Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel26. juli 2017Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Kommissionen skrider nu til handling for at beskytte retsstaten i Polen

Kommissionen begrunder sine alvorlige betænkeligheder ved den planlagte reform af retsvæsenet i Polen i en henstilling vedrørende retsstatsprincippet rettet til de polske myndigheder.

polen-wavebreak_media-thinkstock-web.jpg

Efter Kommissionens vurdering forstærker reformen den systemiske trussel mod retsstatsprincippet i Polen, der allerede blev påpeget i den procedure til beskyttelse af retsstatsprincippet, som Kommissionen iværksatte i januar 2016. Kommissionen anmoder de polske myndigheder om at løse disse problemer inden for en måned. Kommissionen opfordrer navnlig de polske myndigheder til ikke at træffe foranstaltninger med henblik på at afskedige eller gennemtvinge en pensionering af højesteretsdommere. Træffes en sådan foranstaltning, er Kommissionen rede til øjeblikkeligt at igangsætte proceduren i artikel 7, stk. 1 – en formel advarsel fra Unionen, der kan udstedes af et flertal på fire femtedele af medlemsstaterne forsamlet i Ministerrådet.

Kommissionen har også besluttet at iværksætte en traktatbrudsprocedure mod Polen for overtrædelse af EU- lovgivningen. Kommissærkollegiet vil sende en åbningsskrivelse straks efter offentliggørelsen af loven om organisationen af almindelige domstole.

Kommissionen minder samtidig om sin opfordring til den polske regering om at videreføre en konstruktiv dialog.

De næste skridt

I Kommissionens henstilling opfordres den polske regering til at løse problemerne inden for én måned og underrette Kommissionen om de foranstaltninger, der iværksættes med henblik herpå. Kommissionen er rede til at videreføre en konstruktiv dialog med den polske regering. Med hensyn til traktatbrudsproceduren vil Kommissionen sende åbningsskrivelsen, når loven om organisationen af almindelige domstole er offentliggjort.

Baggrund

Retsstatsprincippet er en af de fælles værdier, som Den Europæiske Union bygger på. Det er nedfældet i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union. Europa-Kommissionen er i henhold til traktaterne ansvarlig for sammen med Europa-Parlamentet og Rådet at sikre, at retsstatsprincippet overholdes som en grundlæggende værdi i Unionen, og at Unionens lovgivning, værdier og principper respekteres. Begivenheder i Polen fik Europa-Kommissionen til at indlede en dialog med den polske regering i januar 2016 under retsstatsrammen. Rammen, som blev indført af Kommissionen den 11. marts 2014, består af tre faser (se figuren i bilag I). Hele processen er baseret på en løbende dialog mellem Kommissionen og den pågældende medlemsstat. Kommissionen sørger for, at Europa-Parlamentet og Rådet under processen regelmæssigt bliver indgående informeret.

Europa-Parlamentet har konsekvent bakket op om Kommissionens betænkeligheder, herunder i de to beslutninger af 13. april og 14. september 2016. Den 16. maj informerede Kommissionen Rådet for Almindelige Anliggender om situationen i Polen. Et meget stort flertal af medlemsstater bakkede op om Kommissionens rolle og indsats for at løse problemet, og de opfordrede den polske regering til at genoptage dialogen med Kommissionen.

En bred vifte af andre aktører på europæisk og internationalt niveau har udtrykt alvorlige betænkeligheder ved reformen af det polske retssystem: repræsentanter for retsvæsenet i hele Europa, herunder Det Europæiske Netværk af Formændene for de Øverste Domstole og Det Europæiske Netværk af Domstolsadministrationer, Venedigkommissionen, Europarådets kommissær for menneskerettigheder, FN's Menneskerettighedskomité samt adskillige civilsamfundsorganisationer som f.eks. Amnesty International og netværket om menneskerettigheder og demokrati.

Detaljer

Publikationsdato
26. juli 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark