som et resultat af markedstesten blev de mindsket markant for at gøre mekanismen finansielt attraktiv.
 • Fleksibilitet så Gazproms kunder kan udnytte mulighederne: Som et resultat af markedstesten kan Gazproms kunder udnytte disse muligheder med mindre gasmængder (50 mio. m3) og med kortere varsel (fire måneder).
 • Gazprom vil have begrænsede muligheder for at nægte at gennemføre byttehandlen: Som et resultat af markedstesten kan Gazprom kun nægte at gennemføre byttehandlen, hvis der ikke er nogen transmissionskapacitet. Dette vil blive overvåget af en uafhængig administrator.

Denne mekanisme gør det muligt for gas at strømme frit til og fra de baltiske lande og Bulgarien - som om gassammenkoblinger med EU-nabolandene allerede eksisterede. Det vil gøre det muligt for Gazproms kunder at opsøge nye forretningsmuligheder, selv om sammenkoblingerne endnu ikke findes, til fordel for kunder og virksomheder i Bulgarien og de baltiske lande.

3) Gazprom har forpligtet sig til en struktureret proces for at sikre konkurrencedygtige gaspriser i central- og østeuropæiske lande i fremtiden

Kommissionen var bekymret over, at Gazprom kunne opkræve højere priser i fem medlemsstater (Bulgarien, Estland, Letland, Litauen og Polen).

Kommissionens afgørelse har som en reaktion herpå nu givet Gazproms kunder i disse lande med langfristede kontrakter et effektivt redskab til at sikre, at den gaspris, som de betaler fremover, er konkurrencedygtig:

 • Kunderne kan kræve en lavere pris, når deres gaspris afviger fra benchmarkpriser i de konkurrencedygtige vesteuropæiske gasmarkeder: Gazproms kunder vil have en kontraktlig ret til at bede om en lavere gaspris, hvis den pris de betaler afviger fra benchmarks på de konkurrencedygtige vesteuropæiske gasmarkeder, herunder de priser, som terminaler for flydende gas betaler. De kan udnytte denne mulighed regelmæssigt (hvert andet år) samtidig med, at de kan benytte en "joker" hvert femte år. Som et resultat af markedstesten kan eksisterende kunder udnytte denne ret umiddelbart efter Kommissionens afgørelse, og Gazprom skal også tilbyde denne ret til sine nye kunder.
 • Nye gaspriser skal fastsættes ud fra prisniveauet på konkurrencedygtige gasmarkeder i det kontinentale Vesteuropa: Den nye pris skal afspejle benchmarkpriserne på det konkurrencedygtige marked i det kontinentale Vesteuropa, herunder de priser, som terminaler for flydende gas betaler. Som et resultat af markedstesten blev denne vejledning markant forbedret ved eksplicit at henvise til prisniveauet på de konkurrencedygtige kontinentale vesteuropæiske gasmarkeder, herunder priserne ved de mest relevante terminaler for flydende gas i det kontinentale Europa, navnlig TTF i Nederlandene og NCG i Tyskland. Den nye lavere pris vil blive anvendt med tilbagevirkende kraft fra datoen for anmodningen om prisrevision.
 • Voldgift, hvis Gazprom ikke accepterer krav inden en ufravigelig frist: Hvis Gazprom og dets kunde ikke kan enes om en ny pris inden for 120 dage, kan tvisten blive sendt til en voldgiftsmand. Voldgiftsmanden vil dernæst indføre en konkurrencedygtig gaspris, der fuldt ud tager højde for tidligere nævnte benchmarks i Vesteuropa. Voldgiften skal desuden finde sted i EU. Voldgiftsretter i EU er forpligtet til at respektere og anvende EU's konkurrencelovgivning. Kommissionen har ret til at optræde som amicus curiae i sådannne sager.

Det vil sikre konkurrencedygtige gaspriser i disse regioner, og derved kan det undgås, at gaspriser under olieindekserede kontrakter afviger væsentligt fra konkurrencedygtige benchmarkpriser i fremtiden. Denne forpligtelse gælder for alle kontrakter af en varighed på mindst tre år, eftersom bekymringen over prisen i dette tilfælde kun er relevant for langfristede kontrakter, hvor nye udviklinger med tiden kan føre til en betydelig afvigelse fra konkurrencedygtige benchmarks.

4) Fjerne krav, der er skabt ved, at Gazprom har udnyttet sin dominerende markedsposition

Endelig var Kommissionen bekymret over, at Gazprom udnyttede sin dominerende position på gasforsyningsmarkedet til at opnå fordele vedrørende adgang til eller kontrol over gasinfrastrukturen. I klagepunktsmeddelelsen blev der givet udtryk for betænkeligheder med hensyn til South Stream-projektet i Bulgarien og Yamal-rørledningen i Polen.

 • Hvad angår South Stream, så gør afgørelsen det klart, at Gazprom ikke kan udnytte de fordele, som Gazprom havde opnået. Gazprom kan ikke søge erstatning fra sine bulgarske partnere i forbindelse med, at South Stream-projektet er blevet indstillet. Dette gælder, uanset om sådanne krav ville have været berettigede.
 • For så vidt angår Yamal-rørledningen, har Kommissionens undersøgelse vist, at den aktuelle situation ikke kan ændres gennem denne kartelprocedure, da gasforbindelserne mellem Polen og Rusland er fastlagt gennem mellemstatslige aftaler. Under alle omstændigheder, så kunne en afgørelse fra de polske energireguleringsmyndigheder i maj 2015 ikke bekræfte påstande om, at Gazprom ville have afskåret det polske gasmarked for så vidt angår Yamal-rørledningen. Reguleringsmyndigheden fandt, at ejeren af Yamal-rørledningen (Europolgaz, der er delvist ejet af Gazprom) ikke er i stand til at udskyde eller blokere investeringer i rørledningen: alle investeringer, herunder dem, der muliggør modsatrettede strømme fra Tyskland, er blevet gennemført, som den certificerede overførselsoperatør (Gaz-System) havde planlagt.

Endelig fremsatte Kommissionen et lovforslag om, at mellemstatslige aftaler om gas og olie skal underkastes forudgående undersøgelse af Kommissionen, så fremtidige mellemstatslige aftaler kan håndteres bedre fremover. Dette forslag trådte i kraft i 2017.

Detaljer

Publikationsdato
24. maj 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark