Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel19. oktober 2021Repræsentationen i Danmark

Kommissionens arbejdsprogram for 2022

Kommissionen vedtaget sit arbejdsprogram for 2022, som fastlægger de næste skridt i den ambitiøse og forandringsskabende dagsorden for et grønnere, mere retfærdigt, mere digitalt og mere modstandsdygtigt Europa efter covid-19-pandemien...

arbejde_istockphoto_thinkstock_web.jpg

Arbejdsprogrammet indeholder 42 nye politiske initiativer, der dækker alle seks overordnede ambitioner i kommissionsformand Ursula von der Leyens politiske retningslinjer og bygger videre på hendes tale om Unionens tilstand i 2021. Programmet afspejler også erfaringerne fra den hidtil usete krise forårsaget af pandemien, samtidig med at det har særligt fokus på den unge generation med forslaget om at gøre 2022 til det europæiske år for unge.

Indfrielse af de seks overordnede ambitioner

  1. En europæisk grøn pagt

Kommissionen vil fortsat gøre Europa til verdens første klimaneutrale kontinent inden 2050. Oven i den banebrydende "Fit for 55"-pakke, der blev præsenteret i 2021 som led i den fremadskuende europæiske grønne pagt, vil Kommissionen foreslå en retlig ramme for certificering af kulstoffjernelse. Derudover vil den tage yderligere skridt i retning af nulemissionsmobilitet, f.eks. ved at revidere CO2-emissionsstandarderne for tunge køretøjer, følge op på handlingsplanen for nulforurening for at forbedre vand- og luftkvaliteten, fastsætte nye regler for bæredygtig anvendelse af pesticider og fremme den cirkulære økonomi ved at styrke retten til at reparere produkter i stedet for at erstatte dem. Kommissionen vil også mobilisere midler ud over den allerede foreslåede sociale klimafond, hvilket vil fordoble den eksterne finansiering til støtte for biodiversitet. Grønne obligationer vil også spille en stadig større rolle og er et klart bevis på vores bestræbelser på at gøre bæredygtig finansiering til et af kerneelementerne i EU's genopretningsindsats.

  1. Et Europa klar til den digitale tidsalder

Idet pandemien har fungeret som katalysator for den stigende digitalisering verden over, vil Kommissionen fortsætte sin kurs mod det digitale årti med det mål at gennemføre EU's digitale omstilling inden 2030. Det indre marked er fortsat afgørende for Europas innovation, og Kommissionen har derfor kastet et nyt blik på konkurrencepolitikken og vil fremlægge et nødinstrument for det indre marked for at forhindre fremtidige forstyrrelser. For at løse presserende problemer med forsyningen af halvledere, der driver digitale løsninger, vil vi vedtage en retsakt om europæiske chip for at fremme et avanceret økosystem og udvikle nye markeder for banebrydende europæisk teknologi. Derudover vil Kommissionen foreslå en retsakt om europæisk cyberrobusthed for at fastlægge fælles standarder for cybersikkerhed og begynde at opbygge et rumbaseret globalt EU-system til sikker kommunikation, der skal sikre flere bredbåndsforbindelser i hele EU og sikker uafhængig kommunikation for medlemslandene. Foranstaltninger til fremme af udbredelsen af digitale færdigheder i skoler og på videregående uddannelser vil også stå højt på dagsordenen.

  1. En økonomi, der tjener alle

Efterhånden som genopretningen tager fart, og den økonomiske aktivitet er på vej op mod niveauet fra før krisen, er vi nødt til at overveje, hvordan vi kan gøre vores sociale markedsøkonomi mere modstandsdygtig. Kommissionen vil følge op på handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale rettigheder som en rettesnor for kvalitetsjob, rimelige arbejdsvilkår og bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv, og vil også fremsætte et forslag om bedre beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest. For at støtte medlemslandenes politik vil Kommissionen styrke de sociale sikkerhedsnet, der er afgørende for at afbøde økonomiske chok, med et initiativ om en passende minimumsindkomst. Da finanssektoren er afgørende for den økonomiske genopretning, vil vi også fremsætte forslag om straksbetalinger for at fremme den fulde brug af dem samt lette adgangen til kapital for virksomheder i EU. Når der er fundet en global løsning på reformen af de internationale selskabsskatteregler, vil Kommissionen sikre, at de gennemføres hurtigt og ensartet i hele EU.

  1. Et stærkere Europa i verden

Kommissionen vil fortsat styrke EU's unikke globale lederskab. I løbet af det kommende år vil Kommissionen fastlægge en ny global internetportalstrategi med henblik på at opbygge konnektivitetspartnerskaber i hele verden for at sætte skub i handel og investeringer. Ved udgangen af dette år vil der blive fremlagt en ny fælles erklæring fra EU og NATO, og Kommissionen vil bestræbe sig på at fremskynde arbejdet hen imod en ægte europæisk forsvarsunion. I vores stræben efter global energiomstilling og sundere have vil der blive fremlagt en ny strategi for internationalt energisamarbejde og en handlingsplan for international havforvaltning.

  1. Fremme af vores europæiske levevis

For at sætte de unge i stand til at forme fremtiden har Kommissionen foreslået at gøre 2022 til det europæiske år for unge og vil iværksætte et nyt program, ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve), der skal hjælpe dårligt stillede unge europæere, der hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse, med — bakket op med den nødvendige sociale støtte — at opnå erhvervserfaring i udlandet. Det endelige mål er at integrere disse unge i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet i et job af en ordentlig kvalitet. Kommissionen vil også fremlægge en EU-strategi for universiteter og udstikke nye veje til et dybere og mere bæredygtigt tværnationalt samarbejde inden for videregående uddannelse på. Med udgangspunkt i erfaringerne fra pandemien vil Kommissionen fremlægge en europæisk plejestrategi med henblik på en omfattende forbedring af plejen — lige fra børnepasning til langtidspleje. For yderligere at opbygge den europæiske sundhedsunion vil Kommissionen sikre adgang til prismæssigt overkommelige lægemidler af høj kvalitet ved at foreslå en ny ramme for en dynamisk lægemiddelsektor i EU, foreslå en revision af lovgivningen om lægemidler til børn og til behandling af sjældne sygdomme og fremme livreddende kræftscreening og tidlig diagnosticering med en henstilling om kræftscreening.

  1. Nyt skub i europæisk demokrati

Med konferencen om Europas fremtid, der er i fuld gang, og de europæiske borgerinitiativer vil det europæiske demokrati blive stadig mere dynamisk. Kommissionen vil også tage yderligere skridt til at sikre mediefrihed og -pluralisme ved at fremlægge en retsakt om europæisk mediefrihed og fortsat værne om retsstatsprincippet, som er afgørende for, at EU kan fungere effektivt. For at intensivere bekæmpelsen af grænseoverskridende kriminalitet vil en fælles retlig ramme for effektiv overførsel af retsforfølgning i straffesager mellem medlemslandene fortsat stå højt på dagsordenen. Vi vil også fortsætte vores bestræbelser på at udforme EU's nye interinstitutionelle etiske organ i tæt samråd med andre institutioner. For at sikre ligestilling for alle vil vi foreslå foranstaltninger, der skal fremme bedre gensidig anerkendelse af forældreskab mellem EU-landene. Der vil også blive fremsat et initiativ vedrørende hjerneflugt og imødegåelse af udfordringerne forbundet med et faldende befolkningstal med angivelse af mulige løsninger.

En fuldstændig liste over de 42 nye politiske initiativer, fordelt på 32 politiske mål, inden for rammerne af de seks overordnede ambitioner findes i bilag 1 til Kommissionens arbejdsprogram for 2022.

"Én ind, én ud"-tilgang

For at minimere den byrde, der er forbundet med EU's politiske mål, vil Kommissionen fuldt ud anvende "én ind, én ud" -tilgangen i sit arbejdsprogram. Det vil sikre, at vi ved indførelsen af uundgåelige nye byrder systematisk og proaktivt vil reducere byrderne forbundet med den gældende EU-lovgivning på samme politikområde. De forventede omkostninger ved at overholde EU-lovgivningen vil blive angivet mere tydeligt og vil systematisk fremgå af konsekvensanalyser, og de administrative omkostninger vil blive udlignet. Den bedre regulering vil også fortsat understøtte bæredygtighed og den digitale omstilling, idet der fokuseres på principperne om "ikke at gøre væsentlig skade" og "digital betjening som udgangspunkt".

Næste skridt

Kommissionen vil indlede drøftelser med Parlamentet og Rådet for at opstille en liste over fælles lovgivningsmæssige prioriteter, som lovgiverne er enige om at tage hånd om hurtigt. Kommissionen vil fortsat støtte og samarbejde med medlemslandene for at sikre, at nye og gældende EU-regler gennemføres, og den vil ikke tøve med at opretholde EU-retten gennem traktatbrudssager, hvis det er nødvendigt.

Baggrund

Hvert år vedtager Kommissionen et arbejdsprogram med en liste over foranstaltninger, den vil iværksætte i det kommende år. Arbejdsprogrammet informerer offentligheden og medlovgiverne om vores politiske tilsagn om at fremlægge nye initiativer, trække udestående forslag tilbage og gennemgå den gældende EU-lovgivning. Programmet omfatter ikke Kommissionens løbende arbejde med at varetage sin rolle som traktaternes vogter og håndhæve gældende lovgivning eller de løbende initiativer, som Kommissionen hvert år vedtager. Kommissionens arbejdsprogram for 2022 er resultatet af et tæt samarbejde med Europa-Parlamentet, medlemslandene og EU's rådgivende organer.

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
19. oktober 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark