Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel27. marts 2018Repræsentationen i Danmark

Konkurrence: Kommissionen opfordrer interesserede parter til at fremsætte bemærkninger til TenneT's foreslåede tilsagn med henblik på at øge elkapaciteten over den dansk-

Europa-Kommissionen opfordrer interesserede parter til at indsende bemærkninger til de tilsagn, som den tyske netoperatør TenneT har afgivet med henblik på at øge kapaciteten på elforbindelsen ved grænsen mellem Vestdanmark og Tyskland. Tilsagnene...

kabel-thinkstockphotos-istock-web.jpg

Konkurrencekommissær Margrethe Vestager udtaler: "Hvis det skal lykkes os at oprette en ægte
energiunion, skal elforbindelserne være åbne for grænseoverskridende handel. Det betyder, at
energien skal kunne flyde frit uden nogen begrænsning af kapaciteten, som kunne være i strid med
EU's konkurrenceregler. I den forbindelse ønsker vi med udgangspunkt i bemærkninger fra andre
berørte parter at undersøge, om TenneT's foreslåede tilsagn løser de konstaterede
konkurrenceproblemer."

Kommissionen er bekymret for, at TenneT eventuelt har begrænset kapaciteten på elforbindelsen
mellem Vestdanmark og Tyskland og således har forhindret de danske producenter i at sælge deres
elektricitet i Tyskland. Netoperatørers begrænsning af grænseoverskridende kapacitet kan føre til
forskelsbehandling mellem indenlandske og udenlandske elproducenter og forbrugere, og det kan
forvride elpriserne i et givet område.

Kommissionen havde allerede afholdt drøftelser med TenneT om mulige tilsagn, før den indledte
undersøgelsen og fremsendte en foreløbig vurdering den 19. marts 2018. Med indledningen af
undersøgelsen har TenneT fået mulighed for formelt at indgive en række tilsagn med henblik på at
afhjælpe Kommissionens betænkeligheder. Navnlig foreslår TenneT at sikre markedet fuld adgang til
den maksimale kapacitet på elforbindelsen mellem Danmark og Tyskland og samtidig garantere
sikkerheden i det tyske højspændingsnet.

De foreslåede tilsagn vil navnlig indebære følgende:

- TenneT vil tilbyde en garanteret minimumskapacitet pr. time på 1 300 MW på forbindelsen, hvilket
svarer til den kapacitet, der kan stilles til rådighed på forbindelsen under normale driftsforhold.
Denne garanterede minimumskapacitet pr. time vil blive nået efter en implementeringsfase på op
til seks måneder.

- TenneT vil kun kunne reducere den udbudte kapacitet under det garanterede minimumsniveau i
meget begrænsede undtagelsestilfælde, når det er nødvendigt for at garantere sikkerheden i
højspændingsnettet. Disse tilfælde vil være begrænset til udfald af kritiske netelementer,
utilstrækkelig modkøbs- eller belastningsomfordelingskapacitet til at mindske overbelastning af
nettet eller anmodninger om hjælp fra andre transmissionssystemoperatører.

Tilsagnene vil gælde i 9 år, og der vil blive udpeget en person til at føre tilsyn med, at TenneT
overholder tilsagnene.

Kommissionen opfordrer alle interesserede parter til at indsende deres bemærkninger til tilsagnene
senest fire uger efter offentliggørelsen heraf i Den Europæiske Unions Tidende. Derefter vil den under
nøje hensyn til alle modtagne bemærkninger tage endeligt stilling til, om tilsagnene afhjælper
konkurrenceproblemerne.

Hvis det er tilfældet, kan Kommissionen vedtage en afgørelse om at gøre tilsagnene retligt bindende
for TenneT (jf. artikel 9 i forordning (EU) nr. 1/2003).

En sådan afgørelse fastslår ikke, at der har været tale om en overtrædelse af EU's konkurrenceregler,
men vil retligt forpligte TenneT til at efterkomme de tilsagn, virksomheden har afgivet.

Hvis en virksomhed ikke efterkommer sine tilsagn, kan Kommissionen pålægge den en bøde på op til
10 % af dens omsætning på verdensplan, uden først at skulle fastslå, at EU's konkurrenceregler er
blevet overtrådt.

Baggrund
TenneT TSO GmbH (TenneT) er den største af de fire tyske transmissionssystemoperatører, som
forvalter højspændingsnettet i Tyskland. Transmissionssystemoperatører transporterer elektricitet fra
produktionsanlæggene til regionale eller lokale distributionsoperatører og store industrielle
elforbrugere.

Ifølge artikel 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og artikel 54 i EØSaftalen
er det forbudt at misbruge en dominerende stilling, idet det risikerer at påvirke samhandelen
og forhindre eller begrænse konkurrencen.

Den 19. marts 2018 indledte Kommissionen en formel undersøgelse af TenneT's praksis. Ifølge artikel
9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1/2003 kan virksomheder, der er genstand for en
Kommissionsundersøgelse, tilbyde at afgive tilsagn for at afhjælpe Kommissionens betænkeligheder.

Kommissionen har allerede behandlet spørgsmålet om, hvorvidt begrænsninger af
grænseoverskridende kapacitet er forenelig med EU's konkurrenceregler i sagen om svenske
forbindelser. I april 2010 vedtog den en afgørelse om at gøre Svenska Kraftnäts tilsagn retligt
bindende.

Undersøgelsen af TenneT understøtter Kommissionens bestræbelser på at få bugt med den
systematiske begrænsning af grænseoverskridende kapacitet i elforbindelserne i EU. Kommissionen har
foreslået en opdatering af elforordningen som led i pakken om "ren energi til alle europæere", der er til
forhandling i Rådet og Europa-Parlamentet. Den ønsker bl.a. at forbedre reglerne om
grænseoverskridende kapacitet for at maksimere den tilgængelige kapacitet og sikre, at
transmissionssystemoperatørerne ikke unødigt begrænser omfanget af grænseoverskridende kapacitet.

Tilsagnenes fulde ordlyd såvel som yderligere oplysninger om undersøgelsen vil kunne hentes i det
offentlige sagsregister på Kommissionen konkurrencewebsted under sagsnummer AT.40461.

Detaljer

Publikationsdato
27. marts 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark