Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel28. september 2020Repræsentationen i Danmark4 min læsetid

Konferencen om miljøtruslerne i Østersøregionen

Mandag den 28. september organiserer Virginijus Sinkevičius, kommissær med ansvar for miljø, hav og fiskeri, konferencen Vores Østersø (Our Baltic) på højt plan for at tackle miljøtruslerne i Østersøregionen. Konferencen vil have fokus på at mindske...

Brexitforberedelser for EU's fiskeri...

De mest presserende trusler i Østersøen stammer fra tilstedeværelsen af for mange næringsstoffer, som fører til eutrofiering, et højt fiskeritryk tidligere på visse bestande, havaffald og forurenende stoffer, herunder lægemidler.

Konferencen vil have som mål at omsætte Kommissionens mål udlagt i den europæiske grønne pagt samt i strategierne om biodiversitet og fra-jord-til-bord til konkrete europæiske foranstaltninger for specifikke havområder.

Begivenheden vil omfatte både et ministermøde på højt plan og diskussioner mellem interessenter.

Miljø-, landbrugs- og fiskeriministre fra de otte EU-medlemsstater i regionen (Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Letland, Litauen, Polen og Sverige) vil også underskrive en ministererklæring, som bygger på forstærket gennemførelse af den eksisterende EU-lovgivning i disse lande og forpligter dem til at nå nye mål aftalt i de nye EU-strategier.

Pressemeddelelse:

Medlemsstaterne i Østersøregionen gør fælles front i indsatsen for genopretning af Østersøen

På konferencen "Our Baltic", der var tilrettelagt i regi af kommissær Sinkevičius, forpligtede fiskeri-, landbrugs- og miljøministrene i medlemsstaterne i Østersøregionen sig for første gang til i fællesskab at intensivere indsatsen for at reducere belastningen af havmiljøet i Østersøen og beskytte det. Hensigten med konferencen er at omsætte ambitionen i den europæiske grønne pagt til konkrete tilsagn om at rense og genoprette Østersøens naturlige miljø – et af de mest forurenede havområder i EU – til gavn for kystsamfundene. De fælles forpligtelser er forankret i ministererklæringen, der blev undertegnet ved samme lejlighed.

EU's kommissær med ansvar for miljø, hav og fiskeri, Virginijus Sinkevičius, sagde: “Det er mig en stor glæde, at så mange nationalregeringer i EU-medlemsstaterne i Østersøregionen har reageret på min opfordring til at handle nu for at opnå en ren og sund Østersø. Problemerne i Østersøen kan ikke løses isoleret. Vi har et fælles ansvar for at beskytte den gennem vores landbrugspraksis, fiskeriforvaltning og de måder, hvorpå vi tager hånd om dens miljø. Hvis vi handler i fællesskab og med beslutsomhed, kan vi stadig nå at vende strømmen.

Østersøen er stærkt påvirket af generelle trusler som tab af biodiversitet og klimaændringer, og af lokale belastninger som eutrofiering, ikke-bæredygtigt fiskeri, forhøjede forureningsniveauer og affald, navnlig plastikaffald. Alle disse problemer er indbyrdes forbundne og kvæler havets flora og fauna, udtømmer bestandene, truer eksistensmuligheder og menneskers sundhed.

Ministrene har i dag givet tilsagn om at tilpasse deres strategier yderligere, og om i fuldt omfang at gennemføre en stor del af de eksisterende EU-retsakter med det formål at nedbringe miljøbelastningerne i Østersøområdet – fra de fælles regler om vand og nitrater til den fælles landbrugspolitik og fælles fiskeripolitik.

Erklæringen bygger på en styrkelse af gennemførelsen af eksisterende EU-retsakter. Medlemsstaterne forpligter sig ligeledes til at nå nye mål i overensstemmelse med de biodiversitets- og "fra jord til bord"-strategier, der blev foreslået af Europa-Kommissionen i maj i år.

De problemer, der påvirker Østersøen, kender ingen grænser, og ministrene er derfor også blevet enige om at arbejde sammen med de berørte lande uden for EU, gennem de regionale organisationer, der beskytter havmiljøet, eller dem der forvalter fiskerispørgsmål.

Virkningen af de afgivne tilsagn vil blive fulgt tæt i forbindelse med gennemførelsen og overholdelsen af EU-lovgivningen.

Baggrund

Østersøen er udsat for mange forskellige belastninger: næringsstofberigelse der fører til eutrofiering af 97 % af Østersøen, forurenende stoffer, tab og forstyrrelse af havbunden, overfiskning, forstyrrede eller afbrudte fødekæder, affald i havet, og undervandsstøj.

Havstrategirammedirektivet har som mål at tackle alle disse belastninger på en helhedsorienteret måde gennem den såkaldte økosystembaserede tilgang, hvor EU's medlemsstater skal udvikle og gennemføre havstrategier, der også skal være regionalt sammenhængende. Der findes forskellige andre EU-retsakter, der regulerer konkrete belastninger.

Kommissionen til beskyttelse af havmiljøet i Østersøområdet – Helsingforskommissionen (HELCOM) beskæftiger sig ligeledes med disse emner på tværs af alle kyststater i Østersøområdet, med handlingsplanen for Østersøen som ledetråd. I forbindelse med bekæmpelsen af eutrofiering er HELCOM ligeledes kendt for sin tildeling af mål for de enkelte landes reduktion af næringsstoffer, der er en regional strategi for byrdefordeling ved reduktion af næringsstoffer med de mængder kvælstof og fosfor, der er tildelt det enkelte land.

Trods disse initiativer er Østersøen langt fra at opnå god miljøtilstand. Med konferencen "Our Baltic" iværksættes en omfattende indsats for at rette op på situationen, ved at nedbryde barrierer og forfølge innovative løsninger på problemer, som alle medlemsstater omkring Østersøen og kystsamfundene er fælles om at dele.

Detaljer

Publikationsdato
28. september 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark