Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel4. december 2018Repræsentationen i Danmark5 min læsetid

Kommissionen vil sætte gang i den fastlåste asylreform

Forud for Det Europæiske Råds møde i december opfordrer Kommissionen medlemsstaterne og Europa-Parlamentet til at konsolidere de betydelige fremskridt, der er gjort, ved at vedtage udestående reformforslag.

lampedusa1-web.jpg

EU's samlede tilgang til migration giver resultater på alle fronter: et tættere samarbejde med partnerlande, bedre beskyttede ydre grænser og mere effektive redskaber til at forvalte migrationen internt i EU. Da antallet af migranter, der ankommer på irregulær vis, nu er nede på niveauet fra før krisen, er det på tide at tage fat på de resterende svagheder. Det er nødvendigt at fortsætte indsatsen på operationelt plan, både internt og eksternt, og medlemsstaterne og Europa-Parlamentet bør hurtigt afslutte EU's asylreform og navnlig vedtage de fem forslag, der er bred politisk enighed om, inden næste års valg til Europa-Parlamentet.

EU har igen og igen vist, at det er i stand til at klare nye udfordringer på migrationsområdet, i takt med at de opstår, I dagens rapport ses der nærmere på, hvordan EU konstant arbejder for at forvalte migrationen i alle dens aspekter – lige fra indsatsen udadtil til grænseforvaltning til interne foranstaltninger.

Den eksterne dimension: Partnerskaber, der giver resultater

Ved hjælp af en integreret tilgang, der dækker hele migrationsruten, har EU og dets medlemsstater gjort store fremskridt og forebygget irregulær migration og bekæmpet smugling af migranter. Langs den østlige Middelhavsrute er antallet af migranter, der ankommer, faldet med 97 % efter erklæringen fra EU og Tyrkiet og er i dag fortsat 90 % lavere end i spidsbelastningsperioden i 2015. Langs den centrale Middelhavsrute (se faktablad) er strømmen af irregulære migranter mindsket med 80 %. Næsten 34 000 personer har fået bistand til frivilligt at vende tilbage til deres hjemlande fra Libyen og Niger, mens over 2 000 personer er blevet evakueret fra Libyen med henblik på genbosætning. For at forbedre samarbejdet om tilbagesendelse og tilbagetagelse er der siden 2016 indgået seks nye aftaler (med Afghanistan, Guinea, Bangladesh, Etiopien, Gambia og Elfenbenskysten), hvilket bringer det samlede antal aftaler op på 23. Parallelt hermed arbejdes der på at sikre lovlige migrationsveje og genbosætning. Siden 2015 er flere end 44 000 personer blevet genbosat inden for rammerne af EU-ordningen. Det går fremad med bekæmpelsen af smuglernetværkene. Inden for rammerne af EUNAVFOR Med operation Sophia er der siden 2015 blevet pågrebet 151 mistænkte menneskesmuglere, og det fælles efterforskningsholds indsats i Niger har ført til 221 anholdelser. For at bekæmpe de grundlæggende årsager til migration er der blevet indført innovative finansieringsinstrumenter. Inden for rammerne af EU's trustfond er der blevet mobiliseret over 4 mia. EUR, og der er blevet vedtaget 12 garantiredskaber til en værdi af 800 mio. EUR inden for rammerne af den eksterne investeringsplan. Fremadrettet vil samme integrerede tilgang blive anvendt på den vestlige Middelhavsrute (se faktablad), hvor tilstrømningen er stigende. Indsatsen langs den centrale Middelhavsrute vil blive konsolideret, og bestræbelserne på at afslutte de igangværende forhandlinger om tilbagetagelse og udnytte de eksisterende aftaler bedre vil blive intensiveret.

Styrket grænseforvaltning

Det Europæiske Agentur for Kyst- og Grænsebevogtning udgør kernen i EU's indsats for at bistå medlemsstaterne med at beskytte de ydre grænser. I september foreslog Kommissionen, at den europæiske grænse- og kystvagt styrkes yderligere, og at agenturet får et stående korps på 10 000 grænsevagter (se faktablad), som skal sikre, at medlemsstaterne på alle tidspunkter kan regne med EU's fulde operationelle støtte. Kommissionen opfordrer Europa-Parlamentet og medlemsstaterne til at vedtage reformen inden valget til Europa-Parlamentet næste år. Derudover er EU's arbejde med at indføre nye interoperable systemer til udveksling af oplysninger om grænser og sikkerhed ved at begynde at give resultater. En række foranstaltninger er på nuværende tidspunkt ved at blive afsluttet, herunder det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS), forbedringer af visuminformationssystemet (VIS) og Schengeninformationssystemet (SIS) og indførelsen af et ind- og udrejsesystem for tredjelandsstatsborgere. I lyset af den indsats, der gøres for at forbedre forvaltningen af de ydre grænser og den deraf følgende mindskelse af antallet af irregulære indrejser, finder Kommissionen, at det er på tide, at medlemsstaterne ophæver den midlertidige kontrol ved de indre Schengengrænser, som har varet ved siden 2015. Nye tal (se faktablad), der blev offentliggjort i dag, bekræfter, at der i befolkningen fortsat er stor støtte til Schengenområdet, der af europæerne betragtes som et af EU's vigtigste resultater.

Interne foranstaltninger: afslutning af reformen af EU's asylregler

Selv om der stadig er brug for kompromiser i forbindelse med visse elementer af EU's asylreform, er der generelt gjort store fremskridt, idet fem ud af Kommissionens oprindelige syv forslag er klar til at blive vedtaget (forordningen om anerkendelse, direktivet om modtagelsesforhold, forordningen om Den Europæiske Unions Asylagentur, Eurodacforordningen og forordningen om EU-genbosætningsrammen). Selv om de enkelte forslag indgår som en del af en bredere reform, har de hver især en tydelig merværdi, og det vil gøre en stor forskel i praksis, hvis de hver især vedtages hurtigt. Hvad angår forordningen om asylproceduren, forventes Rådet at vedtage sin forhandlingsposition inden udgangen af året og indlede forhandlinger med Europa-Parlamentet. Det er nu nødvendigt også at komme videre med Dublinforordningen, der indgår som et uundværligt element i et fremtidssikret asylsystem. Kommissionen er fast besluttet på at arbejde hen imod et kompromis, der sikrer fuld solidaritet med og støtte til de medlemsstater, der er under pres, samtidig med at sekundære bevægelser og misbrug af systemet forhindres. På grundlag af erfaringerne med ad hoc-løsninger i løbet af sommeren er det nu muligt at indføre midlertidige ordninger, der foregriber kerneelementerne i en fremtidig Dublinforordning, indtil den nye Dublinforordning træder i kraft.

Baggrund

Den 13. maj 2015 fremsatte Europa-Kommissionen forslag til en vidtrækkende strategi inden for rammerne af den europæiske dagsorden for migration for at klare de umiddelbare udfordringer i forbindelse med den aktuelle krise og give EU de værktøjer, der er nødvendige for at sikre en bedre migrationsstyring på mellemlang og lang sigt, særligt hvad angår irregulær migration, grænser, asyl og lovlig migration.

I den meddelelse, der fremlægges i dag, redegøres der for udviklingen siden maj 2015, og der gøres status over, hvor langt gennemførelsen af den europæiske dagsorden for migration og Kommissionens politiske køreplan for at nå frem til en samlet migrationsaftale (fremlagt i december 2017) er nået.

Detaljer

Publikationsdato
4. december 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark