Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel24. oktober 2017Repræsentationen i Danmark

Kommissionens arbejdsprogram for 2018

Kommissionen har vedtaget sit arbejdsprogram for 2018: En køreplan for et mere forenet, stærkere og mere demokratisk Europa...

arbejde_istockphoto_thinkstock_web.jpg

Dette års arbejdsprogram har med sine 26 nye initiativer et tvedelt fokus. For det første rummer det målrettede lovgivningsmæssige foranstaltninger for at fuldføre vores arbejde inden for højt prioriterede politikområder, og disse vil blive forelagt senest i maj 2018 for at give Europa-Parlamentet og Rådet lejlighed til at afslutte deres lovgivningsmæssige arbejde før valget til Europa-Parlamentet i juni 2019. For det andet indeholder arbejdsprogrammet også en præsentation af ambitiøse foranstaltninger og initiativer, som har et mere fremadrettet perspektiv, samtidig med at den nye Union med 27 medlemmer udformer sin fremtid frem til 2025 og derefter. Disse forslag afspejler de drøftelser, som blev lanceret med Kommissionens hvidbog om Europas fremtid og kommissionsformand Junckers tale om Unionens tilstand 2017.

For at sikre, at vi fokuserer på resultater, udpeger Kommissionens arbejdsprogram 66 prioriterede lovgivningsforslag under behandling, som er fremlagt i løbet af de seneste to år, og hvor en hurtig vedtagelse af Europa-Parlamentet og Rådet er påkrævet; Kommissionen foreslår også at trække 15 lovgivningsforslag under behandling tilbage i lyset af, at der ikke er udsigt til en aftale, at de ikke længere tjener deres formål, eller at de er teknisk set forældede. Arbejdsprogrammet nævner 15 forslag, der følger af REFIT-revisioner (målrettet og effektiv regulering) af den gældende lovgivning under hensyntagen til REFIT-platformens udtalelser. Der lægges også vægt på medlemsstaternes effektive anvendelse og håndhævelse af EU-retten for at sørge for, at borgere og erhvervslivet får del i de tilsigtede fordele. Kommissionen vil ophæve tre forældede love.

Fuldførelse af Juncker-kommissionens 10 prioriteter

Kommissionen har fra begyndelsen af sin mandatperiode fokuseret på de store linjer, hvor effektiv handling på EU-niveau kan gøre en håndgribelig forskel. I det seneste år har samarbejdet med Europa-Parlamentet og Rådet om disse prioriteter skabt solide fremskridt på centrale områder og resultater for alle 10 prioritetsområder. Dette arbejdsprogram fastlægger nu konkrete forslag til det kommende år med henblik på at fuldføre vores arbejde.

Kommissionen vil for at sætte skub i beskæftigelse, vækst og investeringer arbejde videre med at gennemføre handlingsplanen for den cirkulære økonomi og fuldføre det digitale indre marked, energiunionen, kapitalmarkedsunionen, den økonomiske og monetære union og bankunionen. Et initiativ angående retfærdig beskatning i den digitale økonomi, en pakke om social retfærdighed og et forslag om at forbedre EU's fødevareforsyningskæde vil bidrage til et mere udbygget og retfærdigt indre marked med et styrket industrigrundlag. Vi vil også forelægge nye målrettede foranstaltninger med henblik på at fuldføre sikkerhedsunionen og skabe resultater inden for EU's dagsorden for migration og den globale strategi, og vi vil styrke Unionens civilbeskyttelsesordning. Kommissionen vil videreføre sin afbalancerede og progressive handelspolitik for at styre globaliseringen ved at indgå aftaler med Japan, Singapore og Vietnam, og den vil fortsætte forhandlingerne med Mexico og Mercosur.

Resultater efter 2025

Samtidig med at dagens dagsorden fuldføres, vil denne Kommission fortsat arbejde for at forberede morgendagens Union. Arbejdsprogrammet for 2018 indeholder en række initiativer, som skuer videre fremad, mod 2025 og tiden derefter. Fra den 30. marts 2019 vil Den Europæiske Union blive en union bestående af 27 medlemsstater, og tiden er nu inde til at forme denne mere forenede, stærkere og mere demokratiske Union.

En mere forenet Union kræver et troværdigt udvidelsesperspektiv for frontløbere blandt kandidatlandene på Vestbalkan. Kommissionen vil for at opbygge en stærkere Union forelægge et forslag til en kommende flerårig finansiel ramme, og den vil ligeledes foreslå en mere effektiv lovgivningsproces på området det indre marked samt mere effektivitet og sammenhæng i gennemførelsen af den fælles udenrigspolitik. Vi vil vedtage et oplæg om en bæredygtig europæisk fremtid og en meddelelse om den fremtidige europæiske energi- og klimapolitik. Vi foreslår desuden, at Den Europæiske Anklagemyndigheds opgaver udvides til at omfatte terrorisme. For at gøre Unionen mere demokratisk vil vi stille forslag om at indføre en permanent og ansvarlig europæisk økonomi- og finansminister, et initiativ med henblik på at forbedre nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet yderligere og en meddelelse om at styrke effektiviteten ved Den Europæiske Unions rorpind. Vi vil også foreslå et initiativ angående håndhævelse af retsstatsprincippet.

Baggrund

Hvert år vedtager Kommissionen et arbejdsprogram med en liste over foranstaltninger, den vil iværksætte i det kommende år. Arbejdsprogrammet informerer offentligheden og medlovgiverne om vores politiske tilsagn om at fremlægge nye initiativer, trække verserende forslag tilbage og gennemgå den eksisterende EU-lovgivning.

Kommissionens udarbejdelse af arbejdsprogrammet for 2018 er blevet forbedret gennem samråd med Europa-Parlamentet og Rådet inden for rammerne af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning, på grundlag af rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen og på grundlag af den hensigtserklæring, Kommissionens formand Jean-Claude Juncker og første næstformand Frans Timmermans sendte den 13. september efter formandens tale om Unionens tilstand.

Detaljer

Publikationsdato
24. oktober 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark