Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel23. oktober 2018Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

Kommissionens arbejdsprogram 2019

Kommissionen har fremlagt sit arbejdsprogram for 2019, som indeholder tre hovedprioriteter for de kommende år: at man hurtigt når til enighed om de lovgivningsforslag, der allerede er fremlagt, med henblik på at opfylde de ti politiske prioriteter i...

2019

I arbejdsprogrammet for 2019 fokuseres der på blot 15 nye initiativer og yderligere 10 nye REFIT-evalueringer med henblik på at gennemgå den eksisterende lovgivning og sikre, at den stadig er egnet til formålet. For at sikre, at vi fokuserer på resultater, opstilles der i Kommissionens arbejdsprogram også en liste med 45 prioriterede udestående lovgivningsforslag i henhold til den fælles erklæring om lovgivningsmæssige prioriteter, som Europa-Parlamentet og Rådet absolut bør vedtage inden valget til Europa-Parlamentet. Kommissionen foreslår også, at 17 udestående lovgivningsforslag eller eksisterende love trækkes tilbage eller ophæves.

Vi leverer resultater til europæerne

Kommissionen har allerede fremlagt alle de lovgivningsforslag, som er nødvendige for at skabe resultater inden for alle Juncker-Kommissionens ti prioriteter. Sammen med Europa-Parlamentet og Rådet er vi indtil videre nået til enighed om ca. halvdelen af disse forslag, og yderligere 20 % er langt fremme i lovgivningsprocessen. Vores prioritet for det kommende år vil være at få grønt lys for så mange udestående forslag som muligt.

Kommissionen vil også fremlægge et begrænset antal nye initiativer, navnlig med henblik på at tilbyde europæerne et lovende fremtidsperspektiv. Vi vil gøre status over investeringsplanen for Europa og fremlægge et oplæg om, hvordan vi sikrer et bæredygtigt Europa for de kommende generationer. Vi vil fremlægge en samordnet plan for udvikling af kunstig intelligens i Europa, en handlingsplan vedrørende desinformation og en anbefaling om at oprette en europæisk elektronisk patientjournal. Vi vil også vurdere de resterende barrierer på det indre marked og fremsætte idéer til at gøre noget ved dem samt fremlægge en strategi vedrørende hormonforstyrrende stoffer. Med henblik på at færdiggøre energiunionen og tackle klimaforandringerne vil vi fremlægge en strategi for nedbringelse af drivhusgasemissionerne på lang sigt og aflægge rapport om energiunionen og handlingsplanen for batterier.

Europa-Kommissionen vil også argumentere for i højere grad at anvende beslutningstagning med kvalificeret flertal inden for energi og klima, beskatning og socialpolitik. Vi vil yderligere styrke retsstatsrammen og euroens internationale rolle, aflægge rapport om fremskridt vedrørende gensidighed på visumområdet og fremsætte idéer til "formidling af Europa". Endelig vil visse foranstaltninger blive nødvendige med henblik på at tilpasse den gældende EU-ret i forbindelse med brexit. Europa-Kommissionen vil tilpasse vores mål for energieffektivitet til et EU med 27 medlemsstater, fremlægge de forslag, der er nødvendige med hensyn til britiske statsborgeres visumstatus efter brexit og fremlægge en række nødvendige delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter inden udgangen af 2018.

Baggrund

Hvert år vedtager Kommissionen et arbejdsprogram med en liste over foranstaltninger, den vil iværksætte i det kommende år. Arbejdsprogrammet informerer offentligheden og medlovgiverne om vores politiske tilsagn om at fremlægge nye initiativer, trække udestående forslag tilbage og gennemgå den eksisterende EU-lovgivning.

Kommissionens udarbejdelse af arbejdsprogrammet for 2019 er blevet forbedret gennem samråd med Europa-Parlamentet og Rådet inden for rammerne af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning og rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen og på grundlag af den hensigtserklæring, Kommissionens formand Jean-Claude Juncker og førstenæstformand Frans Timmermans sendte den 12. september efter formandens tale om Unionens tilstand.

Juncker-Kommissionen blev valgt af Europa-Parlamentet på grundlag af klare politiske retningslinjer. Disse ti prioriteter udgør rammen for Kommissionens årlige planlægning. Siden Juncker-Kommissionen tiltrådte, har de årlige arbejdsprogrammer været fokuseret på et begrænset antal nøgleinitiativer, hvor EU-merværdien er tydelig, og som er nødvendige for at gennemføre de aftalte prioriteter. De årlige arbejdsprogrammer under Juncker-Kommissionen har blot omfattet 26 prioriterede initiativer om året sammenlignet med ca. 100 i det sidste år inden kommissionsformand Jean-Claude Juncker tiltrådte.

Detaljer

Publikationsdato
23. oktober 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark