Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel7. december 2018Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

Kommissionen pålægger TenneT bindende forpligtelser til at øge kapaciteten for handel med elektricitet mellem Danmark og Tyskland

Europa-Kommissionen har vedtaget en afgørelse, der gør, at tilsagnene fra den tyske netoperatør TenneT om markant at øge elstrømmene mellem Danmark og Tyskland bliver retligt bindende. TenneT vil sikre, at der til enhver tid er en bestemt garanteret...

Kommissionen pålægger TenneT bindende forpligtelser til at øge kapaciteten for handel med elektricitet mellem Danmark og Tyskland

Konkurrencekommissær Margrethe Vestager udtaler: Med vores afgørelse om at pålægge TenneT bindende forpligtelser til at øge kapaciteten på elforbindelserne mellem Danmark og Tyskland vil flere elproducenter kunne få adgang til det tyske engrosmarked. Dette er fuldt ud i overensstemmelse med vores mål om at gøre det europæiske energimarked mere konkurrencepræget og integreret og lette EU's overgang til renere, vedvarende energikilder til gavn for forbrugerne."

Kommissionens bekymringer

Kommissionen indledte en formel undersøgelsesprocedure den 19. marts 2018 for at vurdere, om TenneT overtrådte EU's konkurrenceregler ved systematisk at begrænse den sydgående kapacitet på elforbindelsen mellem Vestdanmark og Tyskland.

Kommissionen var bekymret over, om TenneT med denne adfærd diskriminerede ikke-tyske elproducenter. Denne adfærd forhindrede eksport af billig elektricitet fra de nordiske lande — hvor den hovedsagelig genereres fra vedvarende energikilder (navnlig vind- og vandkraft) — til Tyskland, hvilket medførte mindre konkurrence mellem elproducenterne på det tyske engrosmarked og derfor højere elpriser. .

Hvis det bekræftes, at der er tale som en sådan adfærd, ville den også stride mod oprettelsen af en integreret energiunion, hvor energien kan flyde frit over grænserne på basis af konkurrence og den bedst mulige brug af ressourcerne.

TenneT's tilsagn

Efter indledningen af den formelle undersøgelse afgav TenneT visse tilsagn for at imødekomme Kommissionens betænkeligheder. Kommissionen hørte derefter andre markedsdeltagere for at verificere, om de foreslåede tilsagn reelt kunne fjerne de konkurrencemæssige problemer, som Kommissionen havde konstateret.

På baggrund af resultaterne af markedstesten finder Kommissionen det godtgjort, at følgende tilsagn, der er foreslået af TenneT, vil imødekomme dens betænkeligheder, og har gjort dem retligt bindende for TenneT:

  • TenneT vil stille den maksimumkapacitet til rådighed for markedet, som er forenelig med en sikker drift af elforbindelsen mellem Vestdanmark og Tyskland, og vil under alle omstændigheder garantere en minimumskapacitet pr. time på 1 300 megawatt på forbindelsen (ca. 75 % af dets tekniske kapacitet). Denne garanterede minimumskapacitet pr. time vil blive nået efter en implementeringsfase på op til seks måneder.
  • Efter den planlagte udbygning af samkøringslinjen mellem Vestdanmark og Tyskland i 2020 (East Coast Line-projektet) og 2022 (West Coast Line-projektet) vil TenneT gradvist øge den garanterede kapacitet pr. time til 2 625 megawatt senest den 1. januar 2026.
  • TenneT vil kun kunne reducere den udbudte kapacitet under det garanterede minimumsniveau i meget begrænsede undtagelsestilfælde, når der ikke er andre muligheder for at garantere sikkerheden i højspændingsnettet.

Tilsagnene vil gælde i ni år, og der vil blive udpeget en person til at føre tilsyn med, at TenneT overholder tilsagnene.

Hvis TenneT ikke overholder disse tilsagn, kan Kommissionen pålægge en bøde på op til 10 % af virksomhedens omsætning på verdensplan uden at skulle påvise en overtrædelse af EU's konkurrenceregler.

Baggrund

TenneT TSO GmbH (TenneT) er den største af de fire tyske transmissionssystemoperatører, som forvalter højspændingsnettet i Tyskland. Transmissionssystemoperatører transporterer elektricitet fra produktionsanlæggene til regionale eller lokale distributionsoperatører og store industrielle elforbrugere.

Ifølge artikel 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og artikel 54 i EØS-aftalen er det forbudt at misbruge en dominerende stilling, idet det risikerer at påvirke samhandelen på EU's indre marked og forhindre eller begrænse konkurrencen.

Den 19. marts 2018 indledte Kommissionen en formel undersøgelse af TenneT's praksis. TenneT's tilsagn blev markedstestet i perioden mellem den 27. marts og den 4. maj 2018.

Ifølge artikel 9 i EU's konkurrenceregler (forordning 1/2003) kan Kommissionen afslutte konkurrencesager ved at acceptere tilsagn, som en virksomhed har afgivet. En sådan afgørelse indeholder ikke nogen konklusion om, hvorvidt EU's konkurrenceregler er blevet overtrådt, men forpligter retligt virksomheden til at overholde sine tilsagn.

Kommissionen har tidligere behandlet spørgsmålet om, hvorvidt begrænsninger af grænseoverskridende kapacitet er forenelig med EU's konkurrenceregler i sagen om svenske forbindelser. I april 2010 vedtog den en afgørelse om at gøre Svenska Kraftnäts tilsagn retligt bindende.

Undersøgelsen af TenneT understøtter Kommissionens bestræbelser på at få bugt med den systematiske begrænsning af grænseoverskridende kapacitet i elforbindelserne i EU. Kommissionen har foreslået en opdatering af elforordningen som led i pakken om "ren energi til alle europæere", der er til forhandling i EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet. Forslaget tager bl.a. sigte på at forbedre EU's regler om grænseoverskridende kapacitet for at maksimere den tilgængelige kapacitet og sikre, at transmissionssystemoperatørerne ikke unødigt begrænser omfanget af grænseoverskridende kapacitet.

Detaljer

Publikationsdato
7. december 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark